Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 След това влезе Исус в Ерихон, и заминуваше си.
2 И ето человек на име Закхей който беше началник на митарите, и той бе богат.
3 И искаше да види Исуса кой е; но не можеше от народа, защото беше низък на възраст.
4 И завтече се на напред, та възлезе на една черница за да го види; понеже през онзи път щеше да мине.
5 И като дойде на това место, Исус погледна, виде го, и рече му: Закхее, слез скоро; защото днес требва да остана в твоята къща.
6 И прибърза та слезе, и прие го с радост.
7 И като видеха това всички, помъмряха и казваха че при грешен человек влезе да преседи.
8 А Закхей застана и рече Господу: Господи, ето, половината от имота си давам на сиромасите; и ако съм обидил некого в нещо с клевета, въздавам четверократно.
9 Рече му Исус: Днес стана спасение на този дом; защото и той е син Авраамов.
10 Понеже Син человечески дойде да потърси и да спаси погиналото.
11 И те като слушаха това, приложи та рече и една притча, защото беше близу до Ерусалим, и те имаха на ума си че царството Божие щеше тутакси да се яви.
12 И рече: человек некой си благороден отиде в страна далечна да приеме за себе си царство и да се върне.
13 И повика десет от слугите си, и даде им десет мнаси, и рече им: Търгувайте докле дойда.
14 А гражданите негови ненавиждаха го, и изпратиха след него посланици да кажат: Не щем тогова да царува над нас.
15 И като взе царството и се върна, рече да му повикат онези слуги на които даде среброто, да узнае кой какво е припечелил.
16 И дойде първият и рече: Господи, твоята мнаса придоби десет мнаси.
17 И рече му: Добре рабе добри: понеже на най-малкото се показа верен, имай власт над десет града.
18 И дойде вторият и каза: Господи, твоята мнаса стори пет мнаси.
19 Рече и на тогова: Бъди и ти владетел над пет града.
20 Дойде и друг, и рече: Господи, ето твоята мнаса, която имах скътана в кърпа;
21 защото се боех от тебе; понеже си строг человек; вземаш което не си положил, и жънеш което не си сеял.
22 И казва му: От устата ти ще те съдя, рабе лукави. Знаел си че съм человек строг, и вземам което не съм положил, и жъна което не съм сеял;
23 и защо не даде среброто ми на лихваря, така щото аз като си дойдех щех да го прибера с лихвата?
24 И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата, и дайте я на тогози който има десетте мнаси;
25 (и рекоха му: Господи, той има десет мнаси;)
26 защото ви казвам, че всекиму който има ще му се даде; а от тогоз който нема, и това що има, ще се отнеме от него.
27 А моите врагове, онези които ме не рачиха да се въцаря над тех, доведете ги тука и посечете ги пред мене.
28 И това като изрече Исус, отиваше напред и възлезваше в Ерусалим.
29 И когато наближи до Витфагия и Витания, към гората която се казваше Елеон, проводи двама от учениците си,
30 и рече им: Идете в срещното село: в което щом влезвате ще намерите ждребе вързано, на което никой человек не е никога възседал: отвържете го и го доведете.
31 И ако ви попита некой: Защо го отвързвате? така ще му кажете: Защото требва на Господа.
32 И отидоха проводените и намериха както им рече.
33 И когато отвързваха ждребето, рекоха им стопаните му: Защо отвързвате ждребето?
34 А те рекоха: На Господа требва.
35 И доведоха го при Исуса: и като наметаха дрехите си на ждребето, възкачиха Исуса.
36 И в отиването му постилаха дрехите си по пътя.
37 И когато вече наближаваше до превалата на Елеонската гора, наченаха всичкото множество на учениците да се радват и да славословят Бога велегласно за всите чудеса що беха видели;
38 и казваха: Благословен царът който иде в името Господне: мир на небето и слава във вишних!
39 И некои от Фарисеите между народа рекоха му: Учителю, запрети на учениците си.
40 И отговори и рече им: Казвам ви че ако те млъкнат, то каменете ще извикат.
41 И като наближи та виде градът, плака за него,
42 и казваше: Да бе знаел и ти, поне в този твой ден това което е за мира ти! но сега вече се скри от твоите очи.
43 Защото ще дойдат върх тебе дни, и твоите неприятели ще направят окоп около тебе, и ще те обсадят, и от всекъде ще те утеснят
44 и съсипят тебе и чадата ти в тебе, и нема да оставят в тебе камик на камик; защото не си разумел времето на посещението си.
45 И като влезе в храма, начна да изпажда тези които продаваха и купуваха;
46 и казваше им: Писано е: "Домът ми е дом за молитва: а вие го направихте пещера разбойническа."
47 И поучаваше всеки ден в храма; а първосвещениците и книжниците и първите от народа искаха да го погубят;
48 и не намерваха какво да сторят; понеже всичкият народ беше прилепнал при него да го слуша.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24