Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 34 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Заповядай на Израилевите синове и кажи ми: Когато влезете в земята Ханаан, (тя е земята която ще ви се падне наследие, земята Ханаан с пределите си,)
3 тогаз южната ви страна ще бъде от пустинята Цин до страните на Едом; и южните ви предели ще бъдат от края на Солено Море към изток.
4 И южният ви предел ще се завръща към въсхода Акравим и ще минува до Цин; и ще се продължава от южната страна до Кадис-варни, и ще излазя до Асад-адмар, и ще минува до Асмон.
5 И ще се завръща пределът от Асмон до Египетския поток, и ще стига до морето.
6 А западен предел ще имате голямото море: то ще ви бъде западен предел.
7 И северните предели ще ви бъдат тези: от голямото море да положите предел гората Ор:
8 от гората Ор да положите предел до Емат; и ще се продължава пределът до Седад.
9 И ще се продължава пределът до Зифрон и ще излазя до Асаренан: този ще ви бъде северен предел.
10 И да положите източните си предели от Асаренан до Шефам.
11 И ще слазя пределът от Шефам до Ривла към изток на Аин; и ще слазя пределът, и ще досяга до брегът на морето Хинерот към изток.
12 И ще слазя пределът към Иордан, и ще излазя в Солено Море. Тая ще бъде земята ви според пределите си наоколо.
13 И заповяда Моисей на Израилевите синове и рече: Тая е земята която ще наследите с жребие, която Господ заповядада се даде на деветте и пол племена.
14 Защото племето на Рувимовите синове по отеческия си дом, и племето на Гадовите синове по отеческия си дом, взе наследието си; и половината на Манасиевото племе взе наследието си.
15 Двете и пол племена взеха наследието си отсам Иордан, срещу Иерихон, към изток.
16 И говори Господ Моисею и рече:
17 Тези са имената на мъжете които ще ви дадат земята за наследие: Елеазар свещеникът, и Исус Навиевий син.
18 И да вземете по един княз от всяко племе за да разделят земята за наследие.
19 И имената на мъжете са тия: от племето Юдино, Халев Иефониевий син;
20 и от племето на Симеоновите синове, Самуил Амиудовий син:
21 от Вениаминовото племе, Елидад Хислоновий син:
22 от племето на Дановите синове, княз Вукий Иоглиевий син:
23 от Иосифовите синове, от племето на Манасиевите синове, княз Аниил Ефодовий син;
24 и от племето на Ефремовите синове, княз Камуил Сафтановий син;
25 и от племето на Завулоновите синове, княз Елисафан Фарнаховий син;
26 и от племетона Исахаровите синове, княз Фалтиил Азановий син;
27 и от племето на Асировите синове, княз Ахиуд Шеломиевий син;
28 и от племето на Нефталимовите синове, княз Федаил Амиудовий син.
29 Тия са на които заповяда Господ да дадат наследие на Израилевите синове в земята Ханаан.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36