Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И начна да им говори с притчи: человек некой си насади лозе, и огради го с плет, и изкопа жлеб, и съгради стълп, и даде го под наем на земледелци, и отиде.
2 И във времето на плода проводи при земледелците едного раба, да вземе от земледелците от плода на лозето.
3 А те го уловиха, биха го, и го отпратиха празден.
4 И пак проводи до тех другиго раба; и него като биха с камене, разбиха му главата, и отпратиха го безчестен.
5 И пак проводи другиго; и него убиха; и мнозина други, едни биха, а други убиха.
6 При това още, понеже имаше един син любезен нему, проводи и него последен до тех, и думаше: Ще се посвенят от сина ми.
7 А тези земледелци рекоха помежду си: Този е наследникът; елате да го убием, и наследието ще бъде наше.
8 И хванаха го та го убиха, и хвърлиха го вън от лозето.
9 Какво ще прочее да стори господарът на лозето? ще дойде и ще погуби тези земледелци, и ще даде лозето на други.
10 Не сте ли прочели вие нито това писание: "Камикът който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:
11 От Господа бе това и чудесно е в очите ни"?
12 И искаха да го уловят; но се убояха от народа; понеже разумеха че на тех рече тази притча, и оставиха го и си отидоха.
13 И проваждат до него некои от Фарисеите и Иродианите, да го впримчат в дума.
14 И те като дойдоха казват му: Учителю, знаем че си истински, и не те е грижа от никого; защото не гледаш на лице на человеците, но по истина пътя Божий учиш. Право ли е да дадем дан на Кесаря, или не?
15 Да дадем ли, или да не дадем? А той като позна лицемерието им, рече им: Защо ме изкушавате? донесете ми един динарий да видя.
16 И те му донесоха. И казва им: чий е този образ и надписът? А те му рекоха: Кесарев.
17 И отговори Исус и рече им: Отдайте Кесаревите Кесарю, и Божиите Богу. И почудиха се на него.
18 И идват при него Садукеи, които казват че нема възкресение; и попитаха го, и казваха:
19 Учителю, Мойсей написа нам, че ако умре на некого брат му, и остави жена, а чада не остави, да вземе брат му жена му и да възстави семе на брата си.
20 И тъй, имаше седем братя; и първият взе жена, и когато умре не остави семе.
21 И взе я вторият, и умре, и нито той остави семе; и третият такожде.
22 И вземаха я и седмината, и не оставиха семе; най-подир от всичките умре и жената.
23 Във възкресението прочее, когато възкръснат, на кого от тех ще бъде тя жена? защото и седмината я имаха за жена.
24 И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?
25 Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят нито за мъж отиват; но са като ангелите които са на небеса.
26 А за мъртвите че ще възкръснат, не сте ли прочели в книгата Моисеева за къпината, как му рече Бог и каза: Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов?
27 Бог не е Бог на мъртвите, но Бог на живите: прочее вие заблуждавате много.
28 И един от книжниците, който ги чу като се препираха, и позна че добре им се отговори, пристъпи и го попита: Коя заповед е от всичките най-първа?
29 А Исус му отговори: Най първа от всичките заповеди е: "Слушай, Израилю: Господ Бог наш е един Господ;
30 и да възлюбиш Господа Бога твоего със всичкото си сърдце, и с всичката си душа, и с всичкия си ум, и с всичката си сила." Тая е първата заповед.
31 и втора подобна ней: "Да възлюбиш ближнаго твоего както себе си." По-голема от тези друга заповед нема.
32 И рече му книжникът: Добре, учителю, право си казал, че един е Бог, и нема друг освен него,
33 и да го люби некой със все сърце, и с всичкият си разум, и с всичката душа, и с всичката сила, и да люби ближнаго своего както себе си, то е повече от всичките всесъжения и жертви.
34 И като виде Исус че разумно отговори, рече му: Не си далеч от царството Божие. И никой вече не смееше да го попита за нещо.
35 И отговори Исус, когато поучаваше в храма, и казваше: Как казват книжниците че Христос е син Давидов?
36 Защото сам този Давид рече чрез Духа Святаго: "Рече Господ Господу моему: Седни от десната ми страна докле положа враговете твои подножие на нозете ти."
37 И тъй сам си Давид го нарича Господ; и от де е син негов? И многото народ слушаше го с благодарение.
38 И казваше им в поучението си: Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени, и обичат поздравления по пазарите,
39 И предните седалища в съборищата, и първите места по вечерянията:
40 тези, които изпояждат на вдовиците домовете, и за причина правят дълги молитви: те ще да приимат по-големо осъждение.
41 И седна Исус срещу съкровищницата, та гледаше как туряше народът пари в съкровищницата; и много богати туряха много.
42 И дойде една вдовица сирота и тури две лепти, сиреч един кодрант.
43 И призва учениците си, и казва им: Истина ви казвам: Тая сирота вдовица тури най-много от всичките които туриха в съкровищницата:
44 защото всички туриха от изобилието си, а тя от немането си тури всичко що имаше, всичкия си имот.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16