Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Тогаз въведен бе Исус от Духа в пустинята, да бъде изкушен от дявола.
2 И като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, напокон огладне.
3 И дойде при него изкусителят и рече: Ако си Син Божий, речи тези камъни да станат хлебове.
4 А той отговори и рече: Писано е: Не само с хляб ще живее человек, но с всяко слово което изхожда из Божиите уста.
5 Тогава го завожда дяволът в светия град и поставя го на крилото на храма,
6 и казва му: Ако си Син Божий, хвърли се долу; защото е писано: На ангелите си ще заповеда за тебе, и на ръце ще те подигат, да не би да препънеш в камик ногата си.
7 Рече му Исус: Пак е писано: Да не изкусиш Господа Бога твоего.
8 Пак го завожда дяволът на една планина много висока и показва му всичките царства световни, и славата им;
9 И казва му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
10 Тогаз Исус му казва: Махни се, Сатано; защото е писано: Господу Богу твоему да се поклониш, и само нему да послужиш.
11 Тогава го остави дяволът; и, ето, ангели пристъпиха и служеха му.
12 А когато чу Исус че Иоан бе предаден, отиде в Галилея.
13 И като остави Назарет, дойде и засели се в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови;
14 да се сбъдне реченото чрез пророка Исаия, който казва:
15 Земята Завулонова и земята Нефеалимова на пътя край морето, отвъд Иордан, Галилея езическа;
16 народ който седеше в тъмнина виде виделина голяма, и на седящите в страна и сянка смъртна виделина им възсия.
17 От тогава започна Исус да проповядва и да казва: Покайте се; защото наближи царството небесно.
18 И като вървеше Исус покрай морето Галилейско, виде двамина братя, Симона нарицаемия Петър, и брата му Андрея, че хвърляха мрежа в морето, защото бяха риболовци.
19 И казва им: Елате след мене, и ще ви направя ловци на человеци.
20 И те тутакси оставиха мрежите и отидоха след него.
21 И като позамина от там, виде други двамина братя, Якова Зеведеева и брат му Иоана с отца им Зеведея в една ладия че кърпеха мрежите си, и повика ги.
22 А те тоз час оставиха ладията и отца си, и отидоха след него.
23 И обхождаше Исус всичката Галилея, та поучаваше в съборищата им, и проповедваше благовестието на царството, и изцеляваше всека болест и всека немощ между народа.
24 И разчу се слух за него по всичка Сирия, и довождаха при него всичките болни, които имаха различни болести и мъки, и беснуеми, и лунатици, и разслабени; и ги изцели.
25 И вървеше след него народ много из Галилея и Декапол, из Иерусалим и Юдея, и из отвъд Иордан.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28