Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 А след два дни беше пасха и безквасните хлебове: и търсеха първосвещениците и книжниците как да го уловят с измама и да го убият.
2 И думаха: Да не е в праздника, за да не стане мълва в народа.
3 И когато беше той във Витания, в дома на Симона прокаженаго, и седеше на трапезата, дойде една жена, която имаше алавастър с миро нардово, чисто и скъпо; и като разби алавастъра, изле мирото на главата му.
4 А имаше некои, които негодуваха в себе си и думаха: Защо стана тая пагуба на мирото?
5 защото можеше то да се продаде за повече от триста пенези, и да се раздадат на сиромасите; и роптаеха на нея.
6 Но Исус рече: Оставете я; защо й досаждате? добра работа стори на мене.
7 Защото сиромасите всекога имате със себе си, и когато щете можете да им сторите добро, мене обаче всекога немате.
8 Това което можеше тя го стори; предвари да помаже с миро телото ми за погребение.
9 Истина ви казвам: Дето че се проповеда това евангелие по всичкия свет, и това което стори тя ще се казва за спомен неин.
10 Тогаз Юда Искариотски, един от дванадесетте, отиде при първосвещениците, да го предаде тем.
11 И те като чуха възрадваха се; и обещаха се да му дадат сребро; и търсеше как да го предаде на сгодно време.
12 И в първия ден на безквасните хлебове, когато колеха жертви за пасхата, казват му учениците му: Да искаш да идем и да приготвим да ядеш пасхата?
13 И проважда двама от учениците си, и казва им: Идете в града; и ще ви срещне человек който носи кърчаг с вода; идете след него.
14 И дето влезе, речете на стопанина на тази къща: Учителят казва: Де е виталницата, дето ще ям пасхата с учениците си?
15 И той ще ви посочи горница голема, постлана, готова; там ни пригответе.
16 И излезоха учениците му, и дойдоха в града, и намериха както им рече, и приготвиха пасхата.
17 И като стана вечер, дойде с дванадесетте.
18 И когато седеха на трапезата и ядеха, рече Исус: Истина ви казвам: Един от вас ще ме предаде, който яде с мене.
19 А те начнаха да скърбят, и да му казват един по един: Да ли съм аз? а друг: Да ли съм аз?
20 А той отговори и рече им: Един от дванадесетте е, който затопява с мене в блюдото.
21 Син человечески отхожда както е писано за него; но тежко и горко на тогози человека, чрез когото Син человечески се предава! Добре би било за тогоз человека ако не бе се родил.
22 И когато ядеха взе Исус хлеб, и като благослови преломи та им даде, и рече: Вземете, яжте; това е телото мое.
23 И взе чашата, благодари и даде им; и пиха от нея всички.
24 И рече им: Тая е моята кръв на новия завет която се за мнозина излива:
25 истина ви казвам че нема вече да пия от плода на лозата до онзи ден когато го пия ново в царството Божие.
26 И като изпеха песен, излезоха на Гората Елеонска.
27 И казва им Исус: Всинца вие ще се съблазните в мене тази нощ; защото е писано: "Ще поразя пастиря, и ще се разпръснат овците."
28 Но подир възкресението си ще ви предваря в Галилея.
29 А Петър му рече: И всички ако да се съблазнят, аз обаче не.
30 И казва му Исус: Истина ти казвам, че днес, тази нощ, преди да пее петелът дваж, ти три пъти ще се отречеш от мене.
31 А той още повече казваше: Ако стане нужда и да умра с тебе наедно, нема да се отрека от тебе. Подобно казваха и всичките други.
32 И идват на едно место което се казваше Гетсиманя; и казва на учениците си: Седете тука, докле се аз помоля.
33 И взема със себе си Петра и Якова и Иоана, и начна да се ужасава и да тъжи.
34 И казва им: Прискърбна е душата ми до смърт: постойте тука и будни бъдете.
35 И щом позамина малко, падна на земята; и молеше се, ако е възможно да замине от него този час;
36 И думаше: Ава, Отче; на тебе е всичко възможно: замини ме с тази чаша; но не което аз искам, но което ти.
37 Връща се и намерва ги заспали; и казва на Петра: Симоне, спиш ли? не може ли един час да постоиш буден?
38 Бдете и молете се да не би в изкушение да влезете: духът е бодър, а плътта немощна.
39 И пак отиде та се помоли, и рече истото слово.
40 И когато се завърна, намери ги пак заспали, защото очите им беха отегнали, и не знаеха що да му отговорят.
41 И идва трети път, и казва им: Спете от сега и почивайте; доста е: дойде часът: ето предава се Син человечески в ръцете на грешниците.
42 Станете да идем: ето, този който ме предава се приближи.
43 И тутакси, още като говореше, дойде Юда, който беше един от дванадесетте, и с него народ много с ножове и сопи, от първосвещениците и книжниците и старейшините.
44 А този който го предаваше беше им дал знак, и рекъл: Когото целуна, той е; уловете го и заведете го с припазване.
45 И когато дойде, тутакси пристъпи при него; и казва: Рави, Рави; и целуна го.
46 И те туриха на него ръце и уловиха го.
47 А един от предстоещите измъкна ножа си, и удари раба първосвещеников, и отсече му ухото.
48 И отговори Исус и рече им: Като на разбойник ли излезохте с ножове и сопи да ме уловите?
49 Всеки ден бех при вас в храма и поучавах, и не ме уловихте; но това стана за да се сбъдат писанията.
50 Тогаз го оставиха всички и побегнаха.
51 И следваше го некой си момък, обвит в плащаница по голо; и уловиха го момците.
52 А той остави плащаницата и побегна от тех гол.
53 И заведоха Исуса при първосвещеника; и събират се при него всичките първосвещеници и старейшините и книжниците.
54 И Петър от далеч го последва до вътре в двора на първосвещеника, и седеше наедно със слугите и грееше се при огъня.
55 А първосвещениците и всичкият съвет търсеха свидетелство върх Исуса да го убият, и не намерваха;
56 защото мнозина свидетелствуваха лъжа на него; но свидетелствата не бяха съгласни.
57 И станаха некои и лъжесвидетелствуваха върх него и казваха:
58 Ние го чухме да говори: Аз ще разваля този храм направен с ръка, и в три дни ще съзида друг с ръка не направен.
59 Но нито така бе съгласно свидетелството им.
60 И стана първосвещеникът насред, та попита Исуса и рече: Не отговаряш ли нищо? Какво свидетелствуват тези връх тебе?
61 А той мълчеше, и не отговори нищо. Пак го попита първосвещеникът и казваше му: Ти ли си Христос, Синът на Благословенаго?
62 А Исус рече: Аз съм; и ще видите Сина человеческаго че седи отдесно на силата, и че иде с облаците небесни.
63 Тогаз първосвещеникът раздра дрехите си, и рече: Каква още потреба имаме за свидетели?
64 чухте богохулството: как ви се види? и всичките го осъдиха че е повинен на смърт.
65 И начнаха некои да го заплюват, и да прикриват лицето му, и да го бъхтят, и да му казват: Проречи. И слугите го удряха с плесници.
66 И когато беше Петър долу в двора, идва една от слугините първосвещеникови;
67 и като виде Петра че се грее, погледна го и рече: И ти беше със Исуса Назарянина.
68 А той се отрече, и каза: Не знам, нито разбирам що казваш ти. И излезе вън на пред двора и петелът попе.
69 И слугинята, като го виде пак, начна да казва на предстоящите, че този е от тех. А той пак се отричаше.
70 И след малко, предстоящите пак казваха на Петра: Наистина от тех си; защото си Галилеянин, и говоренето ти прилича.
71 А той начна да проклева и да се кълне: Не зная тогоз человека, когото казвате. И петелът попе втори път.
72 И помена Петър речта, която му рече Исус, че: Преди петелът дваж да пее, триж ще се отречеш от мене. И начена да плаче.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16