Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и освети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети,
2 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;
3 и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.
4 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:
5 Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му.
6 И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на левитите;
7 двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им;
8 и четирите коли и осемте вола даде на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.
9 А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена.
10 И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара.
11 И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден.
12 И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе;
13 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос;
14 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
15 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
16 един козел в принос за грях;
17 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син.
18 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе;
19 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
20 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
21 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
22 един козел в принос за грях;
23 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син.
24 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син.
25 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
26 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
27 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
28 един козел в принос за грях;
29 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син.
30 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците.
31 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
32 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
33 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
34 един козел в принос за грях;
35 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син.
36 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син.
37 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос
38 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
39 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
40 един козел в принос за грях;
41 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син.
42 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син.
43 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
44 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
45 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
46 един козел в принос за грях;
47 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син.
48 На седмия ден принесе първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син.
49 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
50 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
51 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
52 един козел в принос за грях;
53 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син.
54 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син.
55 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
56 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
57 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
58 един козел в принос за грях;
59 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син.
60 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син.
61 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
62 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
63 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
64 един козел в принос за грях;
65 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син.
66 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син.
67 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
68 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
69 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
70 един козел в принос за грях;
71 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син.
72 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син.
73 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
74 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
75 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
76 един козел в принос за грях;
77 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеила, Охрановият син.
78 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син.
79 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
80 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
81 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
82 един козел в принос за грях;
83 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син.
84 Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника;
85 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли, и всеки леген седемдесет сикли; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли, според сикъла на светилището;
86 дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли, според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли);
87 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях;
88 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан.
89 И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36