Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И в първия ден на седмицата, като беше сутрина рано, дойдоха на гроба носеще ароматите що беха приготвили, имаше още и други некои с тех.
2 И намериха камика отвален от гроба.
3 И като влезоха не намериха телото на Господа Исуса.
4 И когато беха в недоумение за това, ето, предстанаха пред тех двама человека с блестещи дрехи.
5 И те уплашени наведоха лице до земята; а человеците им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите?
6 Нема го тука, възкръсна. Наумете си що ви говори когато беше още в Галилея
7 и казваше как Син человечески ще бъде предаден в ръцете на грешни человеци, и ще бъде разпнат, и в третият ден ще възкръсне.
8 И спомниха си неговите думи:
9 И като се върнаха от гроба известиха всичко това на единадесетте и на всичките други.
10 И тези които казваха това на апостолите беха Магдалина Мария и Иоана и Мария, майката Яковова, и другите с тех;
11 и техните думи се видеха пред тех като праздни приказки, и не ги верваха.
12 А Петър стана и отиде на гроба тичешком, и щом надникна, вижда че лежаха саваните сами; и върна се назад и чудеше се в себе си за това що бе станало.
13 И, ето, двама от тех в същия ден отиваха в село което се казва Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим.
14 И те се разговаряха помежду си за всичко това що се бе случило.
15 И като си приказваха и се разпитваха, приближи и сам си Исус и вървеше с тех:
16 а очите им се удържаваха да го не познаят.
17 И рече им: Какви са тези думи които си приказвате помежду си като пътувате и сте тъжни?
18 И отговори единият на име Клеопа и рече му: Току ти ли си странен в Ерусалим и не знаеш това което стана в него тези дни?
19 И рече им: Кое? А те му рекоха: За Исуса Назарянина, който бе мъж пророк, силен делом и словом пред Бога и пред всичкия народ:
20 и как го предадоха нашите първосвещеници и началници на осъждение смъртно, и разпеха го;
21 а ние се надеехме че той е който ще да избави Израиля. Но при все това, този е днес третий ден откакто стана това.
22 Но и некои жени от нас смаяха ни, които отишли отзарана на гроба,
23 и, като не намерили телото му, дойдоха и казваха че видели и явление на ангели които казвали че той е жив.
24 И некои от нашите отидоха на гроба и намериха тъй както и жените рекоха; а него не видеха.
25 И той им рече: О безумни и късни на сърце да вервате все що е речено от пророците!
26 не требваше ли това да пострада Христос и да влезе в славата си?
27 И като начна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания.
28 И наближиха до селото дето отхождаха; и той се приструваше че отива по-далеч.
29 И понудиха го и казваха: Остани с нас, защото е при вечер, и денът превали. И той влезе да остане с тех.
30 И като седна с тех на трапезата, взе хлеба и благослови, и преломи и даваше им.
31 И тем се отвориха очите, и познаха го; а той стана невидим на тех.
32 И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето ни когато в пътя ни приказваше и тълкуваше ни писанията?
33 И станаха в истия този час та се върнаха в Ерусалим, и намериха събрани единадесетте, и тези които беха с тех,
34 които и казваха: че наистина възкръснал Господ, и явил се Симону.
35 Те пък приказваха това което стана в пътя, и как го познаха когато разчупваше хлеба.
36 И когато говореха това, сам си Исус предстана посред тех, и казва им: Мир вам.
37 А те се стреснаха и уплашиха се, понеже мислеха че дух виждат.
38 И рече им: Защо сте смутени? и защо влезват в сърдцата ви таквизи мисли?
39 Вижте ми ръцете и нозете, че съм истий аз: попипайте ме и вижте; защото дух нема плът и кости както гледате мене че имам.
40 И това като рече, показа им ръцете и нозете си.
41 Но те от радост като се не доверяваха още и се чудеха, рече им: Имате ли нещо за ядене тука?
42 И те му дадоха част от печена риба, и меден сот.
43 И взе та яде пред тех.
44 И рече им: Тези са думите които ви приказвах когато бех още с вас, че требва да се изпълни все що е писано за мене в закона Моисеев и в пророците и в Псалмите.
45 Тогава им отвори ума да разумеят писанията.
46 И рече им че: Така е писано, и така требваше да пострада Христос и да възкръсне от мъртвите в третия ден,
47 и да се проповеда в негово име покаяние и прощение на грехове във всичките народи, като се започне от Ерусалим;
48 а вие сте свидетели на това.
49 И, ето, аз проваждам върх вас обещанието на Отца си; а вие седете в града Ерусалим докле се облечете със сила от горе.
50 И ги изведе вън до Витания; и дигна ръцете си та ги благослови.
51 И когато ги благославяше, отстъпи се от тех и възносяше се на небето.
52 И те му се поклониха, и върнаха се в Ерусалим с голема радост;
53 и беха винаги в храма, хвалеще и благославеще Бога. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24