Търсене в Библията онлайн
 
Марк 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият синедрион, незабавно се съвещаха и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилата.
2 И Пилат Го попита: Ти Юдейският цар ли си? А Той му отговори и рече: Ти казваш.
3 И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.
4 А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!
5 Но Исус нищо вече не отговори, така щото Пилат се чудеше.
6 А на всеки празник той им пущаше по един затворник, когото биха поискали.
7 А в онова време имаше някой си на име Варава, затворен заедно с ония бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство.
8 И народът се изкачи и почна да иска от Пилата да им направи каквото имаше обичай да прави.
9 А Пилат в отговор им рече: Искате ли да ви пусна Юдейския цар?
10 (понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали).
11 Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава.
12 Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да правя с Този, Когото наричате Юдейски цар?
13 А те пак изкрещяха: Разпни Го!
14 А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те много закрещяха: Разпни Го!
15 Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие.
16 И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина.
17 И облякоха Му морава мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата Му.
18 И почнаха да Го поздравяват със: Здравей, Царю Юдейски!
19 И удряха Го по главата с тръст, заплюваха Го, и коленичейки кланяха Му се.
20 И след като Му се поругаха, съблякоха Му моравата мантия и Го облякоха в Неговите дрехи и Го изведоха вън да Го разпнат.
21 И накараха да носи кръста Му някой си Симон киринеец, баща на Александра и Руфа, който минаваше на връщане от нива.
22 И завеждат Исуса на мястото Голгота, което значи лобно място.
23 И подаваха Му вино смесено със смирна, но Той не прие.
24 И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе.
25 А беше третият час, когато Го разпнаха.
26 А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар.
27 И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно Му и един отляво Му.
28 [И се изпълни писанието, което казва: "И с беззаконните се числи"].
29 И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха :Уха! Ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш,
30 спаси Себе Си и слез от кръста.
31 Подобно и главните свещеници с книжниците Го ругаеха по между си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!
32 Христос Израилевият цар нека слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го ругаеха.
33 А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, трая до деветия час.
35 И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия.
36 И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст, и Му даде да пие, като казваше: Оставете! да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.
37 А Исус като издаде силен глас, издъхна.
38 И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.
39 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина тоя човек беше Син Божи.
40 Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария майката на малкия Яков и на Иосия, и Саломия;
41 които, когато беше в Галилея, вървяха подир Исуса и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха възлезли с Него в Ерусалим.
42 И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден сиреч, срещу събота,
43 дойде Иосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло.
44 А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв.
45 И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Иосифа.
46 И той купи плащаница, и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата.
47 А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16