Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И завчас на сутринта светуваха се първосвещениците със старейшините и книжниците, и всичкия съвет, и вързаха Исуса та го заведоха и предадоха го на Пилата.
2 И попита го Пилат: Ти ли си царът на Юдеите? А той отговори и рече му; Ти казваш.
3 И обвиняваха го първосвещениците много.
4 А Пилат пак го попита и рече; Не отговаряш ли нищо? Виж, колко свидетелствуват върх тебе.
5 Но Исус пак не отговори нищо, така щото Пилат се чудеше.
6 А на праздника пущаше им по едного от запрените, когото би поискали.
7 А тогаз бе запрен некой си на име Варава с другите размирници, които по размирицата направиха убийство.
8 И народът извика, и начена да иска да стори Пилат както им всякога правеше.
9 А Пилат им отговори, и рече: Искате ли да ви пусна царя Юдейски?
10 понеже знаеше че от завист го предадоха първосвещениците.
11 Но първосвещениците нагласиха народа да искат да им пусне по-добре Варава.
12 И Пилат отговори пак и рече им: Но що искате да сторя тогози когото казвате цар Юдейски?
13 А те пак извикаха: Разпни го.
14 А Пилат им казваше: че какво зло е сторил? Но те по-много извикаха: Разпни го.
15 Тогаз Пилат, понеже искаше да стори угодното на народа, пусна им Варава, а Исуса, като го би, предаде го на разпятие.
16 И войните го заведоха отвътре двора, то ест в преторията, и свикаха всичкия полк.
17 И облекоха му багреница, изплетоха и венец от тръне и наложиха го на главата му,
18 и начнаха да го поздравяват и да казват: Радвай се, Царю Юдейски!
19 И удряха го по главата с тръст, и заплюваха го; и коленичеха та му се кланяха.
20 И след като му се поругаха, съблекоха му багреницата, и облекоха го в неговите дрехи, и го изведоха вън да го разпнат.
21 И накарват некого си Симона Киринейца, баща на Александра и Руфа, който минуваше, като си идеше от нивата, да носи кръста му.
22 И завождат Исуса на местото Голгота, което се тълкува Лобно Место.
23 И даваха му да пие вино смесено със смирна, но той не пое.
24 И като го разпнаха, споделиха дрехите му, и хвърлиха жребие на тех, кой кое да вземе.
25 А бе третий час, и го разпнаха.
26 И надписът на обвинението му бе надписан: ЦАРЪТ ЮДЕЙСКИ.
27 И с него разпнаха двама разбойници, едного от десно и едного от лево нему.
28 И се изпълни писанието което казва: "И с беззаконните се вмени."
29 И които минуваха от там хулеха го, и киваха с глави и казваха: Уха, ти който разваляш храмът и в три дни го съзиждваш,
30 спаси себе си, и слез от кръста.
31 Подобно и първосвещениците, с книжниците присмиваха му се помежду си и думаха: Други е избавил, а пък себе си не може да избави.
32 Христос царът Израилев нека слезе сега от кръста, да видим и да поверваме. И разпетите с него укоряваха го.
33 И като дойде шестият час, стана тъма по всичката земя, до деветият час.
34 И по деветте часа извика Исус с голем глас, и рече: ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ? което ще се рече: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
35 И некои от стоящите там като чуха казваха: Ето, Илия вика.
36 И завтече се един, и напълни гъба с оцет, и обви я на тръст, та му даваше да пие, и казваше: Оставете да видим да ли ще дойде Илия да го снеме.
37 А Исус като издаде глас голем, издъхна.
38 И завесата на храмът се раздра на две, от горе до долу.
39 А като виде стотникът, който стоеше срещу него, че като извика така, издъхна, рече: Наистина този человек беше Син Божий.
40 Имаше още и жени които гледаха от далеч, между които бе и Мария Магдалина, и Мария майката на Якова малаго и на Иосия, и Саломия;
41 които, и когато беше Исус в Галилея, следваха го и слугуваха му; и други много които беха възлезли с него в Ерусалим.
42 И когато вече стана вечер, (защото беше петък, сиреч, срещу събота,)
43 Дойде Иосиф от Ариматея, почтен един съветник, който и той ожидаше царството Божие; и дързна та влезе при Пилата, и поиска телото Исусово.
44 А Пилат се почуди да ли е вече умрел; и повика стотника, та го попита отколе ли е умрел.
45 И като се научи от стотника, подари телото Иосифу.
46 И той купи плащаница и сне го та го обви с плащаницата; и положи го в гроб, който бе изсечен от камик, и привали камик над вратата на гробът.
47 А Мария Магдалина и Мария майката Иосиева гледаха де го полагаха.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16