Търсене в Библията онлайн
 
Матей 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И когато свърши Исус тези думи, тръгна от Галилея, и дойде в пределите на Юдея, отвъд Иордан.
2 И отидоха след него народ много; и изцели ги там.
3 И дойдоха при него Фарисеите да го изкушават, и казваха му: Простено ли е на человек да напусне жената си по всякаква причина?
6 Така щото не са вече двама, но една плът. И тъй онова което Бог е съчетал, человек да го не разлъча.
7 Казват му: Защо прочее Моисей заповеда да й даде писмо разводно, и да я напусне?
8 Казва им: Моисей заради жестокосърдието ваше дозволил ви е да си напущате жените, а изначало не бе така.
9 И казвам ви че който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, прелюбодеец бива; и който се ожени за напусната, прелюбодеец бива.
10 Казват му учениците му: Ако е таквози задължението на мъжа към жената, по добре да се не жени.
11 А той им рече: Не могат всички да приемат тази дума, но на колкото е дадено.
12 Защото има скопци, които от утробата на майка си така са родени; има пак скопци, които са от человеците скопени; а има скопци, които са сами себе си скопили, заради царство небесно. Който може да приеме нека приеме.
13 Тогаз му доведоха деца, да възложи ръце на тех, и да се помоли; а учениците запретиха им.
14 Но Исус рече: Оставете децата, и не ги възпирайте от да дойдат при мене; защото на таквизи е царството небесно.
15 И възложи ръце на тех и тръгна от там.
16 И ето дойде некой си при него и рече му: Учителю благи, какво добро да сторя за да имам живот вечен?
17 А той му рече: Защо ме казваш благ? Никой не е благ тъкмо един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота, упази заповедите.
18 Казва му: Кои? А Исус му рече: Тези: Не убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не свидетелствувай на лъжа;
20 Казва му момъкът: Всичко това упазих от младостта си: що ми още не достига?
21 Рече му Исус: Ако искаш съвършен да бъдеш, иди, продай имането си, и дай го на сиромаси; и ще имаш съкровище на небеса; и дойди та ме последвай.
22 Като чу това слово момъкът отиде си наскърбен; защото имаше имот много.
23 А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам, че мъчно ще влезе богат в царството небесно.
24 И пак ви казвам: По-лесно е да мине камила през иглени уши, а не богат да влезе в царството Божие.
25 Като чуха учениците му, твърде се удивиха, и думаха: Като е тъй, кой може спасен да бъде?
26 А Исус ги погледна и рече им: У человеците това е невъзможно, но у Бога всичко е възможно.
27 Тогаз отговори Петър и рече му: Ето ние оставихме всичко и последвахме те; нам прочее що ще ни бъде?
28 А Исус им рече: Истина ви казвам, че вие които ме последвахте, на второто битие когато седне Син человечески на престола на славата си, ще да седнете и вие на дванадесет престола, да съдите дванадесетте племена Израилеви.
29 И всеки който е оставил къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или чада, или ниви, заради моето име, стократно ще приеме, и живот вечен ще наследи.
30 Мнозина обаче първи ще бъдат последни, и последни първи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28