Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И рече на учениците си: Не е възможно съблазните да не дойдат; но горко на оногози чрез когото дохождат!
2 По-добре би било за него да сe окачеше воденичен камик около вратa му, и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни едного от тези малките.
3 Внимавайте на себе си. Ако ти прегреши брат ти, погади го; и ако се покае, прости му.
4 И седем пъти на ден ако ти прегреши, и седем пъти на ден се възвърне към тебе, и каже: Покайвам се, да му простиш.
5 И рекоха апостолите Господу: Придай ни вера.
6 А Господ рече: Ако да имахте вера колкото зърно синапово, рекли бихте на тази черница: Изтръгни се и насади се в морето, и тя би ви послушала.
7 А кой от вас, ако има ратай да му оре или да му пасе, щом си дойде от нивата, ще му рече: Мини, седни да ядеш?
8 и не ще ли да му рече: Приготви нещо да вечерям, и стегни се та ми слугувай докато ям и пия, и след това ще ядеш и пиеш ти?
9 Дали ще благодари на тогоз ратая защото е свършил каквото му е било поръчано! Не се надея.
10 Така и вие, кога направите все що ви е повелено, казвайте: Ние сме раби нищожни; защото направихме това което бехме длъжни да направим.
11 И в пътуването си към Ерусалим, минуваше през сред Самария и Галилея.
12 И веднъж когато влезваше в некое си село, срещнаха го десетмина прокажени, които се спреха издалеч;
13 и те възвисиха глас и казваха: Исусе наставниче, помилвай ни.
14 И като ги виде рече им: Идете, покажете се на свещениците; и когато отиваха, очистиха се от проказата.
15 И един от тех, като виде че изцеле, повърна се и с голем глас славеше Бога,
16 и падна на лице при нозете му, та му благодареше; и той бе Самарянин.
17 А Исус отговори и рече: Не се ли очистиха десетимата? а де са деветимата?
18 Не се ли намериха други да се върнат да въздадат слава Богу, но токо този иноплеменник?
19 И рече му: Стани та си иди: твоята вера те изцели.
20 И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21 нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.
22 И рече на учениците: Ще дойдат дни когато ще пожелаете да видите един от дните на Сина человеческаго, и нема да видите.
23 И като ви рекат: Ето, тука е, или: Ето, там е, да не отидете, нито да тичате подире му.
24 Защото както светкавицата, която блеска от единият край на поднебесната, така ще бъде и Син человечески в своят си ден.
25 Но първом требва той да пострада много, и да бъде отхвърлен от този род.
26 И както в дните Ноеви така ще бъде и в дните на Сина человеческаго.
27 Ядеха, пиха, женеха се и задомяваха се до деня в който Ное влезе в ковчегът; и дойде потопът и погуби всичките.
28 Подобно, както стана и в дните Лотови: ядеха, пиеха, купуваха, продаваха, садеха, и градеха.
29 И в който ден излезе Лот из Содом навале огън и жупел от небето, и погуби всичките,-
30 на това подобно ще бъде и в деня в който Син человечески ще се яви.
31 В онзи ден който се намери на покрива, и съдовете му в къщи, да не слезе да ги вземе; и който е на нива, такожде да се не връща назад.
32 Помнете Лотовата жена.
33 Който поиска да си уварди живота ще го изгуби; и който го изгуби, ще го уварди.
34 Казвам ви: В оная нощ ще бъдат двама на едно легло: единият ще се вземе, а другият ще се остави.
35 Две жени ще наедно да мелят: едната ще бъде взета, а другата ще се остави.
36 Двама ще бъдат на нива: единият ще се вземе, а другият ще се остави.
37 Отговарят и казват му: Къде, Господи? А той им рече: Дето е трупът, там ще и орлите да се съберат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24