Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 31 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Отмъсти на Мадиамците за Израилевите синове; и после ще се прибереш при людете си.
3 И говори Моисей на людете и рече: Нека се оръжат от вас мъже за бой, и нека идат против Мадиама за да направят за Господа отмъщение против Мадиама.
4 По една тисяща от всяко племе от всичките племена на Израиля да проводите на войската.
5 И изброиха се от тисящите на Израиля тисяща от всяко племе, дванадесет тисящи оръжени за бой.
6 И проводи ги Моисей на войската, тисяща от всяко племе, тях и Финееса синът на Елеазара свещеника, заедно с светите съсъди, и с тръбите за възклицание в ръцете му.
7 И направиха бой против Мадиама както заповяда Господ Моисею, и убиха всяко мъжко.
8 И наедно с убитите убиха и цариете Мадиамски, Евия, и Рекема, и Сура, и Ура, и Рева, пет царе Мадиамски; и Валаама сина Веорова убиха с нож.
9 И плениха Израилевите синове жените на Мадиамците, и децата им, и всичките им скотове, и всичките им стада; и всичкия им имот разграбиха.
10 И всичките им градове в жилищата им и всичките им оградени села изгориха с огън.
11 И взеха всичките користи ивсичкия грабеж, от человек до скот.
12 И донесоха Моисею, и Елеазару свещенику, и на събранието на Израилевите синове пленниците, и грабежа, и користите в стана, на Моавовите полета, при Йордан, срещу Йерихон.
13 Тогаз излязоха Моисей, и Елеазар свещеникът, и всичките князове на събранието да ги посрещнат вън от стана.
14 И Моисей се разгневи на военачалниците, на тисящниците, и на стотниците които дойдоха от военния поход;
15 и рече им Моисей: Оставихте ли живи всичките жени?
16 Ето, те по съвета на Валаама станаха причина на Израилевите синове, та беззаконнуваха против Господа в дялото на Фегора, и стана язвата в събранието Господне.
17 И сега умъртвете от децата всичките мъжки, и умъртвете всяка жена която е познала мъж и лежала с него.
18 А всичките момичета колкото не са познали мъжко легло оставете живи за себе си.
19 И вий останете вън от стана седем дни: който е умъртвил человека, и който се е допрел до убит, очистете се вие и пленниците ви в третия ден и в седмия ден;
20 и очистете всичките дрехи, и всичките кожени съсъди, и всичко което е направено от козина, и всичките дървени съсъди.
21 И рече Елеазар свещеникът на ратниците които бяха ходили на войска: Това е законното повеление което заповяда Господ Моисею.
22 Само златото, и среброто, медта, желязото, оловото, и свинеца,
23 всичко което може да влезе в огъня ще преминете през огън, и ще бъде чисто; но трябва да се очисти и с очистителната вода; и всичко що не влазя в огън да преминете през вода;
24 и да изперете дрехите си в седмия ден, и ще бъдете чисти; и после да влезете в стана.
25 И говори Господ Моисею и рече:
26 Преброй грабежа и пленниците, от человек до скот, ти, и Елеазар, свещеникът, и началниците на родовете от събранието;
27 и раздели грабежа на две, между ратниците които ходиха на бойт, и между всичкото събрание;
28 и от дела на ратниците които ходиха на боя отдели за Господа дан по една душа от петстотин, от человеци, и от говеда, и от осли, и от овци:
29 от тяхната половина да вземеш това, и да го дадеш Елеазару свещенику в приношение Господу.
30 И от половината която принадлежи на Израилевите синове да вземеш по един дял от петдесет, от человеци, от говеда, от осли, и от овци, от всеки скот, и да ги дадеш на Левитите които пазят стражата на скинията Господня.
31 И направихаМоисей и Елеазар свещеникът както заповяда Господ Моисею.
32 И грабежът, изобието на плена който плениха ратните люде, беше овци шестстотин и седемдесет и пет тисящи,
33 и говеда седемдесет и две тисящи,
34 и осли шестдесет и една тисяща,
35 и человечески души, от жените които не бяха познали мъжко легло, всичките души тридесет и две тисящи.
36 И половината, делът на онези които бяха ходили на боя, беше на чет, овци триста и тридесет и седем тисящи и петстотин,
37 и данъкът за Господа от овците беше шестстотин и седемдесет и пет.
38 и говедата тридесет и шест тисящи, и данъкът за Господа от тях седемдесет и две;
39 и ослите тридесет тисящи и петстотин, и данъкът за Господа от тях шестстотин и един;
40 и человечески души бяха шестнадесет тисящи, и данъкът за Господа от тях тридесет и две души.
41 И даде Моисей данъка, приношение Господу, на Елеазара свещеника както заповяда Господ Моисею.
42 И от половината която принадлежеше на Израилевите синове, която отдели Моисей от ратните мъже, взе Господния данък;
43 и тая половина за събранието беше, овци триста и тридесет и седем тисящи и петстотин,
44 и говеда тридесет и шест тисящи,
45 и осли тридесет тисящи и петстотин,
46 и человечески души шестнадесет тисящи.
47 И взе Моисей от тази половина за Израилевите синове по един дял от петдесет, от человеци и от скотове, и даде ги на Левитите които пазят стражата на скинията Господня, както заповяда Господ Моисею.
48 И приближиха при Моисея началниците които бяха над тисящите на войската, тисященачалници и стоначалници,
49 и рекоха на Моисея: Слугите ти преброиха ратните мъже които са под ръката ни; и не е загинал ни един от нас.
50 И принесохме дар Господу, всеки каквото намери златни неща, чепочки, и гривни, пръстене, обеци, и мъниста, за да бъде умилостивение за душите ни пред Господа.
51 И взе Моисей и Елеазар свещеникът златото от тях, всичко в направени украшения.
52 И всичкото злато на приношението от тисященачалниците и стоначалниците което принесоха Господу беше шестнадесет тисящи и седемстотин и петдесет сикли.
53 Защото ратните мъже бяха грабили, всеки за себе си.
54 И взе Моисей и Елеазар свещеникът златото от тисященачалниците и стоначалниците, и донесоха го в скинията на събранието за помен на Израилевите синове пред Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36