Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И казваше им: Истина ви казвам, че има некои от стоещите тука, които нема да вкусят смърт докле не видят царството Божие дошло в сила.
2 И след шест дни взема Исус Петра и Якова и Иоана, и възвожда ги на гора висока на страна сами, и преобрази се пред тех.
3 И дрехите му станаха лъскави, твърде бели като снег, каквито белилник на земята не може да убели.
4 И яви им се Илия с Моисея; и разговаряха се с Исуса.
5 И отговори Петър и казва на Исуса: Рави, добро е да сме тука; и да направим три шатри, за тебе една, и за Моисея една, и за Илия една:
6 защото не знаеше що да рече; понеже беха уплашени.
7 И облак ги засени; и глас дойде из облака който казваше: Този е Син мой възлюблений: слушайте него.
8 И внезапно като се обзърнаха, не видеха вече никого със себе си, освен Исуса самичък.
9 И когато слезваха от гората, заръча им да не кажат никому това що видеха, освен кога Син человечески възкръсне от мъртвите.
10 И задържаха словото в себе си, като разискваха помежду си що е това да възкръсне от мъртвите.
11 И питаха го и казваха: Защо казват книжниците, че требва да дойде първом Илия?
12 А той отговори и рече им: Истина че ще Илия първом да дойде и да устрои всичко; и как е писано за Сина человеческаго че требва да пострада много, и да бъде унижен;
13 но казвам ви, че Илия дойде, и сториха му каквото щеха, както е писано за него.
14 И като дойде при учениците виде, около тех народ много, и книжници които се препираха с тех.
15 И тутакси всичкий народ щом го виде смая се, и притекоха се та го поздравяваха.
16 И попита книжниците: Какво се препирате с тех?
17 И отговори един от народа, и рече: Учителю, доведох при тебе сина си, който има дух нем.
18 И дето го прихване, тръшка го, и запеня се, и скърца със зъби, и вцепенява се; и рекох на твоите ученици да изпъдят беса, но не могоха.
19 А той му отговори и рече: О роде неверни, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го при мене.
20 И доведоха го при него; и като го виде бесният, тутакси духът го покъса, и той падна на земята, и валяше се запенен.
21 И попита Исус баща му: Колко време е от как му стана това? А той рече: От детинство.
22 И много пъти и в огън го хвърля и във вода да го погуби; но ако можеш нещо, смили се на нас, и помогни ни.
23 А Исус му рече: Това, ако можеш поверва, всичко е възможно за тогози който верва.
24 И тутакси на детето баща му извика със сълзи и казваше: Вервам, Господи: помогни на моето неверство.
25 А Исус като виде че се стича народ, запрети на нечистия дух, и му казваше: Душе неми и глухи, аз ти повелявам: Излез от него и да не влезеш вече в него.
26 И духът като изпище, и го покъса силно, изкочи, и момъкът стана като мъртъв, така що мнозина думаха че умре.
27 А Исус го хвана за ръка, и дигна го, и той стана.
28 И когато влезе в къщи, учениците му питаха го на страна: Защо ние не могохме да го изпъдим?
29 И рече им: Този род не може да излезе с нищо друго освен с молитва и пост.
30 И като излезоха от там, минуваха през Галилея, и не искаше да узнае това никой.
31 Защото учеше учениците си, и казваше им, че Син человечески ще бъде предаден в ръце на человеци, и ще го убият; и след като го убият, в третия ден ще възкръсне.
32 Но те не разумеваха думата, и боеха се да го попитат.
33 И дойде в Капернаум, и когато влезе в къщи, питаше ги: За какво се разговаряхте в пътя помежду си?
34 А те мълчаха; защото в пътя беха се препирали помежду си, кой е по-голем.
35 И като седна призова дванадесетте, и казва им: Който иска да е пръв, ще бъде най-последен от всичките, и на всичките слуга.
36 И взе едно дете та го постави по сред тех, пригърна го и рече им:
37 Който приеме едно от таквизи деца в мое име, мене приима; и който приеме мене, не приима мене, но тогози който ме е проводил.
38 Отговори му Иоан и казваше: Учителю, видехме некого си, който ни не следва, че изпъждаше бесове в твоето име; и забранихме му, защото не следва нас.
39 А Исус рече: Недейте му забраня, защото нема никой който да стори чудо в мое име, и да може на часа да ме злослови.
40 Понеже който не е против нас, той е откъде нас.
41 Защото който ви напои една чаша вода в мое име, понеже сте Христови, истина ви казвам: Нема да изгуби заплата си.
42 И който съблазни едного от малките, които верват в мене, за него по-добре би било да се обложи воденичен камик около шията му, и да бъде хвърлен в морето.
43 И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я; по-добре ти е да влезеш клосен в живота, а не да имаш две ръце и да отидеш в пъкъла, в огъня негасим;
44 дето "червеят им не умира, а огънят не угаснува. "
45 И ако ногата ти те съблазнява, отсечи я: по-добре ти е да влезеш хром в живота, а не да имаш две нозе и да бъдеш хвърлен в пъкала, в огъня негасим,
46 дето "червеят им не умира, а огънят не угаснува. "
47 И ако окото ти те съблазнява, извади го; по-добре ти е да влезеш с едно око в царството Божие, а не да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла огнен;
48 дето "червеят им не умира, а огънят не угаснува. "
49 Защото всеки с огън ще се осоли, и всяка жертва със сол ще се осоли.
50 Добро нещо е солта; но ако солта бъде безсолна, с какво ще я поправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16