Търсене в Библията онлайн
 
Матей 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И като се мина съботата, на разсъвнуване в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина, и другата Мария, да видят гроба.
2 И ето, стана трус голем; защото ангел Господен слезе от небето, та пристъпи и отвали камика от вратата, и седеше отгоре на него.
3 На глед бе той като блескавица, и облеклото му бело като снег.
4 И от страха му стреснаха се стражарите, и станаха като мъртви.
5 А ангелът отговори и рече на жените: не бойте се вие; защото зная, че Исуса разпятаго търсите.
6 Не е тука; защото възкръсна, както рече: елате, вижте местото гдето лежеше Господ.
7 И скоро идете та кажете на учениците му, че възкръсна от мъртвите; и ето, отхожда преди вас в Галилея: там ще го видите; ето , казах ви.
8 И излезоха скоро от гробът със страх и радост голема, и завтекоха се да известят на учениците му.
9 И когато отхождаха да известят на учениците му, ето Исус ги срещна, и каза: Радвайте се. А те пристъпиха, та се уловиха за нозете му, и поклониха му се.
10 Тогаз казва им Исус: Не бойте се; идете, известете на братята ми, да идат в Галилея, и там ще ме видят.
11 А когато те отиваха, ето некои от стражата дойдоха в града, и известиха на първосвещениците, всичко що бе станало.
12 И те като се събраха със старейшините, и като се съветваха, дадоха на войните сребро доволно,
13 и думаха им: Речете че учениците му дойдоха през нощ и го откраднаха, когато ние спехме.
14 И ако се чуе това пред управителя, ние ще го убедим, и ще сторим вие да немате грижа.
15 И те като взеха парите, сториха както беха научени. И разчу се това слово между Юдеите даже и до днес.
16 А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на гората дето им заръча Исус.
17 И като го видеха, поклониха му се; а некои се усъмниха.
18 И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и на земята.
19 Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго Дух;
20 и учете ги да пазят всичко що съм ви заповедал; и ето, аз съм с вас през всичките дни, до скончанието на века. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28