Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И дойдоха Фарисеите и Садукеите при него, и за да го изкушават поискаха му да им покаже знамение от небето.
2 А той отговори и рече им: Кога стане вечер думате: Хубаво ще е времето; защото небето се червенее.
3 и сутрина: Днес ще вали; защото небето се червенее намръщено. Лицемери! лицето на небето знаете да разпознавате, а знаменията на времената не можете ли?
4 Род лукав и прелюбодеен знамение иска, и знамение нема да му се даде, освен знамението на пророка Иона. И остави ги и си отиде.
5 А когато отидоха учениците му отвъд, забравиха да вземат хлеб.
6 А Исус им рече: Гледайте и пазете се от кваса на Фарисеите и Садукеите.
7 И те размишляваха в себе си, и думаха: Това е защото хлеб не сме взели.
8 А Исус разуме, и рече им: Защо размишлявате в себе си, маловери, за хлеб че не сте взели?
9 Още не разумевате ли, и не помните ли петте хлеба на петте хиляди, и колко коша взехте?
10 нито седемте хлеба на четирите хиляди, и колко кошници взехте?
11 Как не разумевате че не за хлеб ви казах, да се пазите от кваса Фарисейски и Садукейски?
12 Тогаз разумеха че не рече да се пазят от кваса хлебен, но от учението Фарисейско и Садукейско.
13 И когато дойде Исус в страната на Кесария Филипова, питаше учениците си, и казваше: Мене, Сина человеческаго, кого ме казват человеците че съм?
14 А те рекоха: Едни че си Иоан Кръстител; други Илия; а други Иеремия или един от пророците.
15 Казва им: Но вие, кого ме казвате че съм?
16 И отговори Симон Петър и рече: Ти си Христос, Син на Бога живаго.
17 И отговори Исус и рече му: Блажен си, Симоне, сине Ионин, защото плът и кръв не ти са открили това, но Отец мой който е на небеса.
18 Пък и аз ти казвам, че ти си Петър, и на този камик ще съзида моята църква; и вратата адови не ще й одолеят.
19 и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небеса, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небеса.
20 Тогаз заръча на учениците си, да не казват никому, че той е [Исус] Христос.
21 От тогаз начна Исус да показва на учениците си че требва да иде в Ерусалим, и да пострада много от старейшините и първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и в третия ден да възкръсне.
22 И Петър го взе на страна, и начна да му запрещава, и да казва: Смили се за себе си, Господи; нема да ти бъде това.
23 А той се обърна и рече на Петра: Махни се от пред мене, сатано, съблазън си ми; защото не мислиш за това, което е Божие, но което е человеческо.
24 Тогаз Исус рече на учениците си: Ако иска некой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, и нека дигне кръста си, и нека ме следва.
25 Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си заради мене, ще го намери.
26 Понеже що се ползува человек, ако всичкия свет спечели, а душата си отщети? или що ще даде человек за размена на душата си?
27 Защото Син человеческий ще дойде в славата на Отца си със своите ангели; и тогаз ще отдаде всекиму според делата му.
28 Истина ви казвам: Има некои от стоящите тука които нема да вкусят смърт, докле не видят Сина человеческаго че иде в царството си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28