Търсене в Библията онлайн
 
Матей 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И отвеща Исус и говореше им пак с притчи, и казваше:
2 Уподоби се царство небесно на человек цар, който направи сватба на сина си;
3 и разпроводи слугите си да призоват званите на сватбата; и не рачеха да дойдат.
4 Пак проводи други слуги, и казваше: Речете на званите: Ето обедът си приготвих; юниците ми и огоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.
5 Но те не радиха, и разидоха се, един на нивата си, а друг на търговията си;
6 а другите уловиха слугите му та ги обезчестиха и убиха ги.
7 Като чу това царят разгневи се, и проводи войските си, та погуби онези убийци, и града им изгори.
8 Тогаз казва на слугите си: Сватбата вече е готова, а призваните не бяха достойни.
9 И тъй идете на кръстопътищата и колкото намерите, призовете ги на сватба.
10 И излезоха онези слуги по пътищата, та събраха всички колкото намериха зли и добри; и напълни се сватбата с гости.
11 И като влезе царят да прегледа гостите, виде там человек не облечен със сватбарска дреха:
12 И казва му: Приятелю, ти как си влязъл тука като немаш сватбарска дреха? А той замълча.
13 Тогаз рече царят на слугите: Вържете му нозете и ръцете, дигнете го и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със съби:
14 Защото мнозина са звани, а малцина избрани.
15 Тогаз отидоха Фарисеите и съветваха се как да го впримчат в дума.
16 И проваждат до него учениците си наедно с Иродияните, и казваха: Учителю, знаем че ти си прав и Божият път в истина поучаваш, и от никого не те е грижа; защото не гледаш на лице на человеците.
17 Кажи ни прочее, ти как мислиш? Право ли е да даваме дан на Кесаря, или не?
18 А Исус позна лукавството им, и рече: Защо ме изкушавате, лицемери?
19 Покажете ми монетата на данта. И те му донесоха един пеняз.
20 И казва им: чий е този образ и надписът?
21 Казват му: Кесарев. Тогаз им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите Кесарю, а Божиите Богу.
22 И като чуха зачудиха се, и оставиха го и отидоха си.
23 В същия ден дойдоха при него Садукеи, които казват че нема възкресение; и попитаха го,
24 И казваха: Учителю, Мойсей рече: Ако умре некой без чада, да се ожени брат му за жена му, и ще възстави семе на брата си.
25 А между нас имаше седмина братя; и първият се ожени и умре; и като немаше семе остави жена си на брата си;
26 подобно и вторият, и третият, до седмият.
27 А подир всичките умре и жената.
28 И тъй във възкресението на кого от седемте ще бъде жена? защото всичките я имаха.
29 Отговори Исус и рече им: Заблуждавате се , понеже не знаете писанията, нито силата Божия,
30 защото във възкресението нито се женят, нито за мъж отиват, но като ангели Божии са на небето.
31 А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва:
33 И като чуха народът, удивяваха се на поучението му.
34 А Фарисеите като чуха че затули на Садукеите устата, събраха се наедно.
35 И от тех един законник, попита го, за да го изкушава, и каза:
36 Учителю! Коя заповед е голяма в закона?
38 Тази е първа и голяма заповед.
40 На тези двете заповеди всичкият закон и пророците висят.
41 И като беха събрани Фарисеите, попита ги Исус.
42 и рече: Как мислите за Христа? чий син е? Казват му: Давидов.
43 Казва им: Как прочее Давид духом го нарича Господ и казва:
45 И тъй, ако Давид го нарича Господ, как да му е син?
46 И никой не можеше да му отговори нито реч: нито пък дръзна некой от този ден вече да го попита нещо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28