Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 20 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И в един от ония дни, когато поучаваше той народа в храма и благовествуваше, надойдоха първосвещениците и книжниците наедно със старейшините,
2 та му говореха и рекоха: Кажи ни с коя власт правиш това? или кой е що ти е дал тази власт?
3 Отговори и рече им: Ще ви попитам и аз една реч, и кажете ми.
4 Кръщението Иоаново от небето ли бе, или от человеците?
5 А те си помислиха, и думаха: Ако речем: От небето, ще рече: Защо не повервахте в него?
6 Ако ли речем: От человеците, всичкий народ с камене ще ни убие; понеже е уверен че Иоан е пророк.
7 И отговориха че не знаят от къде бе.
8 Тогаз Исус им рече: И аз ви не казвам с коя власт правя това.
9 И начна да говори на народа тази притча: Некой си человек насади лозе, и даде го под наем на земледелци, и отиде на чужда страна за много време.
10 И във времето на плодовете проводи едного от слугите си при земледелците, да му дадат от плода на лозето; но земледелците го биха и отпратиха го празден.
11 И повтори да проводи и друг слуга; а те биха и него и обезчестиха го и отпратиха го празен.
12 И пак проводи третаго; но те и него нараниха и изпъдиха.
13 Рече тогаз стопанинът на лозето: Що да сторя? Да проводя любезния си син; може него като видят да се посвенят.
14 Но земледелците като го видеха мислеха в себе си и думаха: Този е наследникът: елате да го убием за да бъде наследството наше.
15 И го изведоха вън от лозето та го убиха. И тъй, какво ще им направи стопанинът на лозето?
16 Ще дойде и ще погуби тези земледелци, и ще даде лозето на други. А тези които чуха рекоха: Дано не бъде!
17 А той ги погледна и рече: Що е това писаното: "Камикът който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла"?
18 Всеки който падне на този камик ще се строши, а връх когото падне, ще го смаже.
19 И поискаха първосвещениците и книжниците да турят ръце на него в този час, защото разумеха че там ката тази притча; но убояха се от народа.
20 И като го извардиха проводиха наветници, които се приструваха че са праведни, с намерение да го уловят в некоя реч та да го предадат на началството и на властта управителева.
21 И те го попитаха и рекоха: Учителю, знаем че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, но по истина пътят Божий учиш.
22 Право ли е за нас да даваме дан Кесарю, или не?
23 А той разуме лукавството им, и рече им: Защо ме изкушавате?
24 Покажете ми един динарий. чий образ и надпис има? Отговориха и рекоха: Кесарев.
25 А той им рече: Като е тъй, отдайте Кесаревото на Кесаря, и Божието на Бога.
26 И не могоха да уловят нещо в думата му пред народа; и зачудени за ответа негов, млъкнаха.
27 И пристъпиха некои от Садукеите, които отричат възкресението, и го попитаха,
28 и рекоха: Учителю, Моисей написа нам: "Ако умре на некого брат му който има жена, и умре той безчаден, да вземе брат му жената и да възстави семе на брата си."
29 А имаше седмина братя, и първият взе жена и умре безчаден.
30 И взе вторият жената, и умре и той безчаден.
31 И третият я взе; също така и седмината, и не оставиха чада, и умреха.
32 А подир всичките умре и жената.
33 И тъй във възкресението на кого от тех ще бъде жена? защото и седмината я имаха за жена.
34 А Исус отговори и рече им: чадата на този век женят се и за мъж отиват;
35 а които се сподобят да получат онзи век и възкресението от мъртвите нито се женят нито за мъж отиват:
36 защото не могат вече ни да умрат, понеже са равноангелни; и като са синове на възкресението, синове Божии са.
37 А това че мъртвите възкръсват, и Моисей го изяви при къпината когато назоваваше Господа "Бога Авраамова, и Бога Исаакова, и Бога Яковова."
38 А Бог не е Бог на мъртвите, но на живите; защото всички са живи при него.
39 И отговориха некои от книжниците и рекоха: Учителю, ти добре рече.
40 И не смееха вече нищо да го попитат.
41 И Рече им: Как казват че Христос е син Давидов?
42 кога сам Давид казва в книгата Псаломска: "Рече Господ Господу моему: Седни отдесно ми
43 докле положа враговете ти подножие на нозете ти."
44 И тъй, Давид го нарича Господ; а как е син негов?
45 И когато всичкий народ слушаше, той рече на учениците си:
46 Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени, и обичат поздравления по пазарите, и предните седалища в съборищата, и първите места по вечерянията;
47 които изпояждат домовете на вдовиците, и за причина правят дълги молитви. Те ще приемат по-големо осъждение.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24