Търсене в Библията онлайн
 
Матей 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И на сутринта всичките първосвещеници и старейшини народни сториха съвет против Исуса, да го убият.
2 И като го вързаха, заведоха го и предадоха го на управителя Понтийскаго Пилата.
3 Тогаз Юда, който го предаде, като виде че бе осъден разкая се и върна тридесетте сребърници на първосвещениците и старейшините,
4 и казваше: Съгреших че предадох кръв неповинна. А те рекоха: Нам що ни е? Гледай ти.
5 И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде та се обеси.
6 А първосвещениците взеха сребърниците, и рекоха: Не е простено да ги турим в храмската каса; понеже са цена на кръв.
7 И като се съветваха, купиха с тех нивата грънчарска, за погребване на странни.
8 За това се нарече онази нива Кръвна нива и до днес.
9 Тогаз се изпълни реченото от Иеремия пророка, който казва: И взеха тридесетте сребърници, цената на оцененият, когото оцениха от синовете Израилеви,
10 и дадоха ги за грънчарската нива, според както ми Господ заповеда.
11 А Исус застана пред управителя; и попита го управителът, и казваше: Ти ли си царят на Юдеите? А Исус му рече: Ти казваш.
12 И когато го обвиняваха първосвещениците и старейшините, нищо не отвещаваше.
13 Тогаз му казва Пилат: Не чуеш ли колко свидетелствуват на връх тебе?
14 И не му отговори на нищо ни една реч, така щото управителят се много чудеше.
15 А на праздника имаше обичай управителът да пуща на народа едного от запрените, когото би поискали.
16 А имаха тогаз прочут некого си запрен, на име Варава.
17 И тъй като беха събрани, рече им Пилат: кого искате да ви пусна? Варава ли, или Исуса, нарицаемаго Христа?
18 Понеже знаеше че от завист го предадоха.
19 И когато седеше той на съдейския престол, проводи до него жена му и казваше: Да не струваш нищо на тогоз праведника; защото много пострадах днес на сън за него.
20 А първосвещениците и старейшините нагласиха народа да изпросят Варава, а Исус да погубят.
21 Отговори управителът и рече им: Кого искате от двата да ви пусна? А те рекоха: Варава.
22 Казва им Пилат: Но какво да правя Исуса, нарицаемаго Христа? Казват му всичките: Да се разпне.
23 А управителят каза: че какво зло е сторил? А те много повече викаха, и казваха: Да се разпне.
24 И като виде Пилат че нищо не ползува, но повече мълва бива, взе вода, оми си ръцете пред народа, и казваше: Неповинен съм аз от кръвта на тогоз праведника; вие да видите.
25 И отговори всичкий народ и рече: Неговата кръв на нас да бъде и на чадата наши.
26 Тогаз им пусна Варава; а Исуса би, и предаде го на разпятие.
27 Тогаз войните управителеви, оттеглиха Исуса в преторията, и събраха против него всичкия полк.
28 И съблекоха го та го облекоха с една червена дълга дреха.
29 И сплетоха венец от тръне та го наложиха на главата му, и тръст в десницата му; и коленичиха пред него, та му се поругаваха и казваха: Радвай се, Царю Юдейски!
30 И като го заплюваха, взеха тръста, и удряха го по главата.
31 И като му се поругаха, съблекоха му дългата дреха та го облекоха с неговите дрехи; и го закараха да го разпнат.
32 И на излезване намериха человек Киринеянин, на име Симон; него накараха да носи кръста му.
33 И като стигнаха на местото нарицаемо Голгота, което се тълкува Лобно Место,
34 дадоха му да пие оцет размесен със жлъчка; и щом вкуси, не рачеше да пие.
36 И седеха та го пазеха там.
37 И възложиха над главата му обвинението му написано: ТОЗИ Е ИСУС ЦАРЪТ ЮДЕЙСКИ.
38 Тогаз бидоха разпнати с него двама разбойници, един от десно, и един от лево.
39 А онези които минуваха от там хулеха го, и киваха с глави,
40 и думаха: Ти, който разоряваш храми и за три дни го пак съграждаш, спаси себе си; ако си Син Божий, слез от кръста.
41 Подобно и първосвещениците с книжниците и старейшините ругаеха му се, и казваха:
42 Други е избавил, а пък себе си не може да избави. Ако е Цар Израилев, нека слезе сега от кръста, и ще поверваме в него.
43 Упова на Бога, нека го избави сега, ако го иска; понеже каза: Божий син съм.
44 С това истото го укоряваха и разпнатите с него разбойници.
45 А от шестия час стана тъма по всичката земя, до деветия час.
47 И некои от стоящите там, като чуха, думаха: Илия зове той.
48 И тутакси един от тех се завтече, и взе гъба, та я напълни с оцет и я обви на тръст, и даваше му да пие.
49 А другите казваха: Остави да видим да ли ще дойде Илия да го избави.
50 А Исус, като извика пак с голем глас, издъхна.
51 И ето завесата на храма раздра се на две от горе до долу, и земята се потресе, и каменете се разпукнаха.
52 и гробовете се разтвориха, и много телеса на умрелите светии възстанаха,
53 и като излезоха от гробовете, след неговото възкресение, влезоха в светия град, и явиха се на мнозина.
54 А стотникът и с него които пазеха Исуса, като видеха землетресението и все що стана, уплашиха се много, и думаха: Истина Син Божи бе този.
55 Там беха още и гледаха издалеч жени много, които беха последвали Исуса от Галилея, и му слугуваха;
56 между които беше Мария Магдалина, и Мария майката на Якова и на Иосия, и майката на синовете Зеведееви.
57 И когато стана вечер, дойде един богат человек от Ариматея, на име Иосиф, който и сам беше се учил при Исуса.
58 Той дойде при Пилата, и поиска телото Исусово. Тогаз Пилат повеле да му се даде телото;
59 И като взе Иосиф телото, обви го в чиста плащаница,
60 и положи го в новия свой гроб, който бе изсекъл в камика, и като привали камик голем на гроба на вратата, отиде си.
61 А там беше Мария Магдалина и другата Мария, та седеха срещу гроба.
62 И на утринта, която е след петъка, събраха се първосвещениците и Фарисеите при Пилата,
63 и казваха: Господарю, напомнихме си че онзи измамник, когато бе още жив, рече: След три дни ще възкръсна.
64 Повели прочее да се заварди гробът до третия ден, да не би учениците му да дойдат през нощ да го откраднат, и рекат на народа: Възкръсна от мъртвите; и ще бъде сетната измама по-лоша от първата.
65 Рече им Пилат: Имате стража; идете, завардете както знаете.
66 И те отидоха та завардиха гроба, запечатаха камика, и поставиха стража.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28