Търсене в Библията онлайн
 
Матей 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2 Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
3 Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
4 Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
5 Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
6 а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;
6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
7 Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
8 Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
9 Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
10 Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
11 а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
12 А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
13 Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
14 Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
15 Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
16 а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
17 И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.
17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
18 А рождението на Исуса Христа биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
19 А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
20 Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
22 А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
24 И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;
24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
25 но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.
25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28