Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И когато свърши Исус тези думи, тръгна от Галилея, и дойде в пределите на Юдея, отвъд Иордан.
2 И отидоха след него народ много; и изцели ги там.
3 И дойдоха при него Фарисеите да го изкушават, и казваха му: Простено ли е на человек да напусне жената си по всякаква причина?
4 А той отговори, и рече им: Не сте ли чели, че който ги е сътворил в начало, мъжко и женско ги е сътворил,
5 и е рекъл: За това ще остави человек баща си и майка си, и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат двамата в една плът.
6 Така щото не са вече двама, но една плът. И тъй онова което Бог е съчетал, человек да го не разлъча.
7 Казват му: Защо прочее Моисей заповеда да й даде писмо разводно, и да я напусне?
8 Казва им: Моисей заради жестокосърдието ваше дозволил ви е да си напущате жените, а изначало не бе така.
9 И казвам ви че който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, прелюбодеец бива; и който се ожени за напусната, прелюбодеец бива.
10 Казват му учениците му: Ако е таквози задължението на мъжа към жената, по добре да се не жени.
11 А той им рече: Не могат всички да приемат тази дума, но на колкото е дадено.
12 Защото има скопци, които от утробата на майка си така са родени; има пак скопци, които са от человеците скопени; а има скопци, които са сами себе си скопили, заради царство небесно. Който може да приеме нека приеме.
13 Тогаз му доведоха деца, да възложи ръце на тех, и да се помоли; а учениците запретиха им.
14 Но Исус рече: Оставете децата, и не ги възпирайте от да дойдат при мене; защото на таквизи е царството небесно.
15 И възложи ръце на тех и тръгна от там.
16 И ето дойде некой си при него и рече му: Учителю благи, какво добро да сторя за да имам живот вечен?
17 А той му рече: Защо ме казваш благ? Никой не е благ тъкмо един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота, упази заповедите.
18 Казва му: Кои? А Исус му рече: Тези: Не убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не свидетелствувай на лъжа;
19 Почитай баща си и майка си; и, Люби ближните си както себе си.
20 Казва му момъкът: Всичко това упазих от младостта си: що ми още не достига?
21 Рече му Исус: Ако искаш съвършен да бъдеш, иди, продай имането си, и дай го на сиромаси; и ще имаш съкровище на небеса; и дойди та ме последвай.
22 Като чу това слово момъкът отиде си наскърбен; защото имаше имот много.
23 А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам, че мъчно ще влезе богат в царството небесно.
24 И пак ви казвам: По-лесно е да мине камила през иглени уши, а не богат да влезе в царството Божие.
25 Като чуха учениците му, твърде се удивиха, и думаха: Като е тъй, кой може спасен да бъде?
26 А Исус ги погледна и рече им: У человеците това е невъзможно, но у Бога всичко е възможно.
27 Тогаз отговори Петър и рече му: Ето ние оставихме всичко и последвахме те; нам прочее що ще ни бъде?
28 А Исус им рече: Истина ви казвам, че вие които ме последвахте, на второто битие когато седне Син человечески на престола на славата си, ще да седнете и вие на дванадесет престола, да съдите дванадесетте племена Израилеви.
29 И всеки който е оставил къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или чада, или ниви, заради моето име, стократно ще приеме, и живот вечен ще наследи.
30 Мнозина обаче първи ще бъдат последни, и последни първи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28