Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Тогаз пристъпиха при Исуса Ерусалимските книжници и Фарисеи и казваха:
2 Защо твоите ученици престъпват преданието на старите? понеже не си мият ръцете, когато ядат хлеб.
3 А той отговори и рече им: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
4 Защото Бог заповеда и рече: "Почитай баща си и майка си"; и, "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви."
5 Но вие казвате: Който рече на баща или на майка: Дар е каквото би да се ползуваш от мене, доста е:
6 той може и да не почита баща си или майка си. И развалихте Божията заповед за вашето предание.
7 Лицемери! добре пророкува Исаия за вас и казва:
8 Тези люде се приближават при мене с устата си, и с устните си ме почита, а сърцето им далеч отстои от мене.
9 Но напразно ме почитат, като учат учения заповеди человечески.
10 И като призова народът, рече им: Слушайте и разумейте:
11 не осквернява человека което влезва в уста, но което излезва из уста, то осквернява человека.
12 Тогаз пристъпиха учениците му и рекоха му: Знаеш ли че Фарисеите като чуха тази дума съблазниха се?
13 А той отговори и каза; Всеко растение, което не е насадил Отец мой небесен, ще се изкорени.
14 Оставете ги: те са слепи водители на слепи; а слепец слепца ако води, и двамата ще паднат в ямата.
15 Отговори Петър и рече му: Изтълкувай ни тази притча.
16 А Исус им рече: Още ли сте и вие без разум?
17 Не разумевате ли още, че все що влезва в устата, сместя се в търбуха и в захода се изхвърля?
18 А което излезва из устата, излезва из сърцето, и то осквернява человека.
19 Защото от сърцето излезват помисли лукави, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжливи свидетелства, хули.
20 Тези неща са които оскверняват человека; а да яде некой с немити ръце не осквернява человека.
21 И като излезе от там Исус, отиде къде Тирските и Сидонските страни.
22 И ето жена Хананейка, която бе излезла от онези предели, извика му и казваше: Помилвай ме, Господи, Сине Давидов, дъщеря ми зле страда от бес.
23 А той ни реч не и отговори: и дойдоха учениците му, та му се молеха и казваха: Отпусни я, защото вика след нас.
24 А той отговори и рече: Не съм проводен, освен до погиналите овце от Израилевия дом.
25 А тя дойде та му се кланяше и казваше: Господи, помогни ми.
26 А той отговори и рече: Не е добро да вземе некой хлеба от децата и да го хвърли на псетата.
27 А тя рече: Ей, Господи; но и псетата ядат от трошиците що падат от трапезата на господарите им.
28 Тогаз отговори Исус и рече й: О жено, голема е твоята вера; нека ти бъде както искаш. И оздраве дъщеря й от онзи час.
29 И като премина Исус от там, дойде при морето Галилейско; и възлезе на гората, и седеше там.
30 И дойде при него народ много, които имаха със себе си хроми, слепи, неми, клосни, и други много; и подметнаха ги пред нозете Исусови, и ги изцели:
31 Така що народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, клосни оздравени, хроми да ходят, и слепи да гледат; и прославиха Бога Израилева.
32 А Исус призова учениците си и рече: Жал ми е за народа, защото три дни вече седят при мене, и нямат какво да ядат: а да ги разпусна гладни не ща, да не би да прималнеят по пътят.
33 И казват му учениците му: От де у нас в пустинята толкози хлебове, щото да наситим толкоз народ?
34 И казва им Исус: Колко хлебове имате? А те рекоха: Седем и малко рибици.
35 И повеле на народа да наседат на земята.
36 И като взе седемте хлеба и рибите, и благодари, проломи и даде на учениците си, а учениците на народа.
37 И ядоха всички и наситиха се: и дигнаха изостаналото от укрухите седем кошници пълни.
38 А онези които ядоха беха четири хиляди мъже освен жени и деца.
39 А като разпусна народа, влезе в ладията, и дойде в пределите Магдалински.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28