Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Тогаз ще се уподоби царството небесно на десет девици, които взеха светилниците си и излезоха да посрещнат младоженеца.
2 А от тех пет беха разумни, и пет безумни.
3 Безумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло.
4 Но разумните взеха масло в съдовете си със светилниците си.
5 И като се бавеше младоженецът, додрема се на всичките и спеха.
6 А посред нощ стана вик: Ето младоженецът иде! излезвайте да го посрещнете!
7 Тогаз се раздигнаха всички онези девици, и украсиха светилниците си.
8 А безумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло; защото светилниците наши угаснуват.
9 А разумните отговориха и казаха: Да не би че не стигне и за нас и за вас; но по добре идете при продавачите, и купете си.
10 А когато те отхождаха да купят, дойде младоженецът, и готовите влезоха с него на сватбата, и затвориха се вратата.
11 А после дохождат и другите девици, и казват: Господи, Господи! отвори ни.
12 А той отвръща и рече: Истина ви казвам, не ви познавам.
13 И тъй бъдете будни, защото не знаете деня, ни часа, в който Син человечески ще дойде.
14 Защото ще дойде както человек, който, като тръгваше за чужбина, свика своите си слуги, и предаде им имането си.
15 И едному даде пет таланта, другиму два, а другиму един, всекиму според силата му; и тутакси тръгна.
16 А този който взе петте таланта, отиде да работи с тех, и направи други пет таланта.
17 Такожде и този който взе двата, спечели и той други два.
18 А този който взе единият, отиде та разкопа в земята и скри среброто на господаря си.
19 След много време идва господарът на тези слуги , и вижда счет с тех.
20 И дойде този който бе взел петте таланта, донесе други пет таланта, и рече: Господарю, пет таланта ми предаде; ето други пет таланта спечелих над тях.
21 И рече му господарят му: Добре, рабе добри и верни: на малкото си бил верен, над много ще те поставя: влез в радостта на господаря си.
22 Дойде и този който бе взел два таланта и рече: Господарю, два таланта ми предаде; ето, други два таланта спечелих върх тех.
23 Рече му господарът му: Добре, рабе добри и верни; на малкото си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си.
24 Пристъпи и този, който бе взел единият талант и рече: Господарю, знаех те че си человек жесток, че жънеш дето не си сеял, и събираш от дето не си разпръсвал;
25 и понеже се убоях, отидох та скрих таланта ти в земята; ето, имаш твоето си.
26 А господарът му отговори и рече му: Рабе лукави и лениви, знаеше че жъна дето не съм посеял, и събирам от дето не съм разпръсвал:
27 Като е тъй требваше ти да дадеш среброто ми на банкерите, и кога си дойдех да бих взел моето с лихва.
28 Вземете прочее от него таланта, и дайте го на тогози който има десетте таланта.
29 Защото на всекиго който има ще му се даде и ще му се преумножи; а от този който нема, и това което има ще се вземе от него.
30 И непотребния този раб хвърлете го във външната тъмнота; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
31 А кога дойде Син человечески в славата си, и всичките свети ангели с него; тогаз ще седне на престола на славата си.
32 И ще се съберат пред него всичките народи, и ще ги отлъчи едни от други, както овчарят отлъча овците от козите;
33 и ще постави овците от десната си страна, а козите от левата.
34 Тогава Царят ще рече на тези които са от десната му страна: Елате, вие благословени на Отца моего, наследвайте царството приготвено за вас от създание мира;
35 защото огладнех, и дадохте ми да ям; ожеднех, и напоихте ме; странен бех, и прибрахте ме;
36 гол бех, и облекохте ме, болен бех, и посетихте ме, в тъмница бех, и дойдохте при мене.
37 Тогаз праведните ще му отговорят и рекат: Господи, кога те видехме гладен, и те нахранихме; или жеден, и те напоихме?
38 Кога пак те видяхме странен и те прибрахме; или гол, и те облекохме?
39 И кога болен или в тъмница те видехме, и дойдохме при тебе?
40 И ще отговори Царят и ще им рече: Истина ви казвам: Колкото че сте сторили това на едного от тези най-малките мои братя, на мене сте го сторили.
41 Тогаз ще рече и на тези които са от левата му страна: Идете от мене, проклети, в огънят вечен, приготвения за дявола и за ангелите негови;
42 защото огладнех, и не ми дадохте да ям; ожеднех и не ме напоихте;
43 странен бех, и не ме прибрахте, гол бех, и не ме облекохте; болен и в тъмница бех, и не ме посетихте.
44 Тогаз ще отговори и ще им рече: Истина ви казвам, колкото че не сте сторили това на едного от тези най-малките, нито на мене сте го сторили.
45 Тогаз ще отговори и ще им рече: Истина ви казвам: Колкото че не сте сторили това на едного от тези най-малките, нито на мене сте го сторили.
46 И ще отидат те във вечна мъка; а праведните в живот вечен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28