Търсене в Библията онлайн
 
Матей 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 По онова време в една от съботите минуваше Исус през сеидбите; а учениците му огладнеха, и начнаха да късат класове и да ядат.
2 А Фарисеите като видеха това, рекоха му: Ето твоите ученици правят онова, което не е простена да се прави в събота.
3 А той им рече: Не сте ли чели, що стори Давид, когато огладне той и които беха с него!
4 Как влезе в дома Божий, и яде от хлебовете на предложението, които не бе простено нему да яде, нито на онези които беха с него, но само на свещениците?
5 Или не сте ли чели в законът, че в съботен ден свещениците оскверняват съботата в храмът, и неповинни са?
6 Но казвам ви, че има един тука по голем от храмът.
8 Защото Син человеческий е и на съботата Господар.
9 И като премина от там дойде в съборището им.
10 И ето, имаше человек с изсъхнала ръка; и за да го обвинят попитаха го, и казваха: Дозволено ли е да цери некой в събота?
11 И той им рече: Кой е онзи человек от вас, който ако има една овца, и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извади?
12 А колко е по-добър человек от овца! За то е дозволено да прави некой добро съботен ден.
13 Тогаз казва на человека: Простри ръката си; и простре я, и стана здрава както другата.
14 А Фарисеите като излезоха, наговориха се против него, как да го погубят.
15 Но Исус като позна, отиде от там; и последваха го народ много, и ги изцели всичките.
16 И запрети им да го не изявяват;
17 за да се сбъде реченото чрез Исая пророка, който казва:
18 <<Ето Отрока ми когото избрах, възлюбленият ми, на когото благоволи моята душа; ще положа Духът си на него, и ще възвести съд на народите.
19 Не ще да се скара, нито ще викне, нито ще чуе некой гласа му по улиците;
20 тръст смазана нема да пречупи, и от лен свещило замъждело нема да угаси, до когато изведе съдът в победа.
22 Тогаз му доведоха едного беснуем, слеп и нем; и го изцели, щото слепий и немий и говореше и виждаше.
23 И смаяха се всичкият народ, и думаха: Да не би този да е Христос, синът Давидов?
24 А Фарисеите като чуха, рекоха: Той не изгонва бесовете, освен чрез началникът бесовски Веелзевула.
25 А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: Всеко царство разделено против себе си, запустева, и всеки град или дом разделен против себе си, нема да устои.
26 И ако Сатана изгонва Сатана, разделен е връх себе си; как прочее ще трае неговото царство?
27 И ако аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват? За това те ще ви бъдат съдници.
28 Но ако аз чрез Духа Божия изгонвам бесовете, то е настигнало на вас царството Божие.
29 Или как може да влезе некой в дома на силния, и да разграби покъщнината му, ако първом не върже силния? и тогаз ще разграби домът му.
30 Който не е с мене, против мене е; и който не събира с мене, разпилява.
31 За това ви казвам: Всеки грех и хула ще се прости на человеците; хулата обаче против Духа нема да се прости на человеците.
32 И който рече реч против Сина человеческаго, ще му се прости, но който рече против Духа Святаго, нема да му се прости нито в този век, нито в бъдещия.
33 Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете дървото лошо, и плода му лош; защото дървото се от плода познава.
34 Рожби ехидни! как можете да говорите добро, като сте лукави? Защото от препълнянето на сърцето говорят устата.
35 Добрият человек от доброто съкровище на сърцето изважда добрините; и злият человек от злото съкровище изважда злините.
36 И казвам ви, че всяка празна реч която рекат человеците, ще дадат ответ за нея в ден съдний.
37 Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.
38 Тогаз отговориха некои от книжниците и Фарисеите и казаха: Учителю, искаме да видим знамение от тебе.
39 А той отговори и рече им: Род лукав и прелюбодеен знамение иска, и знамение нема да се даде нему, освен знамението на пророк Иона.
40 Защото както Иона бе в утробата китова три дни и три нощи, така Син человечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.
41 Мъжете Ниневияне ще въстанат на съдът с този род, и ще го осъдят; защото те се покаяха с Ионовата проповед; и ето, тука е повече от Иона.
42 Царицата Южна ще възстане на съда с този род, и ще го осъди; защото от краищата на земята дойде да чуе мъдростта Соломонова; и ето тука е повече от Соломона.
43 Когато нечистият дух излезе из человека, прохожда през безводни места, да търси спокойствие, и не намерва.
44 Тогаз казва: Да се завърна у дома си, от дето излезох. И като дойде намерва го празен, изметен и украсен.
45 . Тогаз отхожда и взема със себе си седем други духове по зли от себе си, и като влезат живеят там: и сетното състояние на тогоз человека бива по-лошо от първото. Така ще бъде и на този лукав род.
46 А когато той още говореше народу, ето майка му и братята му стояха вън и искаха да му говорят.
47 И некой си му рече: Ето майка ти и братята ти стоят вън, и искат да ти говорят.
48 А той отговори на тогоз който му каза това и рече: Коя е майка ми и кои са братята ми?
49 И простре си ръката към учениците си, и рече: Ето майка ми и братята ми.
50 Защото който прави волята на Отца моего който е на небеса, той ми е брат, и сестра и майка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28