Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Тогаз Исус продума на народа и на учениците си,
2 и каза: На седалището Моисеево седнаха книжниците и Фарисеите:
3 всичко прочее което ви рекат да пазите, пазете и правете; но по делата им не правете; понеже говорят, а не правят.
4 Защото свързват бремена тежки и мъчни за носене, и турят ги на человеците на плещите; а пак, не рачат нито с пръста си да ги повдигнат.
5 И правят всичките си дела, за да бъдат видени от человеците. И разширяват пазилките си и правят големи полите на дрехите си,
6 и обичат първото място на вечерянията, и предните седалища в съборищата,
7 и поздравленията по пазаря, и да им викат человеците: Учителю! Учителю!
8 Но вие не се наричайте учители; защото един е вашият учител, Христос; а всинца вие братя сте.
9 И никого на земята недейте нарича Отец ваш; защото един е ваший Отец, който е на небеса.
10 Нито наставници се наричайте; защото един е вашият наставник, Христос.
11 И най големият от вас да бъде вам слуга.
12 А който възнесе себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възнесе.
13 Но горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото затваряте царството небесно пред человеците; понеже вие не влезвате, нито които влезват оставяте да влезат.
14 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото изпояждате домовете на вдовиците, и за причина правите дълги молитви; заради това по-големо осъждане ще приемете.
15 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото морето и сушата обхождате, за да направите едного прозелита, и когато бъде, направяте го дваж повече от вас син на пъкъла.
16 Горко вам, водители слепи! които казвате: Който се закълне в храма, не е нищо: но който се закълне в златото на храма, задължава се.
17 Безумни и слепи! че кое е по-големо, златото, или храмът който освещава златото?
18 И който се закълне в олтаря, не е нищо; но който се закълне в дара, който е върху него, задължава се.
19 Безумни и слепи! че кое е по-големо, дарът ли, или олтарът, който освещава дара?
20 И тъй който се е заклел в олтаря, заклева се в него, и във всичко що е на него.
21 И който се е заклел в храма, заклева се в него, и в тогози който живее в него.
22 И който се е заклел в небето, заклева се в престола Божий, и в тогози който седи на него.
23 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото давате десятък на мятвата, на копара и на кимиона; и оставихте по-важните неща на закона, правосъдието, милостта, и вярата; тех требваше да правите, и онези да не оставяте.
24 Водители слепи! които комарът прецеждате, а камилата поглъщате.
25 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото очистяте външното на чашата и на блюдото, а отвътре са пълни с грабене и неправда.
26 Фарисею слепи, очисти първом отвътре чашата и блюдото, да бъде и външното им чисто.
27 Горко вам книжници и Фарисеи, лицемери! защото приличате на гробища варосани, които изотвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с кости от мъртви, и с всякаква нечистота.
28 Така и вие извън се виждате на человеците праведни, но извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
29 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото изграждате гробищата на пророците, и украшавате паметниците на праведните,
30 и казвате: Ако бихме били в дните на бащите си, не бихме били техни съучастници в кръвта на пророците.
31 Така щото свидетелствувате на себе си, че сте синове на тези, които избиха пророците;
32 Допълнете и вие мерката на бащите си.
33 Змии! рожби ехидни! как ще избегнете от осъждането в пъкъла?
34 За това, ето, аз проваждам до вас пророци и премъдри и книжници; и от тех ще убиете и ще разпнете, и от тех ще биете в съборищата си, и ще ги гоните от град в град;
35 за да дойде на вас всяка кръв праведна пролета на земята, от кръвта на праведнаго Авеля, до кръвта на Захария сина Варахиева когото убихте между храма и олтаря.
36 Истина ви казвам: Всичко това ще дойде на този род.
37 Ерусалиме, Ерусалиме! ти който избиваш пророците, и с камене убиваш проводените до тебе, колко пъти поисках да събера твоите чада, както прибира кокошка пилците си под крилете си, и не рачихте!
38 Ето, оставя се вам домът ваш пуст.
39 Защото казвам ви: Нема да ме видите от нине до когато речете: Благословен който иде в име Господне.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28