Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 През онези дни, понеже беше премного народ, и немаха какво да ядат, призва Исус учениците си, и казва им:
2 Жал ми е за народа, защото три дни вече стоят при мене, и немат що да ядат;
3 и ако ги разпусна гладни по домовете им ще премалнеят по пътя, защото некои от тех са дошли от далеч.
4 И отговориха му учениците: От де ще може да ги насити некой с хлеб тука в пустинята?
5 И попита ги: Колко хлеба имате? а те рекоха: Седем.
6 И повеле на народът да наседат на земята; и като взе седемте хлеба, благодари, и преломи, и даваше на учениците си да сложат, и сложиха пред народа.
7 Имаха и малко рибички; и благослови, и рече да сложат и тех.
8 И ядоха и наситиха се; и дигнаха остатки от укрухи седем кошници.
9 А онези които ядоха беха до четири хиляди; и разпусна ги.
10 И тутакси влезе в ладията с учениците си, и дойде в Далманутанските страни.
11 И излезоха Фарисеите и начнаха да му правят питания; и като го изкушаваха искаха от него знамение от небето.
12 А той въздъхна от сърце, и рече: Защо този род иска знамение? Истина ви казвам: Нема да се даде на този род знамение.
13 И остави ги и влезе пак в ладията, и мина отвъд.
14 Но забравиха учениците да вземат хлеб, и немаха със себе си в ладията освен един хлеб.
15 И заръча им и казва: Гледайте, пазете се от кваса Фарисейски и от кваса Иродов.
16 И размишляваха помежду си и думаха: Това е защото хлебове немаме.
17 А Исус разуме, и рече им: Защо размишлявате че хлебове немате? Не разбирате ли, нито разумевате? Още ли имате сърцето си окаменено?
18 Очи имате, и не видите ли? и уши имате, и не чуете ли? и не помните ли?
19 Когато преломих петте хлеба на петте хиляди, колко кошове пълни с укрухи дигнахте? Казват му: Дванадесет.
20 И когато седемте на четирите хиляди, колко кошници пълни с укрухи дигнахте? А те рекоха? Седем.
21 И казваше им: Как не разумевате?
22 И идва във Витсаида: и довождат му едного слеп и примолюват му се да се прикосне до него.
23 И хвана слепия за ръка, та го изведе вън от селото, и, като плюна на очите му, възложи на него ръце, и питаше го, види ли нещо.
24 И той прогледа, и казваше: Виждам человеците, като че виждам дървета да ходят.
25 После пак възложи ръцете си на очите му, и направи го да прогледа; и възстанови се зрението му, и виде всичките чисто.
26 И изпрати го в дома му, и казваше: Нито в селото да влезеш, нито некому в селото да кажеш това.
27 И излезе Исус и учениците му по селата на Кесаря Филипова, и из пътя питаше учениците си, и казваше им: Кого ме казват человеците, че съм.
28 А те отговориха: Иоан Кръстител; други пък Илия; а други, един от пророците.
29 И той им казва: Но вие кого ме казвате че съм? И отговори Петър и рече му: Ти си Христос.
30 И запрети им да не казват никому за него.
31 И начена да ги учи това, че Син человечески требва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините и първосвещениците и книжниците, и убит да бъде, и след три дни да възкръсне.
32 И говореше словото явно. А Петър го взе на страна, и начна да му запрещава.
33 А той като се обърна и виде учениците си, запрети на Петра и рече: Махни се от пред мене Сатано; защото не мислиш това което е Божие, но това което е человеческо.
34 И призва народа с учениците си, и рече им: Който иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си, и дигне кръста си и ме следва.
35 Защото, който иска да упази живота си ще го изгуби; и който изгуби животът си заради мене и за евангелието, той ще го упази.
36 Понеже какво ще ползува человека, ако спечели всичкия свет, и отщети душата си?
37 Или какво ще даде человек в размена за душата си?
38 Защото, който се усрами за мене и за думите ми в този блуден и грешен род, и Син человечески ще се усрами за него, когато дойде в славата на Отца си със светите ангели.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16