Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И на сутринта всичките първосвещеници и старейшини народни сториха съвет против Исуса, да го убият.
2 И като го вързаха, заведоха го и предадоха го на управителя Понтийскаго Пилата.
3 Тогаз Юда, който го предаде, като виде че бе осъден разкая се и върна тридесетте сребърници на първосвещениците и старейшините,
4 и казваше: Съгреших че предадох кръв неповинна. А те рекоха: Нам що ни е? Гледай ти.
5 И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде та се обеси.
6 А първосвещениците взеха сребърниците, и рекоха: Не е простено да ги турим в храмската каса; понеже са цена на кръв.
7 И като се съветваха, купиха с тех нивата грънчарска, за погребване на странни.
8 За това се нарече онази нива Кръвна нива и до днес.
9 Тогаз се изпълни реченото от Иеремия пророка, който казва: И взеха тридесетте сребърници, цената на оцененият, когото оцениха от синовете Израилеви,
10 и дадоха ги за грънчарската нива, според както ми Господ заповеда.
11 А Исус застана пред управителя; и попита го управителът, и казваше: Ти ли си царят на Юдеите? А Исус му рече: Ти казваш.
12 И когато го обвиняваха първосвещениците и старейшините, нищо не отвещаваше.
13 Тогаз му казва Пилат: Не чуеш ли колко свидетелствуват на връх тебе?
14 И не му отговори на нищо ни една реч, така щото управителят се много чудеше.
15 А на праздника имаше обичай управителът да пуща на народа едного от запрените, когото би поискали.
16 А имаха тогаз прочут некого си запрен, на име Варава.
17 И тъй като беха събрани, рече им Пилат: кого искате да ви пусна? Варава ли, или Исуса, нарицаемаго Христа?
18 Понеже знаеше че от завист го предадоха.
19 И когато седеше той на съдейския престол, проводи до него жена му и казваше: Да не струваш нищо на тогоз праведника; защото много пострадах днес на сън за него.
20 А първосвещениците и старейшините нагласиха народа да изпросят Варава, а Исус да погубят.
21 Отговори управителът и рече им: Кого искате от двата да ви пусна? А те рекоха: Варава.
22 Казва им Пилат: Но какво да правя Исуса, нарицаемаго Христа? Казват му всичките: Да се разпне.
23 А управителят каза: че какво зло е сторил? А те много повече викаха, и казваха: Да се разпне.
24 И като виде Пилат че нищо не ползува, но повече мълва бива, взе вода, оми си ръцете пред народа, и казваше: Неповинен съм аз от кръвта на тогоз праведника; вие да видите.
25 И отговори всичкий народ и рече: Неговата кръв на нас да бъде и на чадата наши.
26 Тогаз им пусна Варава; а Исуса би, и предаде го на разпятие.
27 Тогаз войните управителеви, оттеглиха Исуса в преторията, и събраха против него всичкия полк.
28 И съблекоха го та го облекоха с една червена дълга дреха.
29 И сплетоха венец от тръне та го наложиха на главата му, и тръст в десницата му; и коленичиха пред него, та му се поругаваха и казваха: Радвай се, Царю Юдейски!
30 И като го заплюваха, взеха тръста, и удряха го по главата.
31 И като му се поругаха, съблекоха му дългата дреха та го облекоха с неговите дрехи; и го закараха да го разпнат.
32 И на излезване намериха человек Киринеянин, на име Симон; него накараха да носи кръста му.
33 И като стигнаха на местото нарицаемо Голгота, което се тълкува Лобно Место,
34 дадоха му да пие оцет размесен със жлъчка; и щом вкуси, не рачеше да пие.
35 И като го разпнаха, споделиха си дрехите му, и хвърлиха жребие; [за да се сбъде реченото от пророка: "Разделиха дрехите ми помежду си, и за облеклото ми хвърлиха жребие."]
36 И седеха та го пазеха там.
37 И възложиха над главата му обвинението му написано: ТОЗИ Е ИСУС ЦАРЪТ ЮДЕЙСКИ.
38 Тогаз бидоха разпнати с него двама разбойници, един от десно, и един от лево.
39 А онези които минуваха от там хулеха го, и киваха с глави,
40 и думаха: Ти, който разоряваш храми и за три дни го пак съграждаш, спаси себе си; ако си Син Божий, слез от кръста.
41 Подобно и първосвещениците с книжниците и старейшините ругаеха му се, и казваха:
42 Други е избавил, а пък себе си не може да избави. Ако е Цар Израилев, нека слезе сега от кръста, и ще поверваме в него.
43 Упова на Бога, нека го избави сега, ако го иска; понеже каза: Божий син съм.
44 С това истото го укоряваха и разпнатите с него разбойници.
45 А от шестия час стана тъма по всичката земя, до деветия час.
46 А около деветия час извика Исус с голем глас, и казваше; Или, Или, лама савахтани? то ест: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
47 И некои от стоящите там, като чуха, думаха: Илия зове той.
48 И тутакси един от тех се завтече, и взе гъба, та я напълни с оцет и я обви на тръст, и даваше му да пие.
49 А другите казваха: Остави да видим да ли ще дойде Илия да го избави.
50 А Исус, като извика пак с голем глас, издъхна.
51 И ето завесата на храма раздра се на две от горе до долу, и земята се потресе, и каменете се разпукнаха.
52 и гробовете се разтвориха, и много телеса на умрелите светии възстанаха,
53 и като излезоха от гробовете, след неговото възкресение, влезоха в светия град, и явиха се на мнозина.
54 А стотникът и с него които пазеха Исуса, като видеха землетресението и все що стана, уплашиха се много, и думаха: Истина Син Божи бе този.
55 Там беха още и гледаха издалеч жени много, които беха последвали Исуса от Галилея, и му слугуваха;
56 между които беше Мария Магдалина, и Мария майката на Якова и на Иосия, и майката на синовете Зеведееви.
57 И когато стана вечер, дойде един богат человек от Ариматея, на име Иосиф, който и сам беше се учил при Исуса.
58 Той дойде при Пилата, и поиска телото Исусово. Тогаз Пилат повеле да му се даде телото;
59 И като взе Иосиф телото, обви го в чиста плащаница,
60 и положи го в новия свой гроб, който бе изсекъл в камика, и като привали камик голем на гроба на вратата, отиде си.
61 А там беше Мария Магдалина и другата Мария, та седеха срещу гроба.
62 И на утринта, която е след петъка, събраха се първосвещениците и Фарисеите при Пилата,
63 и казваха: Господарю, напомнихме си че онзи измамник, когато бе още жив, рече: След три дни ще възкръсна.
64 Повели прочее да се заварди гробът до третия ден, да не би учениците му да дойдат през нощ да го откраднат, и рекат на народа: Възкръсна от мъртвите; и ще бъде сетната измама по-лоша от първата.
65 Рече им Пилат: Имате стража; идете, завардете както знаете.
66 И те отидоха та завардиха гроба, запечатаха камика, и поставиха стража.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28