Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И когато свърши Исус заповеданията си към дванадесетте свои ученици, мина от там, да поучава и да проповедва по градовете им.
2 А Иоан като чу в тъмницата делата Христови, проводи двама от учениците си,
3 и рече му; Ти ли си който има да дойде, или другиго да очакваме?
4 И отговори Исус и рече им: Идете, възвестете на Иоана, това което чувате и видите;
5 слепи прогледват, хроми ходят, прокажени се очищават, и глухи прочуват; мъртви възкръсват, и на сиромасите се благовествува.
6 И блажен е който се не съблазни в мене.
7 И когато те си отхождаха, начена Исус да говори на народа за Иоана: Какво излезохте да видите в пустинята? тръст ли от ветъра разлюлявана?
8 Но какво излезохте да видите? человек ли с меки дрехи облечен? Ето, тези които носят меки дрехи в царски домове са.
9 Но какво излезохте да видите? пророк ли? Ей казвам ви, и повече от пророк.
10 Защото този е за когото е писано: Ето аз провождам вестителя моего пред твоето лице, който ще приготви пътя ти пред тебе.
11 Истина ви казвам, между родените от жени не се е повдигнал по-голям от Иоана Кръстителя; а най малкият в царство небесно е по-голем от него.
12 А от дните на Иоан Кръстителя до нине, царство небесно на сила се взема, и които се насилят те го грабнуват.
13 Защото всичките пророци и законът до Иоана пророкуваха.
14 и ако щете да приемете това, той е Илия, който имаше да дойде.
15 Който има уши да слуша, нека слуша.
16 А на какво да уподобя този род? Подобен е на деца, които седят на пазаря и викат на дружината си,
17 и казват: Свирихме ви, и не играхте; ридахме ви, и не плакахте.
18 Защото, дойде Иоан, който не ядеше, ни пиеше; и казват: Бес има.
19 Дойде Син человечески, който яде и пие; и казват: Ето человек ядлив и винопийца, приятел на митарите и на грешниците. И оправда се мъдростта от чадата си.
20 Тогаз начена да укорява градовете, в които станаха повечето негови чудеса, защото се не покаяха.
21 Тежко ти, Хоразине! тежко ти Витсаидо! защото, чудесата които във вас станаха, ако беха станали в Тир и Сидон, отколе биха се във вретище и пепел покаяли.
22 Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието в съдния ден по леко ще бъде, нежели на вас.
23 И ти, Капернауме, който си се до небеса възвисил, до ада ще се смъкнеш; защото чудесата които станаха в тебе, ако ставаха в Содом, той би до днес останал.
24 Но казвам ви, че на земята Содомска по леко ще бъде наказанието в съдния ден, нежели на тебе.
25 В онова време отговори Исус и рече: Прославям те Отче, Господи на небето и на земята, че си утаил това от мъдрите и разумните, и открил си го на младенците.
26 Ей, Отче, защото така бе угодно пред тебе.
27 Всичкото ми е предадено от Отца моего; и никой не познава Сина, тъкмо Отец; нито Отца познава некой, тъкмо Синът, и комуто би изволил Синът да го открие.
28 Дойдете при мене, всички що се трудите и сте обременени; и аз ще ви успокоя.
29 Вземете моето иго на себе си, и научете се от мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите спокойствие на душите си.
30 Защото моето иго е благо, и моето бреме е леко.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28