Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 По онова време чу Ирод четверовластник слухът Исусов,
2 и рече на слугите си: Този е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и за това действуват силите чрез него.
3 Защото Ирод като хвана Иоан, върза го, и тури го в тъмница, заради Иродиада жената на брата си Филипа.
4 защото Иоан му казваше: Не ти е простено да имаш нея.
5 И искаше да го убие, но се убоя се от народа; защото го имаха като пророк.
6 И когато празднуваха в деня на рождеството Иродово, дъщерята Иродиадина игра насред, и угоди на Ирода.
7 За това с клетва се врече да й даде каквото би му поискала.
8 А тя, нагласена от майка си; Дай ми, казва, тука на блюдо главата на Иоана Кръстителя.
9 И оскърби се царят, но заради клетвата и заради седещите с него заедно повеле да й се даде.
10 И проводи да посече Иоана в тъмницата.
11 И донесоха главата му на блюдо, и дадоха я на момичето; и занесе я на майка си.
12 А учениците му дойдоха та дигнаха телото, и го погребаха, и дойдоха та казаха на Исуса.
13 И като чу това Исус отиде от там с ладия в пусто место самичък; и като разбра народът, отидоха след него пеши от градовете.
14 И като излезе Исус, виде народ много, и смили се за тех, и изцели болните им.
15 А като стана вечер, дойдоха при него учениците му и рекоха; Пусто е местото, и времето вече мина; разпусни народа, да идат по селата да си купят за ядене.
16 А Исус им рече: Не им требва да идат; дайте им вие да ядат.
17 А те му казват: Немаме тука освен пет хлеба и две риби.
18 А той рече: Донесете ми ги тука.
19 И като повеле на народа да насядат на тревата, взе петте хлеба и двете риби, погледна на небето, и благослови; и като преломи, даде хлебовете на учениците, а учениците на народа.
20 И ядоха всички, и наситиха се; и дигнаха изостаналото от укрухите, дванадесет коша пълни.
21 А онези които ядоха бяха до пет хиляди мъже, освен жени и децата.
22 И тоз час принуди Исус учениците си да влезат в ладията, и да идат преди него отвъд, докато разпусне народа.
23 И като разпусна народа, възлезе на гората насаме да се помоли. И като стана късно, там бе самичък.
24 А ладията бе вече всред морето, обуряваема от вълните; защото вятърът бе противен.
25 А в четвъртата стража на нощта Исус отиде къде тех, и вървеше по морето.
26 И като го видеха учениците че върви по морето, смутиха се и думаха че е призрак, и от страх извикаха.
27 Тоз час Исус им проговори и рече: Дързайте! аз съм: не бойте се.
28 Отговори Петър и рече му: Господи, ако си ти, повели ми да дойда при тебе по водата.
29 А той рече: Дойди. И като слезе от ладията Петър вървеше по водата да дойде при Исуса.
30 Но понеже виждаше ветъра силен, уплаши се, и, като начна да потъва, извика и рече: Господи, избави ме.
31 И тутакси Исус простре ръка, улови го, и каза му: Маловере, защо си се усъмнил?
32 И от как влезоха в ладията, утихна ветърът.
33 А които беха в ладията, дойдоха та му се поклониха и думаха: Наистина Син Божий си.
34 И преминаха та дойдоха в земята Генисаретска.
35 И щом го познаха тамошните человеци, разпроводиха по всичката онази околност, и доведоха при него всичките болни;
36 и молеха го да се допрат само до полите на дрехите му; и колкото се допреха оздравяха.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28