Търсене в Библията онлайн
 
Матей 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И призова дванадесетте свои ученици, та им даде власт над нечистите духове, да ги изпъждат, и да изцеляват всяка болест и всяка немощ.
2 А имената на дванадесетте Апостоли са тези: първий Симон, който се казва Петър, и Андрей брат негов; Яков Зеведеев, и Иоан брат негов;
3 Филип, и Вартоломей; Тома, и Матей митарят, Яков Алфеев, и Левей наричан Тадей;
4 Симон Кананит, и Юда Искариотски, който го и предаде.
5 Тези дванадесет отпрати Исус, и заповеда им, и каза: На път езически да не идете, и в град Самарянски да не влезете;
6 но ходете повече при погиналите овци от дома Израилев.
7 И където ходите, проповедвайте и казвайте: Царство небесно наближи.
8 Болни изцелявайте, прокажени очищавайте, мъртви - възкресявайте, бесове изпъждайте; даром сте приели, даром давайте.
9 Не вземайте нито злато, нито сребро, нито мед в поясите си;
10 нито тържик за път, нито две дрехи, нито обуща, нито тояга; защото работникът е достоен за своята прехрана
11 И в който град или село влезете, изпитайте кой е в него достоен, и там оставайте докле си излезете.
12 А на влезване в дома поздравявайте го;
13 И ако бъде домът достоен, нека дойде на него вашият мир; ако ли не бъде достоен, мирът ви към вас да се възвърне.
14 И който ви не приеме, нито послуша вашите думи, кога излезвате из онзи дом, или из онзи град, изтърсете праха от нозете си.
15 Истина ви казвам: По-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, нежели на онзи град.
16 Ето, аз ви провождам като овци между вълци; бъдете прочее разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.
17 А пазете се от человеците; защото на съдовища ще ви предават, и в съборищата си ще ви бият.
18 И пред владетели и царе ще ви извождат заради мене, в свидетелство на тех и на езичниците.
19 А когато ви предадат, недейте се грижи как, или какво ще говорите; защото ще ви се даде в онзи час какво ще говорите.
20 Защото не сте вие които говорите, но Духът на Отца вашего, който говори във вас.
21 И брат брата ще предаде на смърт, и отец чадо; и ще възстанат чада връх родителите си и ще ги умъртвят.
22 И ще бъдете от всички ненавиждани заради моето име; а който претърпи до край, той ще спасен да бъде.
23 А когато ви гонят в този град, бегайте в другият, защото истина ви казвам: Нема да свършите градовете Израилеви, докле дойде Синът человеческий.
24 Не е ученик по-горен от учителя си, нито слуга по горен от господаря си.
25 Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанина на дома нарекоха Веелзевул, колко повече домашните негови?
26 И тъй не бойте се от тех; защото нема нищо покрито, което да се не открие; и тайно което да се не узнае.
27 Което ви говоря в тъмнината, кажете го на видело, и което чуете на ухо, проповедайте го отгоре на покрива.
28 И да се не боите от онези, които убиват телото, а душата не могат да убият; но да се боите повече от оногоз, който може и душа и тело да погуби в пъкъла.
29 Не се ли продават две врабчета за един асарий? и ни едно от тех нема да падне на земята, без волята на Отца вашего.
30 А вам и космите на главите ви всичките са преброени.
31 Не бойте се прочее, вий сте от много врабчета по-добри.
32 И тъй всеки, който изповеда мене пред человеците, ще изповедам и аз него пред Отца моего, който е на небеса.
33 А който се отрече от мене пред человеците, ще се отрека и аз от него пред Отца моего който е на небеса.
34 Да не мислите че дойдох да туря мир на земята; не дойдох да туря мир, но нож.
35 Защото дойдох да разлъча человек против баща му, и дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й.
37 Който люби баща или майка повече от мене, не е за мене достоен.; и който люби син или дъщеря повече от мене, не е за мене достоен.
38 И който не взема кръста си, и не следва подире ми, не е достоен за мене.
39 Който намери животът си, ще го изгуби; и който изгуби заради мене животът си, ще го намери.
40 Който вас прима, мене прима; и който прима мене, прима тогоз който ме е проводил.
41 Който прима пророк в име на пророка, заплата на пророк ще вземе; и който прима праведник в име на праведник, заплата на праведник ще вземе.
42 И който напои едного от тези малките само с една чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, нема да изгуби заплатата си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28