Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И след неколко дни влезе пак в Капернаум; и чу се че е в една къща.
2 И тутакси се събраха мнозина, така щото не ги побираше вече нито пред вратата местото; и говореше им словото.
3 И идват при него та му доносят един разслабен, носен от четирима.
4 И като не можаха да приближат до него поради народа, разкриха покривът дето беше, и го разбиха, та спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният.
5 А Исус виде верата им, и казва на разслабения: Синко, прощават ти се греховете ти.
6 А имаше некои от книжниците там, които седеха, и размишляваха в сърцата си:
7 Що говори този така хули? Кой може да прощава грехове, освен едного Бога?
8 И тутакси като позна Исус с духът си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо мислите това в сърцата си?
9 Кое е по лесно, да река разслабеному: Прощават ти се греховете ли, или да река: Стани, и вземи одъра си, и ходи?
10 Но за да познаете че власт има Син человечески на земята да прощава грехове, (казва на разслабения: )
11 Теб казвам: Стани и вземи одъра си, и иди у дома си.
12 И стана тутакси, и като дигна одъра си, излезе пред всичките; така щото всички се чудеха и славеха Бога, и думаха: Никога така не сме виждали.
13 И излезе пак край морето, и всичкият народ идеха при него, и учеше ги.
14 И като минуваше, виде Левия Алфеева, че седеше на митарницата: и казва му: Ела след мене. И той стана и отиде след него.
15 И когато беше на трапеза в къщата му, много митари и грешници беха наседали наедно с Исуса и учениците негови; защото беха мнозина, и последваха го.
16 И книжниците и Фарисеите, като видеха че яде с митарите и грешниците, казваха на учениците му: Защо с митарите и грешниците яде и пие?
17 И като чу Исус, казва им: Немат нужда за лекар здравите, но болните; не дойдох да призова праведните, но грешниците на покаяние.
18 А Иоановите и Фарисейските ученици постеха; и идват и казват му: Защо Иоановите и Фарисейските ученици постят, а твоите ученици не постят?
19 И рече им Исус: Могат ли сватбарите да постят до като е младоженикът с тех? Колкото време имат младоженика с тех си не могат да постят.
20 Ще дойдат обаче дни, когато се отнеме младоженикът от тех, и тогаз в онези дни ще постят.
21 И никой не пришива кърпа от небелено платно на вехта дреха; а инак, новото, което се туря да запълни отдира от вехтото, и съдраното бива по-лошо.
22 И никой не налива ново вино във вехти мехове; а инак новото вино ще разпукне меховете, и виното се излива, и меховете се развалят; но требва ново вино да се налива в нови мехове.
23 И в една събота когато минуваше през сеидбите, наченаха учениците му да късат класовете като вървеха в пътя.
24 И Фарисеите му казваха: Виж, що правят в събота, което не е простено?
25 И той им казваше: Не сте ли чели никога, що стори Давид, когато му стана нужда, и огладне той и които беха с него?
26 как влезе в дома Божий във времето на първосвещеника Авиатара, та изяде хлебовете на предложението, които не е простено освен на свещениците да ги ядат, - даде още и на онези които беха с него?
27 И казваше им: Съботата е станала за человека, а не человек за съботата;
28 така щото Син человечески е Господар и на съботата.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16