Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И когато наближиха към Иерусалим, и дойдоха във Витфагия към Елеонската гора, тогаз Исус проводи двама ученици,
2 и рече им: Идете в селото, което е на среща ви; и тутакси ще намерите ослица вързана: и ждребе с нея; отвържете, и доведете ми ги.
3 И ако ви рече некой нещо, ще речете, че на Господа требват; и тутакси ще ги проводи.
4 А всичко това биде за да се сбъде реченото чрез пророка, който казва:
5 Речете на Сионовата дъщеря: Ето Царят твой иде към тебе, кротък и възседнал на ослица и ждребе син на подяремница.
6 И отидоха учениците и сториха както им заръча Исус:
7 доведоха ослицата и ждребето, и възложиха на тех дрехите си, и възседна той връх тех.
8 А по-многото народ напостлаха дрехите си по пътят; други пък сечеха ветви от дърветата, и постилаха по пътя.
9 А от народа които вървеха напред и които идеха изподир, викаха и казваха: Осанна Сину Давидову! благословен който иде в името Господне. Осанна във вишних.
10 И когато влезе в Иерусалим, всичкият град се потресе, и казваха: Кой е този?
11 А народът казваше: Този е Исус пророкът, който е от Назарет Галилейски.
12 И влезе Исус в храма Божий, и изпъди всички които продаваха и купуваха в храма, и трапезите на среброменителите претури, и седалищата на онези които продаваха гълъби;
13 и казва им: Писано е: Домът ми дом на молитва ще да се нарече; а вие го направихте вертеп разбойнически.
14 И дойдоха при него слепи и хроми в храма; и ги изцели.
15 А като видеха първосвещениците и книжниците чудесата които стори, и децата които викаха в храма и казваха: Осанна Сину Давидову! възнегодуваха,
16 и рекоха му: чуеш ли що казват тези? А Исус им казва: Ей, не сте ли чели никога че: Из устата на малки и на сучещи деца приготвил си хвала?
17 И като ги остави, излезе вън из града във Витания и пренощува там.
18 А сутринта когато се връщаше в града, огладне.
19 И като виде една смоковница на пътя, дойде при нея, и нищо не намери на нея, само едни листа; и рече й: Да не стане вече от тебе плод до века. И на часа изсъхна смоковницата.
20 И като видеха учениците, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата?
21 А Исус отговори и рече им: Истина ви казвам, ако имате вера, и не се усъмните, не токо делото на смоковницата ще направите, но и на тази гора ако речете: Дигни се и хвърли се в морето, ще бъде.
22 И все що поискате в молбата, като вервате ще получите.
23 И когато дойде той в храма, та поучаваше, дойдоха при него първосвещениците и старейшините на народа, и казваха: С коя власт правиш това? и кой ти даде тази власт?
24 А Исус отговори и рече им: Ще ви попитам и аз една дума, която ако ми кажете, и аз ще ви кажа с коя власт правя това.
25 Кръщението Иоаново от къде бе? от небето ли, или от человеците? И те размишляваха в себе си, и думаха:: Ако речем: От небето, ще ни рече: Защо прочее не повервахте в него?
26 Ако ли речем: От человеците; боим се от народа; защото всичките имат Иоана както пророк.
27 И отговориха на Исус и рекоха: Не знаем. Рече им и той: Нито аз ви казвам с коя власт правя това.
28 Но как ви се вижда? Некой си человек имаше двама синове; и дойде при първият и му рече: Синко, иди днес работи на лозето ми.
29 А той отговори и рече: Не ща; но после разкая се и отиде.
30 Дойде и при вторият, и рече такожде. И той отговори и рече: Аз ще ида, господине; и не отиде.
31 Кой от двамата стори на баща си волята? Казват му: Първият. Казва им Исус: Истина ви казвам че митарите и блудниците предварят ви в царството Божие.
32 Защото дойде при вас Иоан в път на правда, и не повервахте в него; митарите обаче и блудниците поверваха в него; а вие като видехте това, не се разкаяхте изпосле да повервате в него.
33 Друга притча чуйте. Имаше некой си человек домовит, който насади лозе, и огради го с плет, и изкопа в него жлеб, и съзида стълп, и даде го под наем на земледелци и отиде.
34 А когато наближи времето на плодовете, проводи слугите си до земеделците да вземат плодовете му.
35 И земледелците уловиха слугите му, едного биха, другиго убиха, а върх другиго камене хвърлиха.
36 Пак проводи други слуги по-много от първите; и сториха и тем такожде.
37 Напокон проводи при тех сина си, и думаше: Ще се засрамят от сина ми.
38 Но земеделците като видеха синът, рекоха помежду си: Този е наследникът; елате да го убием, и да усвоим наследието му.
39 И като го уловиха изведоха го вън от лозето и убиха го.
40 И тъй кога дойде стопанинът на лозето, що ще стори на тези земледелци?
41 Казват му: Злите зле ще погуби, и лозето ще даде под наем на други земледелци, които ще му въздадат плодовете на времето им.
42 Казва им Исус: Не сте ли прочели никога в писанията: Камикът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; от Господа биде това, и е чудно в очите наши?
43 За това ви казвам, че ще се отнеме от вас царството Божие, и ще се даде на народ който ще прави плодовете му.
44 И който падне на този камик, ще се строши; а на когото падне, ще го смаже.
45 И като чуха първосвещениците и Фарисеите притчите му, познаха че за тех казва;
46 и искаха да го уловят, но убояха се от народа, понеже както пророк го имаха.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28