Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И след шест дни взе Исус Петра, и Якова и Иоана брата му, и възведе ги на гора висока насаме,
2 И преобрази се пред тех; и светна лицето му като слънце, а дрехите му станаха бели като светлината.
3 И, ето, явиха им се Моисей и Илия че се разговаряха с него.
4 И отговори Петър и рече Исусу: Господи, добро е да сме тука; ако щеш, нека направим тука три шатри, за тебе една, за Мойсея една, и една за Илия.
5 И когато той още говореше, ето, облак светъл ги засени; и ето глас из облака, който казваше: Този е Син мой възлюблений, в когото благоволих; слушайте него.
6 И щом чуха учениците, паднаха на лицата си, и уплашиха се твърде.
7 И като пристъпи при тех Исус, побута ги, и рече: Станете и не бойте се.
8 И те дигнаха очите си и не видеха никого освен Исуса самичък.
9 И когато слезваха от гората, поръча им Исус и рече: Не казвайте никому това видение, докле Синът человечески не възкръсне от мъртвите.
10 И попитаха го учениците му и думаха: Но защо казват книжниците че требва първом Илия да дойде?
11 А Исус отговори и рече им: Истина че първом Илия ще дойде, и ще устрои всичко;
12 Но казвам ви че Илия вече дойде, и не го познаха, но сториха с него каквото щеха; така и Син человечески ще пострада от тех.
13 Тогаз разумеха учениците, че за Иоан Кръстителя им рече.
14 И когато дойдоха при народа пристъпи до него человек некой та коленичи пред него и казваше:
15 Господи, помилвай сина ми, защото се луни, и зле страдае; понеже много пъти пада в огъня, и много пъти във водата.
16 И доведох го при учениците твои, и не можаха да го изцелят.
17 А Исус отговори и рече: О роде неверни и развращени, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете ми го тука.
18 И запрети му Исус, та излезе бесът из него, и оздраве момчето от онзи час.
19 Тогаз пристъпиха учениците при Исус насам и рекоха: Защо ние не могохме да го изгоним?
20 А Исус им рече: Заради неверството ваше. Защото истина ви казвам: Ако имате вера колкото зърно синапово, ще речете на тази гора, Премини от тука там, и ще премине, и не ще ви бъде нищо невъзможно.
21 А този род не излезва, освен с молитва и пост.
22 И когато се намерваха в Галилея, рече им Исус: Син человечески има да бъде предаден в ръце человечески:
23 И ще го убият и в третия ден ще възкръсне. И много се наскърбиха.
24 А когато дойдоха в Капернаум, пристъпиха при Петър тези които береха данта по две драхми за храма, и рекоха: Ваший учител не плаща ли двете драхми?
25 Казва Петър: Плаща. И като влезе в къщи, предвари го Исус та му каза: Как мислиш ти, Симоне? Царете на земята от кои вземат данък или бир? от своите ли синове, или от чужденците?
26 Казва му Петър: От чужденците. Рече му Исус: Като е тъй, синовете са свободни.
27 Но за да ги не съблазним, иди на морето, и хвърли въдица, и първата риба, която се закачи, измъкни я, и като разтвориш устата й, ще намериш един статир; земи го и дай им го за мене и за тебе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28