Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И отвеща Исус и говореше им пак с притчи, и казваше:
2 Уподоби се царство небесно на человек цар, който направи сватба на сина си;
3 и разпроводи слугите си да призоват званите на сватбата; и не рачеха да дойдат.
4 Пак проводи други слуги, и казваше: Речете на званите: Ето обедът си приготвих; юниците ми и огоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.
5 Но те не радиха, и разидоха се, един на нивата си, а друг на търговията си;
6 а другите уловиха слугите му та ги обезчестиха и убиха ги.
7 Като чу това царят разгневи се, и проводи войските си, та погуби онези убийци, и града им изгори.
8 Тогаз казва на слугите си: Сватбата вече е готова, а призваните не бяха достойни.
9 И тъй идете на кръстопътищата и колкото намерите, призовете ги на сватба.
10 И излезоха онези слуги по пътищата, та събраха всички колкото намериха зли и добри; и напълни се сватбата с гости.
11 И като влезе царят да прегледа гостите, виде там человек не облечен със сватбарска дреха:
12 И казва му: Приятелю, ти как си влязъл тука като немаш сватбарска дреха? А той замълча.
13 Тогаз рече царят на слугите: Вържете му нозете и ръцете, дигнете го и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със съби:
14 Защото мнозина са звани, а малцина избрани.
15 Тогаз отидоха Фарисеите и съветваха се как да го впримчат в дума.
16 И проваждат до него учениците си наедно с Иродияните, и казваха: Учителю, знаем че ти си прав и Божият път в истина поучаваш, и от никого не те е грижа; защото не гледаш на лице на человеците.
17 Кажи ни прочее, ти как мислиш? Право ли е да даваме дан на Кесаря, или не?
18 А Исус позна лукавството им, и рече: Защо ме изкушавате, лицемери?
19 Покажете ми монетата на данта. И те му донесоха един пеняз.
20 И казва им: чий е този образ и надписът?
21 Казват му: Кесарев. Тогаз им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите Кесарю, а Божиите Богу.
22 И като чуха зачудиха се, и оставиха го и отидоха си.
23 В същия ден дойдоха при него Садукеи, които казват че нема възкресение; и попитаха го,
24 И казваха: Учителю, Мойсей рече: Ако умре некой без чада, да се ожени брат му за жена му, и ще възстави семе на брата си.
25 А между нас имаше седмина братя; и първият се ожени и умре; и като немаше семе остави жена си на брата си;
26 подобно и вторият, и третият, до седмият.
27 А подир всичките умре и жената.
28 И тъй във възкресението на кого от седемте ще бъде жена? защото всичките я имаха.
29 Отговори Исус и рече им: Заблуждавате се , понеже не знаете писанията, нито силата Божия,
30 защото във възкресението нито се женят, нито за мъж отиват, но като ангели Божии са на небето.
31 А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва:
32 Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов? Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.
33 И като чуха народът, удивяваха се на поучението му.
34 А Фарисеите като чуха че затули на Садукеите устата, събраха се наедно.
35 И от тех един законник, попита го, за да го изкушава, и каза:
36 Учителю! Коя заповед е голяма в закона?
37 А Исус му рече: Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум.
38 Тази е първа и голяма заповед.
39 А втора подобна на нея: Да възлюбиш ближният си като себе си.
40 На тези двете заповеди всичкият закон и пророците висят.
41 И като беха събрани Фарисеите, попита ги Исус.
42 и рече: Как мислите за Христа? чий син е? Казват му: Давидов.
43 Казва им: Как прочее Давид духом го нарича Господ и казва:
44 Рече Господ на Господа моего: седни от десната ми страна, докле положа враговете ти подножие на нозете ти?
45 И тъй, ако Давид го нарича Господ, как да му е син?
46 И никой не можеше да му отговори нито реч: нито пък дръзна некой от този ден вече да го попита нещо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28