Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И като се мина съботата, на разсъвнуване в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина, и другата Мария, да видят гроба.
2 И ето, стана трус голем; защото ангел Господен слезе от небето, та пристъпи и отвали камика от вратата, и седеше отгоре на него.
3 На глед бе той като блескавица, и облеклото му бело като снег.
4 И от страха му стреснаха се стражарите, и станаха като мъртви.
5 А ангелът отговори и рече на жените: не бойте се вие; защото зная, че Исуса разпятаго търсите.
6 Не е тука; защото възкръсна, както рече: елате, вижте местото гдето лежеше Господ.
7 И скоро идете та кажете на учениците му, че възкръсна от мъртвите; и ето, отхожда преди вас в Галилея: там ще го видите; ето , казах ви.
8 И излезоха скоро от гробът със страх и радост голема, и завтекоха се да известят на учениците му.
9 И когато отхождаха да известят на учениците му, ето Исус ги срещна, и каза: Радвайте се. А те пристъпиха, та се уловиха за нозете му, и поклониха му се.
10 Тогаз казва им Исус: Не бойте се; идете, известете на братята ми, да идат в Галилея, и там ще ме видят.
11 А когато те отиваха, ето некои от стражата дойдоха в града, и известиха на първосвещениците, всичко що бе станало.
12 И те като се събраха със старейшините, и като се съветваха, дадоха на войните сребро доволно,
13 и думаха им: Речете че учениците му дойдоха през нощ и го откраднаха, когато ние спехме.
14 И ако се чуе това пред управителя, ние ще го убедим, и ще сторим вие да немате грижа.
15 И те като взеха парите, сториха както беха научени. И разчу се това слово между Юдеите даже и до днес.
16 А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на гората дето им заръча Исус.
17 И като го видеха, поклониха му се; а некои се усъмниха.
18 И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и на земята.
19 Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго Дух;
20 и учете ги да пазят всичко що съм ви заповедал; и ето, аз съм с вас през всичките дни, до скончанието на века. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28