Търсене в Библията онлайн
 
Матей 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Тогаз въведен бе Исус от Духа в пустинята, да бъде изкушен от дявола.
2 И като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, напокон огладне.
3 И дойде при него изкусителят и рече: Ако си Син Божий, речи тези камъни да станат хлебове.
5 Тогава го завожда дяволът в светия град и поставя го на крилото на храма,
8 Пак го завожда дяволът на една планина много висока и показва му всичките царства световни, и славата им;
9 И казва му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
11 Тогава го остави дяволът; и, ето, ангели пристъпиха и служеха му.
12 А когато чу Исус че Иоан бе предаден, отиде в Галилея.
13 И като остави Назарет, дойде и засели се в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови;
14 да се сбъдне реченото чрез пророка Исаия, който казва:
15 Земята Завулонова и земята Нефеалимова на пътя край морето, отвъд Иордан, Галилея езическа;
17 От тогава започна Исус да проповядва и да казва: Покайте се; защото наближи царството небесно.
18 И като вървеше Исус покрай морето Галилейско, виде двамина братя, Симона нарицаемия Петър, и брата му Андрея, че хвърляха мрежа в морето, защото бяха риболовци.
19 И казва им: Елате след мене, и ще ви направя ловци на человеци.
20 И те тутакси оставиха мрежите и отидоха след него.
21 И като позамина от там, виде други двамина братя, Якова Зеведеева и брат му Иоана с отца им Зеведея в една ладия че кърпеха мрежите си, и повика ги.
22 А те тоз час оставиха ладията и отца си, и отидоха след него.
23 И обхождаше Исус всичката Галилея, та поучаваше в съборищата им, и проповедваше благовестието на царството, и изцеляваше всека болест и всека немощ между народа.
24 И разчу се слух за него по всичка Сирия, и довождаха при него всичките болни, които имаха различни болести и мъки, и беснуеми, и лунатици, и разслабени; и ги изцели.
25 И вървеше след него народ много из Галилея и Декапол, из Иерусалим и Юдея, и из отвъд Иордан.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28