Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И наближават в Ерусалим, във Витфагия и Витания, при Елеонската гора, проважда двама от учениците си,
2 и казва им: Идете в селото което е на среща ви, и щом влезете в него ще намерите ждребе вързано, на което никой человек не е възседал; развържете и доведете го.
3 И ако ви рече некой: Защо правите това? кажете че на Господа требва; и тутакси ще го проводи тука.
4 И отидоха, и намериха ждребето вързано до вратата вън при край пътя, и отвързваха го.
5 И некои от стоещите там казваха им: Що правите та развързвате ждребето?
6 А те им рекоха, както поръча Исус; и оставиха ги.
7 И доведоха ждребето при Исуса и наметаха на него дрехите си, и възседна на него.
8 И мнозина постлаха дрехите си по пътя; други пак режеха клоне от дърветата и постилаха по пътят.
9 И тези които вървеха отпред, и тези които отподире идеха, викаха и казваха: Осанна, благословен който иде в името Господне.
10 Благословено царството на отца нашего Давида, което иде в името Господне, Осанна във вишних.
11 И влезе Исус в Ерусалим и в храма, и като разгледа всичко, понеже времето беше вече късно, излезе във Витания с дванадесетте.
12 И на утринта, когато излезоха из Витания, огладне.
13 И като виде издалеч смоковница що имаше листе, дойде дано би намерил нещо на нея, и като дойде до нея, не намери нищо тъкмо едни листе; защото не беше време на смокините.
14 И отговори Исус и рече й: Никой вече до века да не яде плод от тебе. И слушаха това учениците му.
15 И дойдоха в Ерусалим; и като влезе Исус в храма, начна да изпъжда онези които продаваха и купуваха в храма, и трапезите на среброменителите, и столовете на онези, които продаваха гълъби, претури.
16 И не допущаше да пренесе некой никакъв съсъд през храма.
17 И поучаваше и казваше им: Не е ли писано: Домът ми ще се нарича дом на молитва за всичките народи? а вие го направихте "вертеп разбойнически."
18 И чуха книжниците и първосвещениците, и търсеха как да го погубят; защото му се боеха; понеже всичкий народ се удивяваше на учението негово.
19 И като мръкна, излезе вън от града.
20 И сутринта когато минуваха, видеха смоковницата изсъхнала от корен.
21 И усети се Петър, и казва му: Рави, виж, смоковницата която прокле ти изсъхнала.
22 А Исус отговори и казва им: Имайте вера в Бога.
23 Защото истина ви казвам, че който рече на тази гора: Дигни се и хвърли се в морето, и не се подвои в сърцето си, но поверва че онова което казва сбъдва се, ще му бъде все що би рекъл.
24 За това ви казвам: Всичко каквото в молбата си просите, вервайте че ще получите, и ще ви бъде.
25 И когато стоите да се молите, прощавайте, ако имате нещо върху некого, за да ви прости и Отец ваш който е на небеса вашите съгрешения.
26 Но ако вие не прощавате, нито Отец ваш който е на небеса ще ви прости съгрешенията ваши.
27 И идват пак в Ерусалим; и когато ходеше в храма, идват при него първосвещениците и книжниците и старейшините.
28 И казват му: С коя власт правиш това? и кой ти даде тази власт да струваш това?
29 А Исус отговори и рече им: Ще ви попитам и аз една реч; и отговорете ми, и ще ви кажа с коя власт правя това.
30 Кръщението Иоаново от небето ли беше, или от человеците? Отговорете ми.
31 И размишляваха в себе си и думаха: Ако речем: От небето, ще рече: А защо не повервахте в него?
32 Но ако речем: От человеците,- боеха се от народа; защото всички имаха Иоана че бе наистина пророк.
33 И отговориха и рекоха на Исуса: Не знаем. Тогаз Исус отговори и рече им: Нито аз ви казвам с коя власт правя това.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16