Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 20 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Защото царство небесно е подобно на человек домовит, който излезе щом съмна да наеме работници за лозето си.
2 И като се погоди с работниците по един пеняз на ден проводи ги на лозето си.
3 И като излезе по трите часа, виде други че стоеха на пазаря праздни,
4 и тем рече: Идете и вие на лозето; и каквото е праведно ще ви дам. И те отидоха.
5 Пак като излезе по шестте и по деветте часа стори такожде.
6 А около единадесетте часа като излезе, намери други че стоят празни, и казва им: Защо стоите тука цел ден празни?
7 Казват му: Защото никой не ни цени. Казва им: Идете и вие на лозето, и каквото е праведно ще вземете.
8 Като стана вечер, стопанинът на лозето казва на настоятеля си: Повикай работниците и плати им заплатата, като захванеш от последните до първите.
9 И дойдоха цанените по единадесетте часа, и взеха по един пеняз.
10 А като дойдоха първите, мислеха си, че ще вземат повече; но и те взеха по един пеняз.
11 И като го взеха, роптаеха на стопанина,
12 и казваха: че тези последните един час работиха, и тех си направил равни с нас, които претеглихме теготата на деня и пека.
13 А той отговори и рече едному от тех: Приятелю, не те обиждам; не се ли погоди с мене по един пеняз?
14 Земи си твоето и иди си; искам да дам и на тогози последният, както и на тебе.
15 Немам ли власт да сторя каквото ща със своето си? Или окото ти е лукаво, защото аз съм благ?
16 Така ще бъдат последните първи, и първите последни; защото мнозина са звани, а малцина са избрани.
17 И когато възлезваше Исус в Иерусалим, взе в пътя дванадесетте ученици на страна, и рече им:
18 Ето възлезваме в Иерусалим, и Син человечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще го осъдят на смърт,
19 и ще го предадат на езичниците да му се поругаят, да го бият и да разпънат; и в третия ден ще възкръсне.
20 Тогаз пристъпи при него на Заведеевите синове майка им със синовете си, та му се кланяше, и искаше нещо от него.
21 А той й рече: Що искаш? Казва му: Речи да седнат тези двамата мои синове, един от десно, а един от лево до тебе, в царството твое.
22 А Исус отговори и рече: Не знаете що искате. Можете ли да пиете чашата която аз има да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Казват му: Можем.
23 И казва им: Моята чаша ще пиете, и с кръщението, с което се аз кръщавам, ще се кръстите: а да седнете от десно и от лево до мене не е мое да дам, но на които е приготвено от Отца ми.
24 И като чуха десетимата, възнегодуваха за двамата братя.
25 А Исус ги повика и рече: Вие знаете че господарите на народите господаруват над тех, и големците ги владеят.
26 Във вас обаче не ще така да бъде; но който иска да бъде големец между вас, нека бъде слуга вам;
27 и който иска да бъде пръв между вас, нека ви бъде раб;
28 както Син человечески не дойде да му послужат, но да послужи, и да даде живота си откуп за мнозина.
29 И като излезваха от Иерихон, последваха го народ много.
30 И ето, двама слепци които седеха по край пътя, като чуха че Исус минува, извикаха и казваха: Помилвай ни, Господи, Сине Давидов.
31 А народът им запрещаваше, да млъкнат; но те по-силно викаха и казваха: Помилвай ни, Господи, Сине Давидов.
32 И спре се Исус, та ги повика и рече: Що искате да ви сторя?
33 Казват му: Господи, да се отворят очите ни.
34 А Исус се смили и прикосна се до очите им; и тутакси прогледнаха очите им, и тръгнаха подире му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28