Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Матей 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И той влезе в ладията и премина, та дойде в своят си град.
2 И ето, донесоха му едного разслабен, сложен на постелка; и като виде Исус техната вера, рече разслабленому: Дързай синко, прощават ти се греховете ти.
3 И ето, некои от книжниците рекоха в себе си: Той богохулствува.
4 А Исус като виде помислите им рече: Защо мислите вие зло в сърцата си?
5 Защото кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете ти, или да река: Стани и ходи?
6 Но за да познаете че Син человеческий има на земята власт да прощава грехове, (тогава казва разслабленому: ) Стани, вдигни постелката си, и иди у дома си.
7 И той стана и отиде у дома си.
8 Това като видеха народите почудиха се, и прославиха Бога, който бе дал таквази власт на человеците.
9 И като минуваше Исус от там, виде едного человека че седеше на митарницата, Матей на име, и рече му: Дойди след мене; и той стана и отиде след него.
10 И когато бе седнал на трапезата в къщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Исус и с учениците негови.
11 И фарисеите, като видеха това, рекоха на учениците му: Защо вашият учител с митарите и грешниците наедно яде и пие?
12 А Исус като чу това, рече им: Здравите немат нужда от лекар, но болните.
13 Идете още и научете се що е: Милост искам, а не жертва; защото не дойдох да призова праведните, но грешните на покаяние.
14 Тогаз идват при него учениците Иоанови, и казват му: Защо ние и Фарисеите постим много, а твоите ученици не постят?
15 И рече им Исус: Могат ли сватбарите да тъжат докато е с тех младоженикът? Ще дойдат обаче дни, кога се отнеме от тех младоженикът, и тогаз ще постят.
16 И никой не кърпи ветха дреха с небелен плат; защото това което ще се тури да запълни, отдира от дрехата, и съдраното става лошо.
17 Нито наливат ново вино в ветхи мехове; а инак, разпукват се меховете, и виното се излива, и меховете се развалят; но наливат ново вино в нови мехове, и едното и другото се увардят.
18 Това когато говореше тем, ето, началник некой си дойде, та му се кланяше и казваше: Дъщеря ми до сега е умрела; но дойди и тури ръката си на нея, и ще оживее.
19 И стана, та отиде след него Исус, и учениците му.
20 И ето, жена която страдаше от кръвотечение дванадесет години, пристъпи из отзад, и допре се до полата на дрехата му.
21 Защото думаше си: Ако се допра само до дрехата му ще оздравея.
22 А Исус като се обърна та я виде, рече: Дързай дъще; вярата твоя изцели те. И от онзи час оздраве жената.
23 И когато дойде Исус в къщата началникова, и виде свирачите и народът в смущение,
24 Рече им: Идете си; защото момичето не е умрело, но спи. И присмиваха му се.
25 А като изпъдиха народа, влезе Исус, хвана я за ръката; и момичето стана.
26 И разчу се това по всичката онази земя.
27 И когато си отиваше Исус от там, вървеха след него двама слепи, които викаха и казваха: Помилвай ни, Сине Давидов.
28 И щом влезе в къщи, пристъпиха слепите при него, и казва им Исус: Вервате ли че мога да сторя това? Казват му: Ей, Господи.
29 Тогаз се прикосна до очите им, и каза: Да бъде вам по верата ваша.
30 И отвориха им се очите. И запрети им Исус строго и рече: Гледайте, да не узнае това никой.
31 А те като излезоха, прославиха го по всичката онази земя.
32 И когато те излезваха, ето, доведоха му един человек нем и беснуем.
33 И след изпъждането на беса, проговори немият; и почудиха се народите и думаха: Никога не се е видело таквоз нещо в Израил.
34 А Фарисеите казваха: чрез началникът бесовски изгонва бесовете.
35 И обхождаше Исус всичките градове и села, та поучаваше в съборищата им, и проповедваше благовестието на царството; и изцеляваше всека болест и всека немощ в народа.
36 И като виде множеството на народът, смили се за тях, защото беха изнемощели и пръснати, като овци, които немат пастир.
37 Тогаз рече на учениците си: Жетвата е много, а работниците малко;
38 за това молете се на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28