Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А като виде многото народ, възлезе на гората, и щом седна пристъпиха до него учениците му:
2 И отвори устата си та ги поучаваше и говореше:
3 Блажени нищите духом; защото е тяхно царството небесно.
4 Блажени нажалените, защото те ще се утешат.
5 Блажени кротките; защото те ще наследят земята.
6 Блажени които гладуват и жадуват за правдата; защото те ще се наситят.
7 Блажени милостивите; защото те помилвани ще бъдат.
8 Блажени чистосърдечните; защото те ще видят Бога.
9 Блажени миротворците; защото те синове Божии ще се нарекат.
10 Блажени гонените заради правдата; защото е тяхно царството небесно.
11 Блажени сте когато ви похулят и ви изгонят, и връх вас рекат на лъжа всяка зла реч заради мене.
12 Радвайте се и веселете се, защото е голема на небесата вашата заплата: понеже така изгониха пророците, които бяха преди вас.
13 Вие сте солта на земята: а ако солта избезсолее, с какво ще се осоли? За нищо вече не струва, освен да се изхвърли вън, и да се тъпче от человеците.
14 Вие сте виделината на светът; град поставен на гора не може да се укрие.
15 Нито запалят свещ и я турят под шиник, но на светилника, и свети на всички които са в къщи.
16 Така да просветне вашата виделина пред человеците, за да видят добрите ваши дела, и да прославят Отца вашего, който е на небеса.
17 Да не мислите че аз дойдох да разруша закона или пророците; не дойдох да разруша, но да изпълня.
18 Защото, истина ви казвам докле да премине небето и земята, една реска, или една точка от закона няма да премине, дори се всичко не сбъдне.
19 И тъй, който наруши една от най малките тези заповеди, и научи така человеците, най-малък ще се нарече в царството небесно; а който стори и научи, той ще велик да се нарече в царството небесно.
20 Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и Фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
21 чули сте че е речено на старовременните: Не убивай, и който убие, ще бъде повинен на съд.
22 А пък аз ви казвам, че всякой, който ся гневи на брата си без причина, ще бъде повинен на съд; и който рече на брата си, Рака, повинен ще е за пред събора; а който му рече, Безумне, ще бъде повинен за пъкълът огнений.
23 И тъй, ако принесеш дара си на олтара, и там се усетиш, че брат ти има нещо на тебе;
24 остави дарът си там пред олтаря, и иди, първом се примири с брата си, и тогаз ела та принес дарът си.
25 Спогодявай се с противника си скоро, доде си на пътя с него, да не би противникът ти да те предаде съднику, а съдникът те предаде на слугата, и те хвърлят в тъмница.
26 Истина ти казвам: Няма да излезеш от там, докле не отдадеш най-последния кодрант.
27 чули сте че е речено на старовременните: Не прелюбодействувай.
28 Но аз ви казвам, че всеки който гледа жена за да я пожелае, той е прелюбодействувал вече с нея в сърцето си.
29 Ако ли десното твое око те съблазнява, извади го, и хвърли го от себе си; защото по-добре ти е да погине един от твоите удове, а не всичкото твое тело да бъде хвърлено в пъкъла.
30 И ако дясната твоя ръка тя съблазнява, отсечи я и хвърли я от себе си; защото по-добре ти е да погине един от твоите удове, и да не бъде всичкото твое тело хвърлено в пъкъла.
31 Речено е още: Който си напусне жената, да й даде разводно писмо.
32 А пак аз ви казвам, че който напусне жената си, освен по причина на прелюбодеяние, прави я да прелюбодействува, и който се ожени за напусната прелюбодействува.
33 Пак сте чули че е речено на старовременните: Не си престъпувай клетвата, но да изпълниш клетвите си пред Господа.
34 Но аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито с небето, защото е престол Божий;
35 нито със земята, защото е подножие на нозете му; нито с Иерусалим, защото е град на Царя великаго;
36 Нито с главата си недей се кълна, защото не можеш ни един косъм да направиш бял или черен.
37 Но да бъде речта ви, Ей, ей; не, не; а от това повечето от лукаваго е.
38 чули сте че е речено: Око за око, и зъб за зъб.
39 А пак аз ви казвам; Да се не противите злому; но който те плесне по десната страна, обърни му и другата.
40 И на тогози който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и връхната си дреха.
41 И който тя понуди да идеш с него една миля, иди с него две.
42 Който проси от тебе, дай му; и който иска да заеме от тебе, недей се отвръща от него.
43 чули сте, че е речено: Да любиш ближния си, и да ненавиждаш врагът си.
44 Но аз ви казвам: Любете враговете си, благославяйте тия, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви ненавиждат, и молете се за тия, които ви правят пакост и ви гонят:
45 за да бъдете синове на Отца вашего, който е на небеса: защото той повелява на слънцето си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и неправедните.
46 Защото ако любите любящите вас, коя заплата имате? Не правят ли това и митарите?
47 И ако поздравявате само братята си, що повече правите? Не правят ли така и митарите?
48 И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш, който е на небеса.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28