Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 След това определи Господ и други седемдесет, и разпроводи ги по двама пред лицето си във всеки град и место дето имаше сам той да иде.
2 И казваше им: Жетвата е много, а работниците малко; за това молете се на Господаря на жетвата, да извади работници на жетвата си.
3 Идете; ето, аз ви проваждам като агнета всред вълци:
4 Не носете ни кесия ни тържик нито обуща, и никого в пътя не поздравявайте.
5 И в която къща влезвате, първом казвайте; Мир на този дом!
6 И ако бъде там синът на мир, ще почива на него вашият мир; ако ли не, ще се повърне на вас.
7 И в тая къща седете, и яжте и пийте което има у тех; защото работникът е достоен за своята заплата; недейте се преместя из къща в къща.
8 И в който град влезвате и ви приимат, яжте което ви предлагат,
9 и изцелявайте болните които са в него, и казвайте им: Наближило ви е царството Божие.
10 А в който град влезвате, и не ви приимат, кога излезвате на главните му улици речете:
11 И праха който е полепнал по нас от градът ви отърсваме ви го; но това да знаете, че ви е наближило царството Божие.
12 Казвам ви че в онзи ден по-леко ще бъде наказанието на Содом нежели на този град.
13 Горко тебе, Хоразине! горко тебе, Витсаидо! защото ако беха били в Тир и Сидон бившите между вас чудеса, отдавна би се покаяли, седеще във вретище и пепел.
14 Но на съда по-леко ще бъде на Тир и на Сидон нежели на вас.
15 И ти, Капернауме, който си се възвисил до небеса, до ада ще се смъкнеш.
16 Който слуша вас, мене слуша; и който се отмета от вас, от мене се отмета; а който се отмета от мене, отмета се от тогози който ме е проводил.
17 И върнаха се седемдесетте с радост и казваха: Господи, с твоето име и бесовете се покоряват нам.
18 А той им рече: Видех Сатана че падна като светкавица от небето.
19 Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии и над всека сила вражия; и нищо нема да ви повреди.
20 Но на това недейте се радва, че духовете се покоряват вам; а радвайте се повече, защото имената ваши са написани на небеса.
21 В този час възрадва се духом Исус, и рече: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и на земята, че си утаил това от мъдри и разумни, и открил си го на младенци; ей, Отче, защото така бе угодно пред тебе.
22 Всичко ми е предадено от Отца ми; и освен Отца никой друг не знае кой е Синът, и кой е Отец никой друг не знае тъкмо Синът, и онзи комуто би рачил Синът да го открие.
23 Обърна се после особно към учениците, и рече: Блажени очите, които виждат това което вие видите.
24 Защото ви казвам, че мнозина пророци и царе пожелаха да видят това което вие виждате, и не видеха, и да чуят това що чуете, и не са чули.
25 И, ето, некой законник стана да го изпитва, и казваше: Учителю, какво да правя за да наследя живот вечен?
26 А той му рече: В закона що е писано? как четеш?
27 И той отговори, и рече: "Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и със всичкия си ум, и ближнаго твоего както самаго себе си."
28 И рече му: Право си отговорил; това прави и ще живееш.
29 Но той понеже искаше да оправдае себе си, рече Исусу: И кой е ближният мой?
30 На това отговори Исус и рече: человек некой слезваше от Ерусалим в Иерихон и налете на разбойници, които, като го обраха и нараниха, отидоха си, и го оставиха полумъртъв.
31 И по случай некой си свещеник слезваше по него път: и като го виде, мина от среща и замина.
32 Подобно и Левит некой, като стигна на това место, дойде, виде, мина от среща и замина.
33 Но един Самарянин като пътуваше дойде до него, и като го виде смили се,
34 и пристъпи та превърза раните му, като възливаше масло и вино; после го възкачи на добитъка си, та го занесе в гостилницата, и пригоди му.
35 И на утрешния ден когато си похождаше, извади та даде два динария гостилнику, и рече му: Пригодявай му: и каквото повече иждивиш аз на връщане ще ти платя.
36 И тъй, от тези тримата кой ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в разбойниците?
37 А той рече: Този който му стори милост. Тогаз Исус му рече: Иди, и ти така прави.
38 И в отиването им влезе Исус в некое село: и жена некоя си на име Марта го прие у дома си.
39 И тя имаше сестра нарицаема Мария, която бе седнала до нозете Исусови и слушаше словото негово.
40 А Марта се мълвеше за многото слугуване; и застана та рече: Господи, не брежиш ли, че сестра ми ме остави сама да слугувам? речи й прочее да ми помогне.
41 Отговори Исус, и рече й: Марто, Марто, грижиш се и мълвиш се за много неща;
42 но едно е потребно; а Мария избра добрата част, която нема да се отнеме от нея.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24