Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 В същия ден излезе Исус из къщи и седеше край морето.
2 И събраха се до него народ много, така щото влезе та седна в ладия, а всичкият народ стоеше на брега.
3 И говори им много с притчи и казваше: Ето, излезе сеятелът да сее;
4 и когато сееше, едно падна край пътя; и дойдоха птиците, и озобаха го.
5 А друго падна на каменити места, дето немаше много пръст; и заскоро изникна, защото немаше дълбина от земя;
6 а като изгрея слънцето, припламна, и понеже немаше корен, изсъхна.
7 Друго пък падна в трънете, и порастоха трънете и заглушиха го.
8 Друго падна на добрата земя, и даваше плод, едно сто, друго шестдесет, а друго тридесет.
9 Който има уши да слуша нека слуша.
10 И пристъпиха учениците и рекоха му: Защо им говориш с притчи?
11 А той отвръща и рече им: Защото вам е дадено да познаете тайните на царството небесно, а тем не е дадено.
12 Защото който има, ще му се даде, и ще му се преумножи, но който нема, и каквото има ще му се отнеме.
13 За това им говоря с притчи, защото гледат и не видят, слушат и не чуят, нито разумеват.
14 И изпълнява се на тех пророчеството Исаиево, което казва: С уши ще чуете и нема да разумеете; и с очи ще гледате, и нема да видите:
15 Защото задебеле сърцето на този народ, и с ушите си тежко чуят, и очите си склопиха, да не би с очите си да видят и с ушите си да чуят, и със сърцето си да разумеят, и се обърнат, и аз ги изцеля.
16 А вашите очи са блажени, защото гледат; и ушите ви, защото чуят.
17 Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници пожелаха да видят което вие виждате, и не видеха, и да чуят което вие чуете, и не чуха.
18 Вий прочее чуйте притчата на сеятеля.
19 На всекиго, който слуша словото на царството и не го разумева, идва лукавият, и грабнува посеяното в сърцето му; той е посеяното край пътя.
20 А на каменитите места посеяното, той е който слуша словото, и заскоро с радост го приема;
21 корен обаче в себе си нема, но е привременно; и когато настане скръб или гонение за словото, тоз час се съблазнява.
22 А в трънете посеяното, той е, който слуша словото, и грижите на този век, и измамата на богатството заглушава словото, и безплодно бива.
23 А посеяното на добрата земя, той е който слуша словото и го разумева, който и дава плод, и прави, един сто, друг шестдесет, а друг тридесет.
24 Друга притча им предложи и казваше: Уподоби се царството небесно на человек, който посея добро семе на нивата си;
25 но като спеха человеците, дойде неприятелът му, и посея плевели между пшеницата, и си отиде.
26 И когато изникна тревата и стори плод, тогаз се появиха и плевелите.
27 А слугите на домакинът дойдоха и казаха му: Господине, не посея ли добро семе на нивата си? но от къде са се взели плевелите?
28 А той им рече: Враждебник человек е направил това. А слугите му рекоха: Искаш ли прочее да идем да ги оплевим?
29 А той рече: Не, да не би като плевите плевелите, да изтръгнете купно с тех и пшеницата.
30 Оставете да растат наедно и двете до жетва; и във времето на жетвата ще река на жетварите: Съберете първом плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а пшеницата съберете в житницата ми.
31 Друга притча им предложи и каза: Подобно е царство небесно на зърно синапово, което взе человек и посея го на нивата си;
32 което наистина е по-малко от всичките семена; но когато порасте, най големо е от всичките злакове, и става дърво, така щото идат птиците небесни и превитават във вътвите му.
33 Друга притча им каза: Подобно е царство небесно на квас който, като го взе жена, скри го в три мери брашно, докле вкисне всичкото.
34 Всичко това изказа Исус с притчи на народа и без притчи не им говореше.
35 за да се изпълни реченото от пророка, който казва: "Ще отворя в притчи устата си; ще изрека скритото от създание мира."
36 Тогаз Исус остави народа и дойде в къщи. И пристъпиха при него учениците му и казваха: Изтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.
37 А той отговори и каза им: Сеятелът на доброто семе е Син человечески;
38 нивата е светът; доброто семе, те са синовете на царството; а плевелите са синовете на лукаваго.
39 враждебникът, който ги посея, дяволът е; жетвата е скончанието на века; а жетварите са ангелите.
40 И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огъня, така ще бъде в скончанието на този век.
41 Ще проводи Син человечески ангелите си, и ще съберат от царството негово всите съблазни, и ония които правят беззаконие;
42 и ще ги хвърлят в пещта огнена; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
43 Тогаз праведните ще просветнат както слънцето, в царството на Отца си. Който има уши да слуша нека слуша.
44 Пак е подобно царство небесно на имане скрито в нива, което като го намери человек скри го, и от радостта си отхожда и продава все що има, и купува онази нива.
45 Пак е подобно царство небесно на человек търговец който търсеше добри бисери;
46 който като намери един многоценен бисер, отиде и продаде все що имаше, и купи го.
47 Пак е подобно царство небесно на невод, който биде хвърлен в морето, и събра от всякакъв вид риби;
48 който, като се напълни, извадиха го на брега, и седнаха та прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън.
49 Така ще бъде в скончанието на века; ще излезат ангелите, и ще отлъчат лукавите из между праведните,
50 и ще ги хвърлят в пещта огнена; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
51 Казва им Исус: Разумехте ли всичко това? Казват му: Ей, Господи.
52 А той пак рече: За това всеки книжник, който се е учил за царство небесно, подобен е на человек домовит, който изважда из съкровището си ново и вехто.
53 И когато свърши Исус тези притчи, тръгна си от там.
54 И като дойде в отечеството си, учеше ги в съборището им, така щото чудеха се те и думаха: От къде на тогози тая премъдрост и тези сили?
55 Не е ли той синът на дърводелеца? Майка му не се ли казва Мариам, и братята му Яков и Иосий, Симон и Юда?
56 И сестрите му не са ли всичките при нас? От къде прочее на тогози всичко това?
57 И съблазняваха се в него. А Исус им рече: Нема пророк без почест, освен в отечеството си и в домът си.
58 И не стори там много сили заради неверството им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28