Търсене в Библията онлайн
 
Лука 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И наближаваше праздникът на безквасните хлебове, който се казва Пасха.
2 И първосвещениците и книжниците търсеха как да го убият; защото се бояха от народа.
3 И влезе Сатана в Юда, който се казваше Искариот, който беше от числото на дванадесетте;
4 и отиде и наговори се с първосвещениците и войводите как да им го предаде.
5 И възрадваха се те, и нагласиха се да му дадат сребро.
6 И даде обещание, и търсеше сгодно време да им го предаде без народа.
7 Дойде же денът на безквасните в който требваше да жертвуват пасхата.
8 И проводи Петра и Иоана, и рече: Идете и пригответе ни да ядем пасхата.
9 А те му рекоха: Де искаш да приготвим?
10 А той им рече: Ето, щом влезете в града ще ви срещне человек който носи кърчаг с вода: идете след него в дома в който влезе,
11 и речете на стопанина на къщата: Учителът казва на тебе: Де е гостинната стая в която наедно с учениците си ще ям пасхата?
12 И той ще ви посочи горница голема постлана: там пригответе.
13 И като отидоха намериха както им рече: и приготвиха пасхата.
14 И когато дойде часът, седна на трапезата, и дванадесетте апостоли с него.
15 И рече им: С желание пожелах да ям тази пасха с вас преди страданието си;
16 защото ви казвам че няма да ям вече от нея докле се не изпълни в царството Божие.
17 И като взе чашата, благодари и рече: Вземете това и разделете го помежду си;
18 защото ви казвам че нема да пия от плода на лозата докато не дойде царството Божие.
19 И взе хлеб, и като благодари преломи го, даде им, и рече: Това е телото мое което се за вас дава: това правете за мое възпоминание.
20 Така взе и чашата след вечерята, и рече: Тая чаша е новият завет с моята кръв която се за вас пролива.
21 Но, ето, ръката на тогоз който ме предава с мене е на трапезата.
22 И Син человечески отхожда според както е определено; но горко на тогоз человека чрез когото се предава!
23 И те наченаха да разискват помежду си кой ли от тех ще е този който ще стори това.
24 Стана още и препирня помежду им кого от тех ще имат за по-голем.
25 А той им рече: Царете на народите господаруват над тех, и тези които ги владеят наричат се благодетели.
26 А вие не така; но най-големият изпомежду ви да бъде както най-малкия, който началствува, както оногоз който слугува.
27 Защото кой е по-голем, който седи на трапезата ли, или който слугува? не този ли който седи? Но аз помежду вас съм като един който слугува.
28 А вие сте онези които устояхте с мене наедно в моите напасти.
29 За това аз вам завещавам царство както Отец ми завеща на мене;
30 за да ядете и да пиете на трапезата ми в царството мое, и да седнете на престоли да садите дванадесетте племена Израилеви.
31 И рече Господ: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска за да ви отсее като жито;
32 но аз се молих за тебе да не оскудее твоята вера; и ти когато се обърнеш утвърди братята си.
33 И Петър му рече: Господи, готов съм с тебе наедно и в тъмница и на смърт да ида.
34 А той му рече: Казвам ти, Петре: Петелът днес нема да попее преди да се отречеш ти триж че ме не познаваш.
35 И рече им: Когато ви пратих без кесия, без тържик, и без обуща, останахте ли лишени от нещо? А те рекоха: От нищо.
36 Тогаз им рече: Но сега който има кесия да я вземе със себе си, така и тържик, и който нема, нека продаде дрехата си и нека купи нож;
38 И те рекоха: Господи, ето тука два ножа. А той им рече: Доволно са.
39 И излезе та отиде по обичай на гората Елеонска; отидоха след него и учениците му.
40 И като дойде на местото, рече им: Молете се да не впаднете в изкушение.
41 И той се отлъчи от тех колкото един хвърлей камик, и коленичи, и молеше се,
42 и думаше: Отче, ако щеш, да ме заминеш с тази чаша; обаче не моята воля, но твоята да бъде.
43 И яви му се ангел от небето та го укрепяваше.
44 И понеже бе в тъга молеше се по-усърдно; и потта му стана както капки кръв които капеха на земята.
45 И като стана от молбата, дойде при учениците си и намери ги заспали от скърб;
46 и рече им: Защо спите? Станете та се молете, за да не впаднете в изкушение.
47 И когато още говореше той, ето народ, и този който се наричаше Юда, един от дванадесетте, вървеше напред тех, и приближи при Исуса да го целуне.
48 А Исус му рече: Юдо, с целуване ли предаваш Сина человеческаго?
49 И тези които беха с Исуса, като видеха това що имаше да стане, рекоха му: Господи, да ударим ли с ножа?
50 И един от тех удари първосвещениковия раб и отреза му десното ухо.
51 А Исус отговори и рече: Оставете до тука; и допре се до ухото му и го изцели.
52 И рече Исус на първосвещениците и на войводите на храма и на старейшините що беха дошли върх него: Като на разбойник ли излезохте с ножове и сопи?
53 Всеки ден бех с вас в храма, и не прострехте ръце на мене. Но това е вашият час и властта на тъмнината.
54 И като го хванаха, заведоха го, и въведоха го в дома на първосвещеника. А Петър идеше след него от далеч.
55 И наклали беха огън насред двора та беха наседали; и Петър седеше между тех.
56 И вижда го една слугиня че седи до огъня, вгледа се в него, и рече: И този беше с него.
57 А той се отрече от него и рече: Жено, не го зная.
58 И след малко друг един го виде и рече: И ти си от тех. А Петър рече: человече, не съм.
59 И като се мина до един час, друг некой потвърдяваше и казваше: Наистина и този беше с него; защото е Галилеянин.
60 А Петър рече: человече, не зная що казваш; и тоз час още като говореше той, петелът попе.
61 И обърна се Господ та погледна Петра; и смисли Петър речта Господня що му рече че: Преди да пее петелът ще се отречеш от мене триж.
62 И излезе Петър вън и плака горко.
63 И мъжете които държеха Исуса ругаеха му се и го биеха.
64 И като го прикриваха, удряха го по лицето и го питаха и казваха: Проречи, кой е що те удари?
65 И други много хули казваха върх него.
66 И като съмна, събраха се старейшините народни, първосвещениците и книжниците, та го изведоха на събора си,
67 и му рекоха: Кажи ни: Ти ли си Христос? И рече им: Ако ви кажа, нема да повервате;
68 а ако ви питам, не ще ми отговорите, нито ще ме пуснете.
69 От нине Син человечески ще бъде седещ отдесно на силата Божия
70 И всичките рекоха: Ти прочее Син Божий ли си? А той им рече: Вие казвате право че съм аз. Божия.
71 А те рекоха: Що ни требва още свидетелство? защото ние сами чухме от устата му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24