Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И станаха всичкото множество, и заведоха го при Пилата.
2 И начнаха да го обвиняват, и казваха: Тогова го намерихме че развращава народа, и не оставя да дават дан на Кесаря, и казва себе си че Христос (помазаник), цар.
3 А Пилат го попита, и рече: Ти ли си царят Юдейски? А той отговори и рече му: Ти право казваш.
4 И Пилат рече на първосвещениците и на народа: Аз не намервам никоя вина в тогоз человека.
5 А те насилваха, и казваха че: Смущава народа, понеже поучава по всичка Юдея, като е начнал от Галилея до тука.
6 А Пилат, като чу Галилея, попита да ли е Галилеянин человекът.
7 И като разбра че е от Иродовата държава, проводи го до Ирода, който беше и той в Ерусалим през тия дни.
8 А Ирод като виде Исуса възрадва се много, защото искаше отдавна да го види, понеже слушаше много работи за него; и надееше се да види некое знамение да става от него.
9 И питаше го с много речи; но той му нищо не отговори.
10 А първосвещениците и книжниците стоеха та го обвиняваха силно.
11 Но Ирод със своите си войни, след като го унижи и му се поруга, облече го в дреха светла и проводи го пак на Пилата.
12 В онзи ден Пилат и Ирод се сприятелиха по между си; защото изпърво имаха враждина по между си.
13 А Пилат свика първосвещениците и началниците и народа
14 и рече им: Доведохте ми тогоз человека като че отвращава народа; и, ето, аз пред вас го изпитах, и не намерих в тогоз человека ни една вина от колкото го обвинявате.
15 Нито пак Ирод намери; защото ви пратих до него; и, ето, нищо достойно за смърт нема да е сторил.
16 И тъй, ще го накажа и ще го пусна.
17 А нужда имаше да им пуща на всеки праздник едного от запрените.
18 Но всички изедно извикаха и казваха: Махни тогоз, а пусни ни Варава
19 (който за некоя размирица що беше станала в града, и за убийство, хвърлен бе в тъмница).
20 И пак възгласи Пилат и искаше да пусне Исуса.
21 А те викаха и казваха: Разпни го, разпни го.
22 А той и третия път им рече: че какво зло е сторил той? Аз никоя вина за смърт не намервам в него; и тъй, като го накажа ще го пусна.
23 Но те наваляха с големи викове, и искаха да бъде разпнат; и техните гласове и първосвещеническите превъзмогоха.
24 И Пилат реши да им бъде щението,
25 и пусна им когото поискаха, запреният за размирство и убийство, а Исуса предаде на волята им.
26 И когато го поведоха вън, уловиха Симона некого си Киринейца, който си идеше от полето, и натовариха на него кръста да го носи подир Исуса.
27 И вървеха след него много множество народ, и жени, които и плачеха и жалеха за него.
28 А Исус се обърна към тех и рече: Дъщери Ерусалимски, недейте плака за мене; но за вас си и за чадата ваши плачете;
29 защото ето, идат дни в които ще рекат: Блажени неплодните, и утробите които не са раждали, и съсците които не са кърмили.
30 Тогаз ще начнат да казват на горите: Паднете върх нас, и на планините: Покрийте ни.
31 Защото ако правят това със суровото дърво, какво ще бъде със сухото?
32 А караха и други двамина с него, които беха злодейци, да ги затрият.
33 И когато дойдоха на местото, което се нарича Лобно, там разпнаха него и злодейците, едного отдесно а другиго отлево.
34 А Исус казваше: Отче, прости им, защото не знаят що правят. И като делеха дрехите му метнаха жребие.
35 И стоеше народът та гледаше; а заедно с него и началниците ругаеха се и казваха: Други избави: да избави себе си ако е той Христос, избраният Божий.
36 Подиграваха му се още и войните като пристъпваха до него та му подаваха оцет
37 и казваха: Ако си ти Цар Юдейски, избави себе си.
38 А имаше и надпис над него отгоре, написан с писмена Гръцки, Римски, и Еврейски: ТОЗИ Е ЦАРЪТ ЮДЕЙСКИ.
39 И един от обесените злодейци хулеше го и казваше: Ако си ти Христос, избави себе си и нас.
40 А другият отговори и му запретяваше и казваше: Ни от Бога ли не се боиш ти, който си в истото осъждение?
41 И ние праведно сме осъдени, защото възприимаме достойното на това що сми сторили; а този нищо зло не е сторил.
42 И казваше на Исуса: Помени ме, Господи, когато дойдеш в царството си.
43 И рече му Исус: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рай.
44 А беше къде шестия час, и стана тъма по всичката земя до деветия час;
45 и потъмне слънцето, и завесата на храма се раздра през сред.
46 И извика Исус с голем глас и рече: Отче, в твоите ръце предавам духа си. И това като рече издъхна.
47 И като виде стотникът станалото, прослави Бога и казваше: Наистина този человек бе праведен.
48 А всичките народи които беха надошли да гледат, като виждаха това което стана, връщаха се биещи се в гърди.
49 А всичките негови познайници, и жените които беха дошли след него от Галилея, стоеха от далеч и гледаха това.
50 И, ето, человек некой на име Иосиф който беше съветник человек благ и праведен,
51 (той не беше съгласен със съвета и делото им,) от Ариматея, град Юдейски, който и сам ожидаше царството Божие,-
52 той дойде при Пилата и поиска телото Исусово.
53 И като го сне, обви го с плащаница, и положи го в гроб изсечен в камик дето никой никога не бе лежал.
54 И денът беше петък, на присъмнуване в събота.
55 Последваха още и жените които беха дошли с него от Галилея, и видеха гроба, и как бе положено телото негово.
56 И като се върнаха, приготвиха аромати и миро; и в съботата според заповедта почиваха.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24