Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И всичките митари и грешници се приближаваха около него да го слушат.
2 И роптаеха Фарисеите и книжниците и казваха: Този приима грешници и яде с тех наедно.
3 А той им рече тази притча и казваше:
4 Кой человек от вас, ако би имал сто овци, и му се загуби една от тех, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената, докле я намери?
5 И когато я намери, задига я на плещите си радостен;
6 и като си дойде у дома си, свиква приятелите си и съседите си, и казва им: Радвайте се с мене че си намерих изгубената овца.
7 Казвам ви че такава радост бива на небето за едного грешника който се кае, а не за деветдесет и девет праведници които немат нужда от покаяние.
8 Или коя жена, ако има десет драхми и изгуби една драхма, не запаля свещ, и не мете къщата, и не търси прилежно докле я намери?
9 И когато я намери, свиква приятелките и съседките си, и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата която бех изгубила.
10 Така, ви казвам, бива радост пред ангелите Божии за едного каещаго се грешника.
11 Рече още: Некой си человек имаше двама синове;
12 и по-младият от тех рече на баща си: Отче, дай ми дела който ми се пада от имането. И раздели им имота си.
13 И след малко дни по-младият син събра си всичкото и отиде в страна далечна, и там разпиле имането си, с разблудното си живеяне.
14 И като иждиви всичко, стана голем глад в онази страна, и той начна да е в оскъдност.
15 И отиде та се пристави едному от гражданите на онази страна, който го проводи на полетата си да пасе свине.
16 И желаеше да напълни търбуха си от рошковите които ядеха свинете; и никой му не даваше.
17 И като дойде на себе си, рече: На колко наемници бащини ми изостава хлеб, а пак аз мра от глад!
18 Ще стана да ида при баща си, и ще му река: Отче, съгреших на небето и пред тебе,
19 и не съм вече достоен да се нарека твой син: стори ме както едного от наемниците си.
20 И стана та дойде при баща си. И когато бе далеч още, виде го баща му, и смили се, и завтече се и припадна на врата му и го целуна.
21 Рече му син му: Отче, съгреших на небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син.
22 И рече баща му на слугите си: Изнесте вън най-добрата премена и облечете го, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете му,
23 и докарайте храненото теле та го заколете, да ядем и да се веселим;
24 защото този ми син мъртъв бе и оживе, загинал бе и намери се. И Наченаха да се веселят.
25 А по-старият син беше на нива; и както идеше та наближи къщата, чу пеене и ликуване.
26 И привика едного от слугите и питаше що е това.
27 А той му рече: Брат ти си дойде; и закла баща ти храненото теле защото го прие здрав.
28 И разгневи се, и не рачеше да влезе; и тъй, баща му излезе и молеше му се.
29 А той отговори и рече на баща си: Ето, толкози години ти работя, и никога твоята заповед не съм престъпил; и на мене нито яре ми си дал некога да се повеселя и аз с приятелите си;
30 а по що си дойде този твой син който изеде имота ти с блудниците, за него си заклал храненото теле.
31 А той му рече: Синко, ти си винаги с мене; и всичкото мое твое е;
32 а требваше да се възвеселим и да се възрадваме, защото този твой брат мъртъв бе и оживе, и загинал бе и намери се.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24