Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 34 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
2 Заповядай на израилтяните като им кажеш: Когато влезете в Ханаанската земя, (земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите й),
3 тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом: и южната ви граница да бъде от края на Соленото море на изток.
4 Южната ви граница да завива към нагорнището на Акравим и да отива до Цин и да продължава от южната страна до Кадис-варни, да излиза на Асар-адар и да отива до Асмон.
5 И границата да завива от Асмон до египетския поток и да стигне до морето.
6 А за западна граница да имате Голямото море; това да ви бъде западната граница.
7 Северните ви граници да бъдат тия: от Голямото море да прокарате границата до планината Ор;
8 от планината Ор да прокарате границата до прохода на Емат; и границата да продължава до Седад.
9 И границата да продължава до Зифрон и да излиза на Асаренан. Това да ви бъде северната граница.
10 А източната си граница да прокарате от Асаренан до Шефам.
11 И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Аин; и границата да слиза и да досяга брега на езерото Хинерот на изток.
12 И границата да слиза до Иордан и да излиза на Соленото море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници.
13 Моисей, прочее, заповяда на израилтяните като каза: Това е земята, която ще наследите чрез жребие, която Господ заповяда да се даде на деветте и половина племена.
14 Защото племето на рувимците, според бащините си домове, и племето на гадците, според бащините си домове, взеха наследството си, както и половината от Манасиевото племе взе.
15 Тия две и половина племена взеха наследството си оттатък Иордан, срещу Ерихон, на изток.
16 И Господ говори на Моисея казвайки:
17 Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство: свещеникът Елеазар и Исус Навиевият син.
18 Също и от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство.
19 А ето имената на тия мъже: от Юдовото племе: Халев Ефониевият син;
20 от племето на симеонците: Самуил Амиудовият син;
21 от Вениаминовото племе: Елидад Хислоновият син;
22 от племето на данците: първенец Вукий Иоглиевият син;
23 от Иосифовите потомци, от племето на манасийците: първенец Аниил Ефодовият син;
24 а от племето на ефремците: първенец Камуил Сафтановият син;
25 от племето на завулонците: първенец Елисафан Фарнаховият син;
26 от племето на исахарците: първенец Фалтиил Азановият син;
27 от племето на асирците: първенец Ахиуд Шеломиевият син;
28 и от племето на нефталимците: първенец Федаил Амиудовият син.
29 Тия са, на които Господ заповяда да разделят наследството на израилтяните в Ханаанската земя.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36