Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Внимавайте да не правите своите милостини пред человеците за да ви виждат; инак немате заплата при Отца вашего който е на небеса.
2 И тъй, кога правиш милостиня, не треби пред себе си, както правят лицемерите по съборищата и по улиците, за да се прославят от человеците; истина ви казвам, приимат вече заплатата си.
3 А ти кога правиш милостиня, да не узнае левата ти ръка, що прави десницата ти;
4 за да бъде твоята милостиня в тайно; и Отец твой, който види в тайно, ще ти въздаде на яве.
5 И кога се молиш, не бивай както лицемерите; защото те обичат да си правят молбата стоеще по съборищата и по ъглите на улиците за да се явят на человеците; истина ви казвам, че приимат заплатата си.
6 А ти кога се молиш, влез в скришната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се Отцу твоему, който е в тайно, и Отец ти, който види в тайно, ще ти въздаде на яве.
7 А кога се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото мислят, че в многословието си ще бъдат послушани.
8 И тъй, не се уподобявайте на тех; защото Отец ви знае от що имате нужда, преди вие да му попросите.
9 А вий така се молете: Отче наш, който си на небеса, да се свети името твое;
10 да дойде царството твое; да бъде волята твоя, както на небето, така и на земята;
11 хлеба наш насъщний дай нам днес;
12 и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници;
13 и не въведи нас в изкушение, но избави нас от лукаваго; защото е твое царството и силата и славата во веки. Амин.
14 Защото ако простите вий на человеците съгрешенията им, ще прости и вам Отец ваш небесний;
15 ако ли вие не простите на человеците съгрешенията им, то и Отец ваш нема да ви прости съгрешенията ваши.
16 А кога постите, не бивайте, както лицемерите, намръщени; защото помрачават лицата си за да се явят на человеците че постят; истина ви казвам, че те вече си приимат заплатата.
17 А ти, кога постиш, помажи главата си, и лицето си омий;
18 Да се не покажеш пред человеците че постиш, но Отцу твоему който е в тайно; и Отец твой, който види в тайно, ще ти въздаде на яве.
19 Недейте си събира съкровища на земята, дето молец и ръжда ги разваля, и дето крадци подкопават и крадат;
20 Но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, нито ръжда ги разваля, и дето крадци не подкопават нито крадат;
21 защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
22 Светило на телото е окото; и тъй, ако е окото ти чисто, всичкото ти тело светло ще бъде.
23 ако ли бъде окото ти лукаво, всичкото ти тело тъмно ще бъде. И тъй, виделината, която е в тебе, ако е тъмнина, то тъмнината колко ще е?
24 Никой не може на двамина господари да работи; защото или едного ще възненавиди, а другиго ще възлюби; или едному ще бъде привържен, а другиго ще презира. Не можете да работите Богу и Мамону.
25 Заради това казвам ви: Не имайте грижа за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете; нито за телото ваше, какво ще облечете. Не е ли животът по драгоценен от храната, и телото от облеклото?
26 Погледнете на птиците небесни, че не сеят, ни жънат, нито в житници събират, и Отец ваш небесни ги храни. Вие не сте ли много по-горни от тех?
27 И кой от вас като се грижи, може да приложи един лакът на ръстът си?
28 И за облекло защо се грижите? Разсмотрете криновете в полето как растат; не се трудят, нито предат,
29 но казвам ви, че нито Соломон във всичката своя слава не бе облечен както един от тях.
30 И ако Бог така облича тревата на полето, която я днес има, и утре я в пещ хвърлят, не ще ли много повече вас да облече, маловери?
31 И тъй недейте се грижи, и не думайте, какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем?
32 (защото всичко това езичниците го търсят;) понеже Отец ваш небесни знае че имате нужда от всичко това.
33 Но търсете първом царството Божие и правдата негова; и всичко това ще ви се приложи.
34 За това недейте се грижи за утре; защото утрешният ден ще се погрижи за себе си. Доста е на деня неговото му зло.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28