Търсене в Библията онлайн
 
Лука 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 След това влезе Исус в Ерихон, и заминуваше си.
2 И ето человек на име Закхей който беше началник на митарите, и той бе богат.
3 И искаше да види Исуса кой е; но не можеше от народа, защото беше низък на възраст.
4 И завтече се на напред, та възлезе на една черница за да го види; понеже през онзи път щеше да мине.
5 И като дойде на това место, Исус погледна, виде го, и рече му: Закхее, слез скоро; защото днес требва да остана в твоята къща.
6 И прибърза та слезе, и прие го с радост.
7 И като видеха това всички, помъмряха и казваха че при грешен человек влезе да преседи.
8 А Закхей застана и рече Господу: Господи, ето, половината от имота си давам на сиромасите; и ако съм обидил некого в нещо с клевета, въздавам четверократно.
9 Рече му Исус: Днес стана спасение на този дом; защото и той е син Авраамов.
10 Понеже Син человечески дойде да потърси и да спаси погиналото.
11 И те като слушаха това, приложи та рече и една притча, защото беше близу до Ерусалим, и те имаха на ума си че царството Божие щеше тутакси да се яви.
12 И рече: человек некой си благороден отиде в страна далечна да приеме за себе си царство и да се върне.
13 И повика десет от слугите си, и даде им десет мнаси, и рече им: Търгувайте докле дойда.
14 А гражданите негови ненавиждаха го, и изпратиха след него посланици да кажат: Не щем тогова да царува над нас.
15 И като взе царството и се върна, рече да му повикат онези слуги на които даде среброто, да узнае кой какво е припечелил.
16 И дойде първият и рече: Господи, твоята мнаса придоби десет мнаси.
17 И рече му: Добре рабе добри: понеже на най-малкото се показа верен, имай власт над десет града.
18 И дойде вторият и каза: Господи, твоята мнаса стори пет мнаси.
19 Рече и на тогова: Бъди и ти владетел над пет града.
20 Дойде и друг, и рече: Господи, ето твоята мнаса, която имах скътана в кърпа;
21 защото се боех от тебе; понеже си строг человек; вземаш което не си положил, и жънеш което не си сеял.
22 И казва му: От устата ти ще те съдя, рабе лукави. Знаел си че съм человек строг, и вземам което не съм положил, и жъна което не съм сеял;
23 и защо не даде среброто ми на лихваря, така щото аз като си дойдех щех да го прибера с лихвата?
24 И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата, и дайте я на тогози който има десетте мнаси;
25 (и рекоха му: Господи, той има десет мнаси;)
26 защото ви казвам, че всекиму който има ще му се даде; а от тогоз който нема, и това що има, ще се отнеме от него.
27 А моите врагове, онези които ме не рачиха да се въцаря над тех, доведете ги тука и посечете ги пред мене.
28 И това като изрече Исус, отиваше напред и възлезваше в Ерусалим.
29 И когато наближи до Витфагия и Витания, към гората която се казваше Елеон, проводи двама от учениците си,
30 и рече им: Идете в срещното село: в което щом влезвате ще намерите ждребе вързано, на което никой человек не е никога възседал: отвържете го и го доведете.
31 И ако ви попита некой: Защо го отвързвате? така ще му кажете: Защото требва на Господа.
32 И отидоха проводените и намериха както им рече.
33 И когато отвързваха ждребето, рекоха им стопаните му: Защо отвързвате ждребето?
34 А те рекоха: На Господа требва.
35 И доведоха го при Исуса: и като наметаха дрехите си на ждребето, възкачиха Исуса.
36 И в отиването му постилаха дрехите си по пътя.
37 И когато вече наближаваше до превалата на Елеонската гора, наченаха всичкото множество на учениците да се радват и да славословят Бога велегласно за всите чудеса що беха видели;
39 И некои от Фарисеите между народа рекоха му: Учителю, запрети на учениците си.
40 И отговори и рече им: Казвам ви че ако те млъкнат, то каменете ще извикат.
41 И като наближи та виде градът, плака за него,
42 и казваше: Да бе знаел и ти, поне в този твой ден това което е за мира ти! но сега вече се скри от твоите очи.
43 Защото ще дойдат върх тебе дни, и твоите неприятели ще направят окоп около тебе, и ще те обсадят, и от всекъде ще те утеснят
44 и съсипят тебе и чадата ти в тебе, и нема да оставят в тебе камик на камик; защото не си разумел времето на посещението си.
45 И като влезе в храма, начна да изпажда тези които продаваха и купуваха;
47 И поучаваше всеки ден в храма; а първосвещениците и книжниците и първите от народа искаха да го погубят;
48 и не намерваха какво да сторят; понеже всичкият народ беше прилепнал при него да го слуша.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24