Търсене в Библията онлайн
 
Марк 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;
1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
4 Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
5 И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
6 А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.
6 And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
7 И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.
7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
8 Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
9 През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.
9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
10 И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.
10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.
11 And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
12 И веднага Духът Го закара в пустинята.
12 And immediately the spirit driveth him into the wilderness.
13 И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.
13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
14 А след като Иоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:
14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
15 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;
15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
16 А когато минаваше край галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.
16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
18 And straightway they forsook their nets, and followed him.
19 И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.
19 And when he had gone a little farther thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.
20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
21 И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше.
21 And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
22 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.
22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
23 И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:
23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
24 [Остави ни!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.
24 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
25 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.
25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.
26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
27 И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!
27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.
28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея.
29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.
30 But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
31 И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.
31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
32 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.
32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
33 И целият град се събра пред вратата.
33 And all the city was gathered together at the door.
34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.
34 And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
35 И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.
35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
36 А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му.
36 And Simon and they that were with him followed after him.
37 И като Го намериха, казват Му: всички те търсят.
37 And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
38 А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.
38 And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.
39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
40 И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.
40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
41 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
41 And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
42 И веднага проказата го остави, и той се очисти.
42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
43 И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:
43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
44 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.
44 And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
45 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.
45 But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16