Търсене в Библията онлайн
 
Числа 31 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Отмъсти на Мадиамците за Израилевите синове; и после ще се прибереш при людете си.
3 И говори Моисей на людете и рече: Нека се оръжат от вас мъже за бой, и нека идат против Мадиама за да направят за Господа отмъщение против Мадиама.
4 По една тисяща от всяко племе от всичките племена на Израиля да проводите на войската.
5 И изброиха се от тисящите на Израиля тисяща от всяко племе, дванадесет тисящи оръжени за бой.
6 И проводи ги Моисей на войската, тисяща от всяко племе, тях и Финееса синът на Елеазара свещеника, заедно с светите съсъди, и с тръбите за възклицание в ръцете му.
7 И направиха бой против Мадиама както заповяда Господ Моисею, и убиха всяко мъжко.
8 И наедно с убитите убиха и цариете Мадиамски, Евия, и Рекема, и Сура, и Ура, и Рева, пет царе Мадиамски; и Валаама сина Веорова убиха с нож.
9 И плениха Израилевите синове жените на Мадиамците, и децата им, и всичките им скотове, и всичките им стада; и всичкия им имот разграбиха.
10 И всичките им градове в жилищата им и всичките им оградени села изгориха с огън.
11 И взеха всичките користи ивсичкия грабеж, от человек до скот.
12 И донесоха Моисею, и Елеазару свещенику, и на събранието на Израилевите синове пленниците, и грабежа, и користите в стана, на Моавовите полета, при Йордан, срещу Йерихон.
13 Тогаз излязоха Моисей, и Елеазар свещеникът, и всичките князове на събранието да ги посрещнат вън от стана.
14 И Моисей се разгневи на военачалниците, на тисящниците, и на стотниците които дойдоха от военния поход;
15 и рече им Моисей: Оставихте ли живи всичките жени?
16 Ето, те по съвета на Валаама станаха причина на Израилевите синове, та беззаконнуваха против Господа в дялото на Фегора, и стана язвата в събранието Господне.
17 И сега умъртвете от децата всичките мъжки, и умъртвете всяка жена която е познала мъж и лежала с него.
18 А всичките момичета колкото не са познали мъжко легло оставете живи за себе си.
19 И вий останете вън от стана седем дни: който е умъртвил человека, и който се е допрел до убит, очистете се вие и пленниците ви в третия ден и в седмия ден;
20 и очистете всичките дрехи, и всичките кожени съсъди, и всичко което е направено от козина, и всичките дървени съсъди.
21 И рече Елеазар свещеникът на ратниците които бяха ходили на войска: Това е законното повеление което заповяда Господ Моисею.
22 Само златото, и среброто, медта, желязото, оловото, и свинеца,
23 всичко което може да влезе в огъня ще преминете през огън, и ще бъде чисто; но трябва да се очисти и с очистителната вода; и всичко що не влазя в огън да преминете през вода;
24 и да изперете дрехите си в седмия ден, и ще бъдете чисти; и после да влезете в стана.
25 И говори Господ Моисею и рече:
26 Преброй грабежа и пленниците, от человек до скот, ти, и Елеазар, свещеникът, и началниците на родовете от събранието;
27 и раздели грабежа на две, между ратниците които ходиха на бойт, и между всичкото събрание;
28 и от дела на ратниците които ходиха на боя отдели за Господа дан по една душа от петстотин, от человеци, и от говеда, и от осли, и от овци:
29 от тяхната половина да вземеш това, и да го дадеш Елеазару свещенику в приношение Господу.
30 И от половината която принадлежи на Израилевите синове да вземеш по един дял от петдесет, от человеци, от говеда, от осли, и от овци, от всеки скот, и да ги дадеш на Левитите които пазят стражата на скинията Господня.
31 И направихаМоисей и Елеазар свещеникът както заповяда Господ Моисею.
32 И грабежът, изобието на плена който плениха ратните люде, беше овци шестстотин и седемдесет и пет тисящи,
33 и говеда седемдесет и две тисящи,
34 и осли шестдесет и една тисяща,
35 и человечески души, от жените които не бяха познали мъжко легло, всичките души тридесет и две тисящи.
36 И половината, делът на онези които бяха ходили на боя, беше на чет, овци триста и тридесет и седем тисящи и петстотин,
37 и данъкът за Господа от овците беше шестстотин и седемдесет и пет.
38 и говедата тридесет и шест тисящи, и данъкът за Господа от тях седемдесет и две;
39 и ослите тридесет тисящи и петстотин, и данъкът за Господа от тях шестстотин и един;
40 и человечески души бяха шестнадесет тисящи, и данъкът за Господа от тях тридесет и две души.
41 И даде Моисей данъка, приношение Господу, на Елеазара свещеника както заповяда Господ Моисею.
42 И от половината която принадлежеше на Израилевите синове, която отдели Моисей от ратните мъже, взе Господния данък;
43 и тая половина за събранието беше, овци триста и тридесет и седем тисящи и петстотин,
44 и говеда тридесет и шест тисящи,
45 и осли тридесет тисящи и петстотин,
46 и человечески души шестнадесет тисящи.
47 И взе Моисей от тази половина за Израилевите синове по един дял от петдесет, от человеци и от скотове, и даде ги на Левитите които пазят стражата на скинията Господня, както заповяда Господ Моисею.
48 И приближиха при Моисея началниците които бяха над тисящите на войската, тисященачалници и стоначалници,
49 и рекоха на Моисея: Слугите ти преброиха ратните мъже които са под ръката ни; и не е загинал ни един от нас.
50 И принесохме дар Господу, всеки каквото намери златни неща, чепочки, и гривни, пръстене, обеци, и мъниста, за да бъде умилостивение за душите ни пред Господа.
51 И взе Моисей и Елеазар свещеникът златото от тях, всичко в направени украшения.
52 И всичкото злато на приношението от тисященачалниците и стоначалниците което принесоха Господу беше шестнадесет тисящи и седемстотин и петдесет сикли.
53 Защото ратните мъже бяха грабили, всеки за себе си.
54 И взе Моисей и Елеазар свещеникът златото от тисященачалниците и стоначалниците, и донесоха го в скинията на събранието за помен на Израилевите синове пред Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36