Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 33 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Тези са пътуванията на Израилевите синове които излязоха из Египетската земя с пълковете си под Моисеева и Ааронова ръка.
2 И написа Моисей изходите им според пътуванията им, с повеление Господне; и пътуванията им са тези според изходите им.
3 И дигнаха се от Рамесий в първия месец, в петнадесетия ден на първия месец: на утринта на пасхата излязоха Израилевите синове с висока ръка пред очите на всичките Египтяни,
4 когато Египтяните погребваха онези които Господ порази помежду им, всичките първородни, и над боговете им направи Господ съд.
5 И като се дигнаха Израилевите синове от Рамесий разположиха стан в Сокхот.
6 И като се дигнаха от Сокхот разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята.
7 И катосе дигнаха от Етам върнаха се към Пиаирот, който е срещу Веелсефон, и разположиха стан срещу Мигдол.
8 А когато се дигнаха от Пиаирот преминаха през морето в пустинята та пътуваха три дни път през пустинята Етам, и разположиха стан в Мера.
9 И дигнаха се от Мера и дойдоха в Елим; и имаше в Елим дванадесет водни източници и седемдесет финикови дървета, и там разположиха стан.
10 И като се дигнаха от Елим разположиха стан при червено Море.
11 И като се дигнаха от червено Море разположиха стан в пустинята Син.
12 И като се дигнаха от пустинята Син разположиха стан в Дофка.
13 И като се дигнаха от Дофка разположиха стан в Елус.
14 И като се дигнаха от Елус разположиха стан в Рафидин, дето нямаше вода да пият людете.
15 И катосе дигнаха от Рафидин разположиха стан в Синайската пустиня.
16 И като се дигнаха от Синайската пустиня разположиха стан в Киврот-атаава.
17 И като се дигнаха от Киврот-аттаава разположиха стан в Асирот.
18 И като се дигнаха от Асирот разположиха стан в Ритма.
19 И като се дигнаха от Ритма разположиха стан в Римон-фарес.
20 И като се дигнаха от Римон-фарес разположиха стан в Ливна.
21 И като се дигнаха от Ливна разположиха стан в Риса.
22 И като се дигнаха от Риса разположиха стан в Кеелата.
23 И като се дигнаха от Кеелата разположиха стан в гората Сафер.
24 И като се дигнаха от гората Сафер разположиха стан в Харада.
25 И като се дигнаха от Харада разположиха стан в Макилот.
26 И като се дигнаха от Макилот разположиха стан в Тахат.
27 И като се дигнаха от Тахат разположиха стан в Тара.
28 И като се дигнаха от Тара разположиха стан в Митка.
29 И като се дигнаха от Митка разположиха стан в Асемона.
30 И като се дигнаха от Асемона разположиха стан в Мосирот.
31 И като се дигнаха от Мосирот разположиха стан в Венеякан.
32 И като се дигнаха от Венеякан разположиха стан в Хоргадгад.
33 И като се дигнаха от Хоргадгад разположиха стан в Иотвата.
34 И като се дигнаха от Иотвата разположиха стан в Еврона.
35 И като се дигнаха от Еврона разположиха стан в Есион-гавер.
36 И като се дигнаха от Есион-гавер разположиха стан в пустинята Цин, която е Кадис.
37 И като се дигнаха от Кадис разположиха стан в гората Ор, при края на земята Едом.
38 И възлезе Аарон свещеникът с повеление Господне на гората Ор, и умря там, в четиридесетата година от изхода на Израилевите синове из Египетската земя, в петия месец, в първия ден на месеца.
39 И Аарон беше на сто и двадесет и три години когато умря на гората Ор.
40 И чу Хананей Арадский цар, който живееше на юг в Ханаанската земя, за идването на Израилевите синове.
41 И като се дигнаха от гората Ор разположиха стан в Салмона.
42 И като се дигнахаот Салмона разположиха стан в Финон.
43 И като се дигнаха от Финон разположиха стан в Овот.
44 И като седигнаха от Овот разположиха стан в Ие-аварим, в пределите на Моав.
45 И като се дигнаха от Иим разположиха стан в Девон-гад.
46 И като се дигнаха от Девон-гад разположиха стан в Алмон-дивлатаим.
47 И като се дигнаха от Алмон-дивлатаим разположиха стан на горите Аварим, срещу Нево.
48 И като се дигнаха от горите Аварим разположихаха стан на Моавовите полета, при Иордан, срещу Иерихон.
49 И разположиха стан при Иордан, от Ветие-симот до Авел-ситтим, на Моавовите полета.
50 И говори Моисею на Моавовите полета, при Иордан, срещу Иерихон, и рече:
51 Говори на Израилевите синове и кажи им: Като преминете Иордан към земята Ханаан,
52 да изгоните от лицето ваше всичките жители на земята, и да изтребите всичките им изображения, и да изтребите всичките им леяни истукани, и съборите всичките им требища.
53 И да завладеете земята и да се населите в нея; защото вам дадох тази земя за наследие.
54 И да разделите земята с жребие между родовете си за наследие: на по-мнозината да дадете по-много наследие, а на по-малцината да дадете по-малко наследие. Всякому наследието да бъде в страната дето падне жребието му: по отеческите си племена да наследите.
55 Ако ли не изгоните жителите на земята о твашето лице, то които оставите от тях ще бъдат тръне в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви утесняват на мястото в което живеете.
56 И още, което мислех да сторя тям, ще го сторя вам.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36