Търсене в Библията онлайн
 
Матей 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Тогаз Исус продума на народа и на учениците си,
2 и каза: На седалището Моисеево седнаха книжниците и Фарисеите:
3 всичко прочее което ви рекат да пазите, пазете и правете; но по делата им не правете; понеже говорят, а не правят.
4 Защото свързват бремена тежки и мъчни за носене, и турят ги на человеците на плещите; а пак, не рачат нито с пръста си да ги повдигнат.
5 И правят всичките си дела, за да бъдат видени от человеците. И разширяват пазилките си и правят големи полите на дрехите си,
6 и обичат първото място на вечерянията, и предните седалища в съборищата,
7 и поздравленията по пазаря, и да им викат человеците: Учителю! Учителю!
8 Но вие не се наричайте учители; защото един е вашият учител, Христос; а всинца вие братя сте.
9 И никого на земята недейте нарича Отец ваш; защото един е ваший Отец, който е на небеса.
10 Нито наставници се наричайте; защото един е вашият наставник, Христос.
11 И най големият от вас да бъде вам слуга.
12 А който възнесе себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възнесе.
13 Но горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото затваряте царството небесно пред человеците; понеже вие не влезвате, нито които влезват оставяте да влезат.
14 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото изпояждате домовете на вдовиците, и за причина правите дълги молитви; заради това по-големо осъждане ще приемете.
15 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото морето и сушата обхождате, за да направите едного прозелита, и когато бъде, направяте го дваж повече от вас син на пъкъла.
16 Горко вам, водители слепи! които казвате: Който се закълне в храма, не е нищо: но който се закълне в златото на храма, задължава се.
17 Безумни и слепи! че кое е по-големо, златото, или храмът който освещава златото?
18 И който се закълне в олтаря, не е нищо; но който се закълне в дара, който е върху него, задължава се.
19 Безумни и слепи! че кое е по-големо, дарът ли, или олтарът, който освещава дара?
20 И тъй който се е заклел в олтаря, заклева се в него, и във всичко що е на него.
21 И който се е заклел в храма, заклева се в него, и в тогози който живее в него.
22 И който се е заклел в небето, заклева се в престола Божий, и в тогози който седи на него.
23 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото давате десятък на мятвата, на копара и на кимиона; и оставихте по-важните неща на закона, правосъдието, милостта, и вярата; тех требваше да правите, и онези да не оставяте.
24 Водители слепи! които комарът прецеждате, а камилата поглъщате.
25 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото очистяте външното на чашата и на блюдото, а отвътре са пълни с грабене и неправда.
26 Фарисею слепи, очисти първом отвътре чашата и блюдото, да бъде и външното им чисто.
27 Горко вам книжници и Фарисеи, лицемери! защото приличате на гробища варосани, които изотвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с кости от мъртви, и с всякаква нечистота.
28 Така и вие извън се виждате на человеците праведни, но извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
29 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото изграждате гробищата на пророците, и украшавате паметниците на праведните,
30 и казвате: Ако бихме били в дните на бащите си, не бихме били техни съучастници в кръвта на пророците.
31 Така щото свидетелствувате на себе си, че сте синове на тези, които избиха пророците;
32 Допълнете и вие мерката на бащите си.
33 Змии! рожби ехидни! как ще избегнете от осъждането в пъкъла?
34 За това, ето, аз проваждам до вас пророци и премъдри и книжници; и от тех ще убиете и ще разпнете, и от тех ще биете в съборищата си, и ще ги гоните от град в град;
35 за да дойде на вас всяка кръв праведна пролета на земята, от кръвта на праведнаго Авеля, до кръвта на Захария сина Варахиева когото убихте между храма и олтаря.
36 Истина ви казвам: Всичко това ще дойде на този род.
37 Ерусалиме, Ерусалиме! ти който избиваш пророците, и с камене убиваш проводените до тебе, колко пъти поисках да събера твоите чада, както прибира кокошка пилците си под крилете си, и не рачихте!
38 Ето, оставя се вам домът ваш пуст.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28