Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова.
2 Авраам роди Исаака; а Исаак роди Якова; а Яков роди Юда и братята му;
3 а Юда роди Фареса и Зара от Тамар; а Фарес роди Есрома; а Есром роди Арама;
4 а Арам роди Аминадава; а Аминадав роди Наасона; а Наасон роди Салмона;
5 а Салмон роди Вооза от Рахав; а Вооз роди Овида от Рут; а Овид роди Иесея;
6 а Иесей роди цар Давида; а цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;
7 а Соломон роди Ровоама; а Ровоам роди Авия, а Авия роди Аса;
8 а Аса роди Иосафата; а Иосафат роди Иорама; а Иорам роди Озия;
9 а Озия роди Иоатама; а Иоатам роди Ахаза; а Ахаз роди Езекия;
10 а Езекия роди Манасия, а Манасия роди Амона; а Амон роди Иосия;
11 а Иосия роди Иехония, и братята му около преселението Вавилонско.
12 А след преселението Вавилонско, Иехония роди Салатиила, а Салатиил роди Зоровавела;
13 а Зоровавел роди Авиуда; а Авиуд роди Елиакима; а Елиаким роди Азора;
14 а Азор роди Садока; а Садок роди Ахима; а Ахим роди Елиуда;
15 а Елиуд роди Елеазара; а Елеазар роди Мотана; а Мотан роди Якова;
16 а Яков роди Иосифа мъжа на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос.
17 И така всичките родове от Авраама до Давида четиринадесет рода са; и от Давида до преселението Вавилонско, родове четиринадесет; и от преселението Вавилонско до Христа, родове четиринадесет.
18 А рождението на Исуса Христа така бе; като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, доде още не бяха се съединили, намери се непразна от Духа Святаго.
19 А Иосиф маж й, понеже бе праведен и не искаше да я опозори, науми си тайно да я напусне.
20 Но това когато помисли той, ето, ангел Господен яви му се на сън и казваше: Иосифе сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея от Духа Светаго е.
21 А ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото той ще спаси своите люде от греховете им.
22 И всичко това биде, за да се сбъде реченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 Ето дева ще зачене и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което се тълкува, Бог с нас.
24 И като стана Иосиф от сън, стори както му повели ангел Господен, и взе жена си;
25 И не я познаваше докато тя роди сина си първороден, и той му нарече името Исус.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28