Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А когато слезе от гората, последваха го народ много.
2 И, ето, един прокажен дойде, кланяше му се и говореше: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
3 Тогаз Исус простре ръката си, допре се до него и каза: Искам, бъди очистен; и тоз час очисти му се проказата.
4 И казва му Исус: Гледай да не кажеш никому; но иди, покажи себе си свещенику, и принес дара, който е Мойсей повелел за свидетелство тем.
5 А когато влезе Исус в Капернаум, пристъпи при него некой си стотник, та му се молеше,
6 а казваше: Господи, момчето ми лежи у дома разслабено, и мъчи се зле.
7 Казва му Исус: Аз ще дойда и го изцеля.
8 Отговори стотникът и рече му: Господи! не съм достоен да влезеш под стрехата ми; но речи само реч, и ще оздравее момчето ми.
9 Защото и аз съм человек под власт, и имам подчинени на себе си войни; и казвам на тогози: Иди, и отхожда; и на другиго: Дойди, и дохожда; и на слугата си: Стори това, и струва го.
10 И като чу Исус, почуди се, и рече на ония които идеха след него: Истина ви казвам: Нито в Израиля съм намерил толкози вера.
11 И пак ви казвам, че мнозина от изток и запад ще дойдат, и ще насядат с Авраама, и Исаака и Якова в царство небесно;
12 а синовете на царството ще бъдат изпъдени в най-външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
13 И рече Исус на стотника: Иди, и както си повервал, нека ти бъде. И оздраве момчето му в същия час.
14 И когато дойде Исус в Петровата къща, виде че тъща му лежеше болна от огница.
15 И похвана я за ръката, и огницата я остави; и стана, та им служеше.
16 И когато се свечери, доведоха му мнозина беснуеми, и изпъди духовете с една реч, и колкото болни имаше изцели ги:
17 да се сбъде реченото чрез пророка Исая, който казва: Той взе на себе си нашите немощи, и болестите наши понесе.
18 И като видя Исус много народ около себе си, повеле да минат отвъд.
19 И пристъпи един книжник, та му рече: Учителю! ще дойда след тебе, където идеш.
20 Казва му Исус: Лисиците си имат легла, и птиците небесни гнезда; а Син человеческий нема де глава да подклони.
21 А друг от неговите ученици рече му: Господи, дозволи ми първом да ида и да погреба отца си.
22 Но Исус му рече: Върви след мене, и остави мъртвите да погребат мъртвите си.
23 И когато влезе в ладията, учениците му влязоха след него.
24 И ето, буря голема биде на морето, така щото вълните покриваха ладията: а той спеше.
25 И пристъпиха учениците му та го събудиха и казаха: Господи! спаси ни; погинваме.
26 А той им казва: Що сте страхливи, маловери? Тогаз стана, запрети на ветровете и на морето, и тишина голяма биде.
27 А человеците се чудеха и казваха: Какъв е този, че и ветровете и морето го послушват?
28 И като дойде той отвъд в Гаргесинската земя, срещнаха го двама беснуеми, които излязоха из гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път.
29 И ето, извикаха и казваха: Що имаш ти с нас, Исусе, Сине Божий? дошел си тука преди време ли да ни мъчиш?
30 А на далеко от тях имаше стадо от много свине, което пасеше.
31 И бесовете му се молеха и казваха: Ако ни изпъдиш, дозволи ни да отидем в стадото на свинете.
32 И рече им: Идете. И те, щом излязоха, отидоха в стадото на свинете; и ето, всичкото стадо на свинете устреми се през стръмнината в морето, и погинаха в водата.
33 А свинопасците побегнаха, и като дойдоха в града, известиха всичко, и това що стана с беснуемите.
34 И ето, цел град излезе да посрещне Исуса, и като го видеха, помолиха му се да отиде от техните предели.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28