Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха аромати за да дойдат и да го помажат.
2 И много рано в първия ден на седмицата идват на гроба, когато изгрея слънцето.
3 И казваха си помежду си: Кой ще ни отвали камика от вратата на гроба?
4 И като погледнаха, видеха че камикът бе отвален; защото беше твърде голем.
5 И като влезоха в гробът, видеха едного юноша че седеше от десно, облечен с бела одежда; и ужасиха се.
6 А той им казва: Недейте се ужасава: Исуса търсите, Назарянина разпетаго: възкръсна, не е тука; ето местото дето го положиха.
7 Но идете, кажете на учениците му и на Петра че отива преди вас в Галилея; там ще го видите, както ви рече.
8 И те излезоха скоро и побегнаха от гроба; понеже трепет и ужас беше ги обзел; и не рекоха никому нищо; защото се бояха.
9 И като възкръсна рано в първият ден на седмицата, яви се най-първо на Мария Магдалина, от която бе изпъдил седем бесове.
10 Тя отиде та извести на тия които беха с него, когато жалееха и плачеха.
11 И те като чуха че е жив и че го е видела, не хванаха вера.
12 След това яви се в друг образ на двамина от тех, когато вървеха и отиваха на село.
13 И те отидоха та известиха на другите; но нито тем хванаха вера.
14 После се яви на единадесетте когато беха на трапезата, и укори ги за неверството и жестокосърдието им, защото не хванаха вера на тези които го видеха възкръснал.
15 И рече им: Идете по всичкия свет и проповедайте евангелието на всяка твар.
16 Който поверва, и се кръсти, спасен ще бъде; а който не поверва ще бъде осъден.
17 И на тези които поверват ще им споследват тия знамения; с моето име бесове ще изпъждат; нови езици ще говорят;
18 змии ще хващат; и ако нещо смъртно изпият, нема да ги повреди; на болестни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави.
19 И тъй Господ, след като им говори, възнесе се на небето и седна от десно на Бога.
20 А те излезоха и проповедваха навсекъде, като съдействуваше Господ и потвърдяваше словото си със знаменията които следваха. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16