Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И призова дванадесетте свои ученици, та им даде власт над нечистите духове, да ги изпъждат, и да изцеляват всяка болест и всяка немощ.
2 А имената на дванадесетте Апостоли са тези: първий Симон, който се казва Петър, и Андрей брат негов; Яков Зеведеев, и Иоан брат негов;
3 Филип, и Вартоломей; Тома, и Матей митарят, Яков Алфеев, и Левей наричан Тадей;
4 Симон Кананит, и Юда Искариотски, който го и предаде.
5 Тези дванадесет отпрати Исус, и заповеда им, и каза: На път езически да не идете, и в град Самарянски да не влезете;
6 но ходете повече при погиналите овци от дома Израилев.
7 И където ходите, проповедвайте и казвайте: Царство небесно наближи.
8 Болни изцелявайте, прокажени очищавайте, мъртви - възкресявайте, бесове изпъждайте; даром сте приели, даром давайте.
9 Не вземайте нито злато, нито сребро, нито мед в поясите си;
10 нито тържик за път, нито две дрехи, нито обуща, нито тояга; защото работникът е достоен за своята прехрана
11 И в който град или село влезете, изпитайте кой е в него достоен, и там оставайте докле си излезете.
12 А на влезване в дома поздравявайте го;
13 И ако бъде домът достоен, нека дойде на него вашият мир; ако ли не бъде достоен, мирът ви към вас да се възвърне.
14 И който ви не приеме, нито послуша вашите думи, кога излезвате из онзи дом, или из онзи град, изтърсете праха от нозете си.
15 Истина ви казвам: По-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, нежели на онзи град.
16 Ето, аз ви провождам като овци между вълци; бъдете прочее разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.
17 А пазете се от человеците; защото на съдовища ще ви предават, и в съборищата си ще ви бият.
18 И пред владетели и царе ще ви извождат заради мене, в свидетелство на тех и на езичниците.
19 А когато ви предадат, недейте се грижи как, или какво ще говорите; защото ще ви се даде в онзи час какво ще говорите.
20 Защото не сте вие които говорите, но Духът на Отца вашего, който говори във вас.
21 И брат брата ще предаде на смърт, и отец чадо; и ще възстанат чада връх родителите си и ще ги умъртвят.
22 И ще бъдете от всички ненавиждани заради моето име; а който претърпи до край, той ще спасен да бъде.
23 А когато ви гонят в този град, бегайте в другият, защото истина ви казвам: Нема да свършите градовете Израилеви, докле дойде Синът человеческий.
24 Не е ученик по-горен от учителя си, нито слуга по горен от господаря си.
25 Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанина на дома нарекоха Веелзевул, колко повече домашните негови?
26 И тъй не бойте се от тех; защото нема нищо покрито, което да се не открие; и тайно което да се не узнае.
27 Което ви говоря в тъмнината, кажете го на видело, и което чуете на ухо, проповедайте го отгоре на покрива.
28 И да се не боите от онези, които убиват телото, а душата не могат да убият; но да се боите повече от оногоз, който може и душа и тело да погуби в пъкъла.
29 Не се ли продават две врабчета за един асарий? и ни едно от тех нема да падне на земята, без волята на Отца вашего.
30 А вам и космите на главите ви всичките са преброени.
31 Не бойте се прочее, вий сте от много врабчета по-добри.
32 И тъй всеки, който изповеда мене пред человеците, ще изповедам и аз него пред Отца моего, който е на небеса.
33 А който се отрече от мене пред человеците, ще се отрека и аз от него пред Отца моего който е на небеса.
34 Да не мислите че дойдох да туря мир на земята; не дойдох да туря мир, но нож.
35 Защото дойдох да разлъча человек против баща му, и дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й.
36 И неприятели человеку ще бъдат домашните му.
37 Който люби баща или майка повече от мене, не е за мене достоен.; и който люби син или дъщеря повече от мене, не е за мене достоен.
38 И който не взема кръста си, и не следва подире ми, не е достоен за мене.
39 Който намери животът си, ще го изгуби; и който изгуби заради мене животът си, ще го намери.
40 Който вас прима, мене прима; и който прима мене, прима тогоз който ме е проводил.
41 Който прима пророк в име на пророка, заплата на пророк ще вземе; и който прима праведник в име на праведник, заплата на праведник ще вземе.
42 И който напои едного от тези малките само с една чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, нема да изгуби заплатата си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28