Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И стана от там та отиде в пределите Юдейски, през страните отвъд Иордан; и стича се пак народ при него; и както си имаше обичай, пак ги поучаваше.
2 И пристъпиха Фарисеите та го попитаха за да изкушават: Да ли е простено на мъж да напусне жена си?
3 А той отговори и рече им: Що ви заповеда Моисей?
4 А те рекоха: Моисей дозволи да напише разводно писмо и да я напусне.
5 И отговори Исус и рече им: За жестокосърдието ваше ви е писал тази заповед:
6 от начало обаче на създанието, мъжко и женско ги е сътворил Бог.
7 За това ще остави человек баща си и майка си, и ще се прилепи при жена си,
8 и ще бъдат двамата в една плът; така щото не са вече две, но една плът.
9 И тъй, онова което е Бог съчетал человек да не разлъча.
10 И в къщи пак учениците му попитаха го за същото.
11 И казва им; Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея.
12 И ако жена напусне мъжа си и посегне за другиго, прелюбодействува.
13 И доведоха при него деца за да се прикосне до тех; а учениците запрещаваха на тези които ги водеха:
14 Това като виде Исус възнегодува, и рече: Оставете децата да дохождат при мене; и не ги възпирайте; защото на таквизи е царството Божие.
15 Истина ви казвам: Който не приеме царството Божие като дете, нема да влезе в него.
16 И прегърна ги, и възлагаше ръце на тех, и благославяше ги.
17 И когато излезваше на пътя, притече се некой си та коленичи пред него и го питаше: Учителю благи, що да сторя за да наследвам живот вечен?
18 А Исус му рече: Що ме наричаш благ? Никой не е благ, тъкмо един Бог.
19 Заповедите знаеш: "Не прелюбодействувай; Не убивай; Не кради; Не свидетелствувай на лъжа; Не обиждай; Почитай баща си и майка си."
20 А той отговори и рече му: Учителю, всичко това упазих от младостта си.
21 А Исус като го погледна, възлюби го, и рече му: Едно ти не достига; иди, продай все що имаш, и раздай го на сиромасите; и ще имаш съкровище на небето; и дигни кръста, и ела та ме последвай.
22 Но той се наскърби за тая дума, и отиде си нажален; защото имаше имот много.
23 А Исус погледна около си и казваше на учениците си: Колко мъчно ще влезат в царството Божие тези, които имат богатство?
24 А учениците му се смайваха за неговите думи. И Исус пак отговори и рече им: чада, колко е мъчно да влезат в царството Божие тези, които имат надеждата си на богатството?
25 По-лесно е камила да мине през иглени уши, а не богат да влезе в царството Божие.
26 А те се твърде много удивяваха и говореха помежду си: И кой може спасен да бъде?
27 А Исус погледна на тех и рече: У человеците е невъзможно; но не у Бога; защото у Бога всичко е възможно.
28 И начна Петър да му говори: Ето, ние оставихме всичко и последвахме тебе.
29 А Исус отговори и рече: Истина ви казвам: Нема ни един който да е оставил къща, или братя, или сестра, или баща, или майка, или жена, или чада, или нивя, заради мене и за евангелието,
30 и да не вземе стократно сега на това време къщи и братя и сестри и майки и чеда и нивя наедно с гонения, и в идущия век живот вечен.
31 Мнозина обаче първи ще бъдат последни, а последните първи.
32 А когато беха в пътя на възлезването си в Ерусалим, Исус вървеше пред тех, а те се чудеха, и като вървеха подире му беха на страх. И като прибра пак дванадесетте, начна да им казва това което имаше да му се случи:
33 Ето, ние възлезваме в Ерусалим, и Син человечески ще бъде предаден на първосвещениците и на книжниците, и ще го осъдят на смърт, и ще го предадат на езичниците;
34 и ще му се поругаят, и ще го бият, и ще го заплюват, и ще го убият, и в третия ден ще възкръсне.
35 И идват при него Яков и Иоан, синовете Зеведееви, и казват: Учителю, искаме да ни сториш каквото ти попросим.
36 А той им рече: Що искате да ви сторя?
37 А те му рекоха: Дай ни да седнем един от десно и един от лево до тебе в славата ти.
38 А Исус им рече: Не знаете що просите. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението с което се аз кръщавам?
39 Те му рекоха: Можем. А Исус им рече: чашата която аз пия, ще пиете, и с кръщението с което се аз кръщавам, ще се кръстите;
40 но да седнете от десно и от лево до мене не е мое да дам, но комуто е приготвено.
41 А като чуха десетимата, хванаха да негодуват за Якова и Иоана.
42 А Исус ги повика и казва им: Вие знаете че онези които се имат господари на езичниците господаруват над тех, и големците им владеят ги.
43 А между вас няма да бъде така; но който между вас иска да бъде големец, ще ви бъде слуга;
44 и който от вас иска да бъде пръв, ще бъде раб на всичките.
45 Защото Син человечески не дойде да му слугуват, но да слугува, и да даде живота си откуп за мнозина.
46 И идват в Иерихон; и когато излезваше из Иерихон той и учениците му, и народ доволно, Тимеевът син слепият, седеше при пътя та просеше.
47 И като чу че е Исус Назарянин, начена да вика и да казва: Сине Давидов, Исусе, помилвай ме!
48 И запрещаваха му мнозина, да млъкне, но той още повече викаше: Сине Давидов, помилвай ме!
49 И спре се Исус и рече да го повикат, и повикаха слепият и казаха му: Имай дързновение, стани, вика те.
50 И той си хвърли дрехата, и стана та дойде при Исус.
51 Отговори Исус и му рече: Що искаш да ти сторя? И слепият му рече: Учителю, да прогледам.
52 А Исус му рече: Иди, твоята вера те изцели. И тутакси прогледа, и последва Исус в пътя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16