Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И когато свърши Моисей поставянето на скинията, и помаза и освети нея и всичките й съсъди, и олтаря и всичките му съсъди, и помаза ги, и освети ги,
2 тогаз Израилевите князове, началниците на отеческите им домове, които бяха князове на племената и поставени главни надзиратели в изчислението, принесоха приношение,
3 и представиха приносите си пред Господа, шест покрити кола и дванадесет вола, по едни кола от двама князове, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.
4 И говори Господ Моисею и рече:
5 Вземи тези неща от тях, и нека бъдат за да се върши работата на скинията на събранието; и да ги дадеш на Левитите, на всекиго според работата му.
6 И взе Моисей колата и воловете, и даде ги на Левитите.
7 Двете кола и четирите вола даде на Гирсоновите синове според работата им.
8 И четирите кола и осемте вола даде на Мерариевите синове според работата им, под ръката на Итамара, сина на свещеника Аарона.
9 А на Каатовите синове не даде; защото тяхната работа в светилището бе да носят на рамена.
10 И принесоха князовете за освещението на олтаря в който ден се помаза, и принесоха князовете приносите си пред олтаря.
11 И рече Господ Моисею: По един княз на ден нека приносят приносите си за освещението на олтаря.
12 И този който приносяше приноса си в първия ден беше Наасон Аминадавовий син, от Юдиното племе;
13 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебното приношение:
14 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
15 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
16 един ярец от козите в приношение за грях;
17 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Наасона Аминадавовия син.
18 В втория ден принесе Натанаил Суаровий син, князът на Исахаровото племе;
19 и принесе приноса си едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
20 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
21 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
22 един ярец от козите в приношение за грях;
23 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше принос на Натанаила Суаровия син.
24 В третия ден принесе князът на Завулоновите синове, Елиав Хелоновий син,
25 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
26 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
27 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
28 един ярец от козите в приношение за грях;
29 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Елиава Хелоновия син.
30 В четвъртия ден принесе Елисур Седиуровий син, князът на Рувимовите синове.
31 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
32 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
33 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
34 един ярец от козите в приношение за грях;
35 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Елисура Седиуровия син.
36 В петия ден принесе князът на Симеоновите синове, Селумиил Сурисадаевий син.
37 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
38 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
39 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
40 един ярец от козите в приношение за грях;
41 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Селумиила Сурисадаевия син.
42 В шестия ден принесе князът на Гадовите синове, Елиасаф Деуиловий син.
43 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
44 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
45 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
46 един ярец от козите в приношение за грях;
47 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет агнета еднолетни. Това беше приносът на Елиасафа Деуиловия син.
48 В седмия ден принесе князът наЕфремовите синове, Елисама Амиудовий син.
49 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
50 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
51 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
52 един ярец от козите в приношение за грях;
53 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Елисама Амиудовия син.
54 В осмия ден принесе князът на Манасиевите синове, Гамалиил Федасуровий син.
55 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
56 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
57 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
58 един ярец от козите в приношение за грях;
59 и за примирителнажъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Гамалиила Федасуровия син.
60 В деветия ден принесе князът на Вениаминовите синове, Авидан Гедеониевий син.
61 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
62 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
63 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
64 един ярец от козите в приношение за грях;
65 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Авидана Гедеониевия син.
66 В десетия ден принесе князът на Дановите синове, Ахиезер Амисадаевий син.
67 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
68 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
69 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
70 един ярец от козите в приношение за грях;
71 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевия син.
72 В единадесетия ден принесе князът на Асировите синове, Фагеил Охрановий син.
73 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
74 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
75 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
76 един ярец от козите в приношение за грях;
77 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Фагеила Охрановия син.
78 В дванадесетия ден принесе князът на Нефталимовите синове, Ахирей Енановий син.
79 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седе мдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
80 един златен темянник от десет сикли, пълен стемян:
81 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
82 един ярец от козите в приношение за грях;
83 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Ахирея Енановия син.
84 Тези бяха приносите от Израилевите князове за освещението на олтаря в който ден се помаза: сребърни блюда дванадесет, сребърни легени дванадесет, златни темянници дванадесет.
85 От сто и тридесет сикли беше всяко сребърно блюдо, и седемдесет сикли всеки леген: всичкото сребро на съсъдите беше две тисящи и четиристотин сикли според сикъла на светилището:
86 златни темянници дванадесет, пълни с темян, всеки темянник от десет сикли според сикъла на светилището: всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли.
87 Всичките говеда за всесъжение бяха дванадесет юнци, още дванадесет овна, дванадесет еднолетни агнета, заедно с хлебните им приношения, и дванадесет ярци от козите в приношение за грях.
88 И всичките говеда за примирителна жъртва бяха двадесет и четири юнца, шестдесет овна, шестдесет ярца, шестдесет еднолетни агнета. Така стана освещението на олтаря след помазването му.
89 И когато влезе Моисей в скинията на събранието за да говори с Бога, тогаз чу гласа който ме говореше отгоре на очистилището което беше над ковчега на свидетелството помежду двата херувима; и говореше му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36