Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Заповядай на Израилевите синове да проводят вън из стана всекиго който е прокажен, и всекиго който има течение, и всякого който е нечист от мъртвец.
3 Както мъжки така и женски пол проводете ги: вън из стана ги проводете, за да не мърсят становете си всред които аз пребивая.
4 И направиха така Израилевите синове, и проводиха ги вън от стана: както рече Господ Моисею така направиха Израилевите синове.
5 И говори Господ Моисею и рече:
6 Кажи на Израилевите синове: Когато мъж или жена като человек направи какъв да е грях, и направи престъпление против Господа, и стане повинна тая душа,
7 тогаз да изповяда греха си който е направил, и да повърне онова за което е повинен, и да притури на него една пета част, и да го даде на оногоз комуто е повинен.
8 Ако ли онзи человек няма сродник за да повърне нему онова за което е повинен, отдаемото за повинността нека е Господу, свещенику, наедно с овена на умилостивението с който ще направи умилостивение за него.
9 И всяко приношение от всичките освещени неща на Израилевите синове което доносят на свещеника да бъде негово.
10 Негови да бъдат и посвещените неща от всекого человека: все що дава някой на свещеника негово да бъде.
11 И говори Господ Моисею и рече:
12 Говори на Израилевите синове и кажи им: Ако жената на някого человека прегреши и направи престъпление против него,
13 и лежи с нея някой и излее семе, и то се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, и няма свидетел за нея, и не се хване,
14 и дойде на него дух на ревнование и поревнува към жена си, и тя е осквернена, или му дойде духът на ревнованието и поревнува към жена си, и тя не е осквернена;
15 тогаз онзи человек да доведе жена си при свещеника, и да принесе приноса й за нея, десетата част на една ефа ечимено брашно; но с елей да го не полее, нито да тури върх него ливан, защото е приношение на ревнование, приношение за помен което напомня за беззаконие.
16 И свещеникът да я приведе и да я постави пред Господа.
17 После да вземе свещеникът света вода в пръстен съсъд; и да вземе свещеникът от пръстта която е по земята на скинията и да тури у водата.
18 И да постави свещеникът жената пред Господа, и да открие главата на жената, и да тури в ръцете й приношението за помена, приношението на ревнованието; а в ръката на свещеника да бъде горчивата вода, проклинателната.
19 И да я закълне свещеникът, и да рече на жената: Ако не се е приближил никой при тебе, и ти не си се осквернила и прегрешила против мъжа си, бъди неповредена от тази горчива проклинателна вода;
20 ако ли си прегрешила против мъжа си и си се осквернила, и ако е лежал с тебе някой освен мъж ти,
21 (тогаз свещеникът да закълне жената с клетва на проклятия, и да рече свещеникът на жената:) Господ да те тури проклетия и клетва в народа ти, и да направи Господ да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти;
22 и да влезе тая проклинателна вода у вътрешностите ти, и да надуе корема ти, и да изсуши бедрото ти. И нека рече жената: Амин, амин.
23 После да напише свещеникът тези клетви на книга, и да ги заличи с горчивата вода;
24 и да даде на жената да изпие горчивата проклинателната вода; и да влезе в нея проклинателната вода горчива.
25 И да вземе свещеникът от ръката на жената приношението на ревнованието, и да подвижи това приношение пред Господа, и да го принесе на олтаря;
26 ида вземе свещеникът в шепата си част от приношението за помен, и да го изгори на олтаря, и след това да даде на жената да изпие водата.
27 И когато я напои с водата, тогаз, ако е тя осквернена и е направила престъпление против мъжа си, проклинателната вода ще влезе горчива в нея, и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне, и тая жена ще бъде за проклетия в народа си.
28 Ако ли жената не е осквернена, и е чиста, тогаз ще остане неповредена, и ще зачнува.
29 Този е законът на ревнованието когато някоя жена прегреши на мъжа си и се оскверни,
30 или когато дойде дух на ревнование върху някого мъж и поревнува към жена си. Тогаз нека постави жената пред Господа, и свещеникът да направи на нея според всичкия тоз закон.
31 Тогаз мъжът ще бъде чист от беззаконието, а жената ще понесе беззаконието си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36